Zaloguj się

Copyright © 2010-2014 TH!NK - WIzyt: 228,272

CZY WARTO PŁACIĆ ABONAMENT RTV?


Niniejsza praca stanowi analizę problemu finansowania mediów publicznych w Polsce ze środków abonamentowych. Według danych KRRiT z 2014 roku prawie połowa gospodarstw unika tego świadczenia publicznoprawnego. Badania portalu wirtualnemedia.pl z lutego 2015 roku pokazują, że 45% Polaków nie chce płacić abonamentu. W artykule przeanalizowano przyczyny zaniechania przez Polaków spełnienia tego obowiązku administracyjnego oraz możliwe sposoby rozwiązania tego niewątpliwego problemu.

Pobierz

PRAGMATYCZNO-JĘZYKOWA ANALIZA SCENKI „SŁOWNIK DAMSKO-MĘSKI” Z SERIALU „PRZYJACIELE”


Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi, ponieważ każdy interpretuje znak we własny sposób. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów. W danej analizie o interpretacji mówimy jako o sensie, który sami nadajemy albo odbieramy w każdej wypowiedzi. W tej pracy na przykładzie scenki z serialu „Przyjaciele” przez analizę pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz sytuacji w której zostały wypowiedziane pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od okoliczności: pomieszczenia, wyrazu twarzy, zachowania, relacji między odbiorcami, osób dookoła.

Pobierz 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W POLSCE – OCENY I PRZECIWDZIAŁANIE


Zjawisko terroryzmu towarzyszy ludzkości od wieków. Działalność organizacji terrorystycznych była i nadal jest olbrzymim zagrożeniem dla ludzkiego życia i mienia. Jest ponadto wielkim problemem współczesnego świata, także Polski. Wśród najistotniejszych kwestii mających wpływ na zagrożenia terrorystyczne Polski wskazać należy przede wszystkim przynależność do struktur NATO i UE oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego może wynikać także z rozwoju ruchów separatystycznych, jak również być skutkiem niestabilnej sytuacji politycznej wśród państw sąsiadujących Białoruś, Ukraina, Rosja).

Pobierz 

 

PRACOHOLIK. POŻĄDANY TYP PRACOWNIKA CZY PRZEJAW PATOLOGII SPOŁECZNEJ? – SŁÓW KILKA O HOMO FABER


Reguły panujące na współczesnym rynku pracy sprawiły, że pracodawcy stawiają swoim pracownikom coraz wyższe wymagania. Chęć osiągnięcia lepszych wyników, wyższej pensji dodatkowych gratyfikacji oraz awansu sprawiła, że pracujemy dłużej, jednak często wykonywana praca nie jest współmierna z oczekiwanymi efektami. Doprowadziło to do powstania patologii w środowisku pracy, które związane są z wypaczeniem podstawowych funkcji pracy.

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na sytuacje pracowników, którzy aby osiągnąć określony, zadowalający standard życia muszą pracować coraz więcej. Poruszone zagadnienie stanowi istotny problem, bowiem liczne opracowania wskazują, iż praca polskich pracowników jest obciążająca oraz długotrwała a Polska plasuje się w czołówce krajów w których pracuje się najdłużej.

Pobierz

SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Artykuł przedstawia sytuację osób po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy. Pomimo tego, że wiele osób w wieku dojrzałym cechuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków i są to wartościowi pracownicy, to często zmagają się oni z problemem bezrobocia. Aby zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, mają oni możliwość korzystania z wielu szkoleń i staży, oferowanych między innymi przez urzędy pracy. Takie formy aktywizacji zawodowej pozwalają osobom dojrzałym podnieść ich kwalifikacje. W ostatnich latach w kraju obserwuje się pozytywne zjawisko zwiększania aktywności zawodowej generacji 50+. Celem artykułu jest analiza sytuacji osób po pięćdziesiątym roku życia na krajowym rynku pracy oraz na terenie działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a także opisanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób 50+.

