2 ( 26 ) 2016

ROLA POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ RP W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM

Artykuł podejmuje problem zagrożenia terrorystycznego oraz metod jego zwalczania przez instytucje państwa narodowego. Autorka skupiła się na roli i znaczeniu Straży Granicznej oraz Policji w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce.

Analiza pragmatyczna skeczu kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów i wyrażeń. W artykule na przykładzie skeczu Kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu dokonano analizy pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz okoliczności, w jakich je wypowiedziano oraz pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od sytuacji. Tekst ten prezentuje niepowtarzalny styl starej szkoły kabaretowej oraz ciekawie prowadzony dialog, doskonale parodiujący relacje klient–usługodawca w czasach PRL-u.

Realizacja programów outplacementowych

Ciągły rozwój firm wiąże się z różnorodnymi procesami reorganizacji, w tym z procesami redukcji zatrudnienia, dlatego istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracowników (tych zwalnianych oraz tych pozostających w firmie) jest wykorzystanie procedur outplacementowych (zwolnień monitorowanych). Współcześnie polityka firmy nie skupia uwagi na aspektach finansowych, ale w głównej mierze na zasobach ludzkich, które są najcenniejszym elementem organizacji. Celem artykułu jest analiza zjawiska outplacementu w województwie podkarpackim w latach 2013–2015. W opracowaniu dokonano analizy programów outplacementowych w podkarpackich przedsiębiorstwach, które w tym celu skorzystały z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Strategie uczenia się słownictwa

Kiedy już oswoiłeś/łaś się z podstawami korzystania z języka (wymowa, ortografia, gramatyka itd.), można skoncentrować się na nauce słownictwa. Jest to najprawdopodobniej najważniejsza i najbardziej czasochłonna część nauki języka. Proces nauki słownictwa jest jednym z ważniejszych celów, jakie chcemy osiągnąć aby ułatwić sobie przyswojenie języka obcego. Przez wielu naukowców proces ten traktowany jest jako niezwykle ważny. Zwykle przedstawiany jest on jako istotny element poprawy swojej wiedzy, ponieważ współgra z czterema obszarami nauki: słuchaniem, mówieniem, czytaniem oraz pisaniem. W każdym z tych obszarów słownictwo odgrywa kluczową rolę i jego braki niestety tylko pogłębiają nasz brak wiedzy na większość spraw związanych ze słownictwem. Im więcej słów znamy, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć to, co słyszymy i czytamy, a także lepiej będziemy w stanie przekazać to, co mamy na myśli poprzez mówienie lub pisanie. W poniższym artykule zawarte są informacje na temat definicji oraz typologii strategii uczenia się słownictwa, opis badania zawierającego używanie strategii uczenia się słownictwa oraz rola pamięci w uczeniu się języka obcego.

Analiza dialogu na stronie facebook.com

W artykule dokonano analizy dialogu zamieszczonego w serwisie internetowym Facebook. Tekst przedstawia rozmowę pomiędzy prawnikiem i pozwanym. Ma charakter humorystyczny i fabularny. Analiza jest przeprowadzona z punktu widzenia pragmatyki językowej. Na użytek projektu przetłumaczono dialog z języka rosyjskiego na język polski, a także dokonano rozbioru poszczególnych części tekstu. Z analizy wynika, że w dialogu często są stosowane niedomówienia (pod postacią implikatur), a sam autor łamie liczne maksymy konwersacyjne (szczególnie maksymę ilości, istotności i grzeczności). W tekście także można zauważyć dużo naruszeń językowych, np. maximum współpracy, maksymy sposobu.

Rola mediów społecznościowych w życiu współczesnego człowieka

Każdego dnia miliony ludzi korzystają z mediów społecznościowych. Dla niektórych osób jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych możliwość rozwoju siebie lub swojej firmy. Niektórzy jednak wykorzystują siłę mediów społecznościowych do pomagania innym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych portali w Polsce oraz możliwości, jakie nam oferują.

Pobierz PDF

1 ( 25 ) 2016

Czy warto płacić abonament RTV?

Niniejsza praca stanowi analizę problemu finansowania mediów publicznych w Polsce ze środków abonamentowych. Według danych KRRiT z 2014 roku prawie połowa gospodarstw unika tego świadczenia publicznoprawnego. Badania portalu wirtualnemedia.pl z lutego 2015 roku pokazują, że 45% Polaków nie chce płacić abonamentu. W artykule przeanalizowano przyczyny zaniechania przez Polaków spełnienia tego obowiązku administracyjnego oraz możliwe sposoby rozwiązania tego niewątpliwego problemu.

Pragmatyczno-językowa analiza scenki „Słownik damsko-męski” z serialu „Przyjaciele”

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi, ponieważ każdy interpretuje znak we własny sposób. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów. W danej analizie o interpretacji mówimy jako o sensie, który sami nadajemy albo odbieramy w każdej wypowiedzi. W tej pracy na przykładzie scenki z serialu „Przyjaciele” przez analizę pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz sytuacji w której zostały wypowiedziane pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od okoliczności: pomieszczenia, wyrazu twarzy, zachowania, relacji między odbiorcami, osób dookoła.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W POLSCE – OCENY I PRZECIWDZIAŁANIE

Zjawisko terroryzmu towarzyszy ludzkości od wieków. Działalność organizacji terrorystycznych była i nadal jest olbrzymim zagrożeniem dla ludzkiego życia i mienia. Jest ponadto wielkim problemem współczesnego świata, także Polski. Wśród najistotniejszych kwestii mających wpływ na zagrożenia terrorystyczne Polski wskazać należy przede wszystkim przynależność do struktur NATO i UE oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego może wynikać także z rozwoju ruchów separatystycznych, jak również być skutkiem niestabilnej sytuacji politycznej wśród państw sąsiadującychBiałoruś, Ukraina, Rosja).