Pobierz

MIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ


Niniejszy artykuł ukazuje skalę zjawiska problemu społecznego, jakim jest migracja Polaków z ziemi ojczystej. Głównymi powodami, dla których obywatele polscy decydują się na wyjazd za granicę, są atrakcyjniejsze zarobki, lepsze warunki pracy, prawa do pomocy socjalnej, a także trudność znalezienia pracy we własnym kraju. Na migrację częściej decydują się mężczyźni niż kobiety, ponieważ w większości przypadków to mężczyźni biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie finansowe rodziny. Na obecną chwilę, poza granicami państwa znajduje się ok. dwa i pół miliona Polaków. Dwie trzecie całej populacji przebywającej poza terytorium Polski, posiada minimum wykształcenie średnie. W 2014 rok, na terytorium Unii Europejskiej przebywało prawie dwa miliony Polaków. Najczęstszym kierunkiem migracji są państwa : Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia. W artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki migracji Polaków dla Polski.

 

Pobierz

Wstęp Numer 4 (24) 2015


Pobierz

OBRAZ POLSKI OCZAMI ANTYSYSTEMOWCÓW – ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO


Grupy dążące do władzy zawsze szukały odpowiedniego momentu w historii, odpowiedniej sytuacji społecznej, aby zdobyć poparcie i odebrać przeciwnikom władzę. W obecnej sytuacji w Polsce widzimy, że do głosu dochodzą nowe, dotąd nieznane ugrupowania, które korzystając z nastrojów społecznych, dążą do obalenia funkcjonującego systemu. Na naszych oczach pojawił się nowy rodzaj walki o władzę, szukania poparcia i głoszenia nowych ideologii. W artykule dokonano analizy antyrządowego filmu, który ukazał się w sieci po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na portalu społecznościowym Facebook rozszedł się niczym wirus, szczególnie wśród młodych ludzi. Na materiał składają się zmontowane zdjęcia i nagrania filmowe, które mają na celu ukazać audytorium na obecną sytuację w Polsce oczami narodowców, czy mówiąc inaczej polityków antysystemowych. Film ten nawołuje Polaków do walki z obecną władzą. Może wywołać u odbiorców skrajne emocje, ponieważ padające w nim słowa, ukazywane obrazy sprawiają wrażenie, jakby tu i teraz rozgrywały się walki losy Polski i wszystkich Polaków. Przeprowadzana analiza dyskursu przede wszystkim ma na celu dotrzeć do ukrytego przesłania i stara się odsłonić relację władzy wpisaną w dyskurs.

Pobierz

ANALIZA DYSKURSU DISCO POLO NA PRZYKŁADZIE UTWORU TOMASZA NIECIKA PT.: CZTERY OSIEMNASTKI


W 2015 roku muzyka disco polo wchodzi z wielką siłą w polską rzeczywistość społeczną. Coraz więcej jest jej w telewizji, coraz częściej słychać ją w radiu. Zauważalna jest głośna promocja tego gatunku muzycznego za pomocą produkcji filmowej, a także medialny rozgłos poprzez śpiew i zabawę piłkarzy reprezentacji Polski w piłce nożnej. disco polo zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Aby zrozumieć fenomen disco polo należy przyjrzeć się temu zjawisku z szerszej perspektywy. W oparciu o triadę van Dijka, nie unikając krytycznej gałęzi analizy dyskursu, przedstawiamy dlaczego discopolowa bańka rośnie w szybkim tempie, powracając bumerangowym torem mającym swój początek w latach 90. XX wieku a koniec w drugiej dekadzie XXI wieku. Przyjrzenie się językowi disco polo, przekazywanym ideom, spojrzenie na interakcję społeczną związaną z tego typu twórczością, może przybliżyć do refleksji pomagającej zrozumieć, dlaczego muzyki disco polo „prawie nikt nie słucha” a jednak „prawie każdy ją zna”. Celem artykułu jest przybliżenie odpowiedzi na pytania: co, jak, dlaczego i wskutek czego disco polo ponownie znalazło miejsce i ma się dobrze w polskiej rzeczywistości.

Pobierz

WADY I ZALETY INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA JST


Nowy limit zadłużenia jakim jest IWZ, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia JST obowiązuje od
1 stycznia 2014 roku. Charakterystyczną cechą jest to, iż wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej oraz na każdy rok budżetowy. Jak każdy wskaźnik ma on swoje wady i zalety. Do korzyści należy przede wszystkim indywidualizm wskaźnika, natomiast podstawową wadą jest wyliczanie IWZ na podstawie danych historycznych. Ponadto zastosowanie wskaźnika sprawi, iż wystąpią ograniczenia w zadłużaniu się JST, które są wysoko rozwinięte. Dlatego w analizowanej literaturze przedstawiono propozycje zmian w konstrukcji IWZ.

Pobierz

MIASTO, JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACY NA PRZYKŁADZIE MIELCA


Rozwój współczesnych miast następuje obecnie w coraz szybszym tempie. Towarzyszą temu stale rosnące potrzeby społeczeństwa oraz ciągle wprowadzane innowacje w sferze gospodarczej i technologicznej. Miasto staje się przestrzenią, gdzie najważniejszym czynnikiem wprowadzania zmian jest ścisła współpraca podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa przede wszystkim w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszelkie zmiany, jakie wprowadza się na danym obszarze nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani nie powinny odbywać się kosztem potrzeb ludzkich. Dlatego też samorząd lokalny wraz z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz społeczeństwem tworzą plany strategiczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju i wdrażanie zmian, a przy tym zachowywanie równowagi w przyrodzie i dbanie o najbliższe otoczenie. Dobrym przykładem ukazującym współpracę między instytucjami jest miasto Mielec, w którym, w ciągu ostatnich lat prowadzono szereg inwestycji mających służyć wzrostowi zatrudnienia i poprawie warunków życia mieszkańców, zachowując jednocześnie wartości kulturowe i środowiskowe.

Pobierz

SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA KROŚNIEŃSKIM RYNKU PRACY


Zatrudnienie osób młodych, wkraczających dopiero w życie zawodowe stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej kraju, ponieważ brak możliwości realizacji swoich planów życiowych wobec ubogiego rynku pracy staje się głównym zagrożeniem startu młodzieży i rodzi negatywne skutki społeczne. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy. Analiza raportów i danych statystycznych GUS oraz sprawozdawczości lokalnego rynku pracy, jak również przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego badanego obszaru umożliwiły dokonanie przeglądu instrumentów rynku pracy ułatwiających start absolwentom szkół wyższych, jak również perspektywy wsparcia w tym zakresie w bieżącej perspektywie finansowej UE. Zidentyfikowano możliwości zatrudnienia, jak również możliwości w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej tej grupy klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Pobierz

CYFROWE SAMOCHODY (E-SAMOCHODY): WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY MOTORY-ZACJĄ, A CYFRYZACJĄ


Prezentowany tekst dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy współczesną motoryzacją a powszechnie występującą cyfryzacją i wirtualizacją. W części pierwszej zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i definicje konieczne do prawidłowego określenia wspomnianych zależności. Następnie przedstawione zostaną przykłady elementów współczesnych samochodów, które stanowią interface człowiek-maszyna, a których działanie oparte jest na technologiach cyfrowych, wirtualizacji, czy wirtualnej rzeczywistości. W części trzeciej wskazane zostaną przykłady obecności tematyki motoryzacyjnej w projektach opartych na technologiach cyfrowych, jak również na wirtualnej rzeczywistości, np. symulatory. W ostatniej części, poza podsumowaniem, przedstawiono refleksję nad związkami między cyfryzacją, a motoryzacją.

Pobierz

Lista recenzentów 2015


Pobierz

Wstęp


Pobierz

Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Wykonanie: kucici.grafikuj.pl