PRACOHOLIK. POŻĄDANY TYP PRACOWNIKA CZY PRZEJAW PATOLOGII SPOŁECZNEJ? – SŁÓW KILKA O HOMO FABER

Reguły panujące na współczesnym rynku pracy sprawiły, że pracodawcy stawiają swoim pracownikom coraz wyższe wymagania. Chęć osiągnięcia lepszych wyników, wyższej pensji dodatkowych gratyfikacji oraz awansu sprawiła, że pracujemy dłużej, jednak często wykonywana praca nie jest współmierna z oczekiwanymi efektami. Doprowadziło to do powstania patologii w środowisku pracy, które związane są z wypaczeniem podstawowych funkcji pracy.

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na sytuacje pracowników, którzy aby osiągnąć określony, zadowalający standard życia muszą pracować coraz więcej. Poruszone zagadnienie stanowi istotny problem, bowiem liczne opracowania wskazują, iż praca polskich pracowników jest obciążająca oraz długotrwała a Polska plasuje się w czołówce krajów w których pracuje się najdłużej.

SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Artykuł przedstawia sytuację osób po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy. Pomimo tego, że wiele osób w wieku dojrzałym cechuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków i są to wartościowi pracownicy, to często zmagają się oni z problemem bezrobocia. Aby zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, mają oni możliwość korzystania z wielu szkoleń i staży, oferowanych między innymi przez urzędy pracy. Takie formy aktywizacji zawodowej pozwalają osobom dojrzałym podnieść ich kwalifikacje. W ostatnich latach w kraju obserwuje się pozytywne zjawisko zwiększania aktywności zawodowej generacji 50+. Celem artykułu jest analiza sytuacji osób po pięćdziesiątym roku życia na krajowym rynku pracy oraz na terenie działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a także opisanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób 50+.

Migracja zarobkowa Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Niniejszy artykuł ukazuje skalę zjawiska problemu społecznego, jakim jest migracja Polaków z ziemi ojczystej. Głównymi powodami, dla których obywatele polscy decydują się na wyjazd za granicę, są atrakcyjniejsze zarobki, lepsze warunki pracy, prawa do pomocy socjalnej, a także trudność znalezienia pracy we własnym kraju. Na migrację częściej decydują się mężczyźni niż kobiety, ponieważ w większości przypadków to mężczyźni biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie finansowe rodziny. Na obecną chwilę, poza granicami państwa znajduje się ok. dwa i pół miliona Polaków. Dwie trzecie całej populacji przebywającej poza terytorium Polsk, posiada minimum wykształcenie średnie. W 2014 rok, na terytorium Unii Europejskiej przebywało prawie dwa miliony Polaków. Najczęstszym kierunkiem migracji są państwa : Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia. W artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki migracji Polaków dla Polski .

Pobierz PDF

4 ( 24 ) 2015

Obraz polski oczami antysystemowców – analiza dyskursu medialnego

Grupy dążące do władzy zawsze szukały odpowiedniego momentu w historii, odpowiedniej sytuacji społecznej, aby zdobyć poparcie i odebrać przeciwnikom władzę. W obecnej sytuacji w Polsce widzimy, że do głosu dochodzą nowe, dotąd nieznane ugrupowania, które korzystając z nastrojów społecznych, dążą do obalenia funkcjonującego systemu. Na naszych oczach pojawił się nowy rodzaj walki o władzę, szukania poparcia i głoszenia nowych ideologii. W artykule dokonano analizy antyrządowego filmu, który ukazał się w sieci po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na portalu społecznościowym Facebook rozszedł się niczym wirus, szczególnie wśród młodych ludzi. Na materiał składają się zmontowane zdjęcia i nagrania filmowe, które mają na celu ukazać audytorium na obecną sytuację w Polsce oczami narodowców, czy mówiąc inaczej polityków antysystemowych. Film ten nawołuje Polaków do walki z obecną władzą. Może wywołać u odbiorców skrajne emocje, ponieważ padające w nim słowa, ukazywane obrazy sprawiają wrażenie, jakby tu i teraz rozgrywały się walki losy Polski i wszystkich Polaków. Przeprowadzana analiza dyskursu przede wszystkim ma na celu dotrzeć do ukrytego przesłania i stara się odsłonić relację władzy wpisaną w dyskurs.

Analiza dyskursu disco polo na przykładzie utworu Tomasza Niecika pt.: Cztery Osiemnastki

W 2015 roku muzyka disco polo wchodzi z wielką siłą w polską rzeczywistość społeczną. Coraz więcej jest jej w telewizji, coraz częściej słychać ją w radiu. Zauważalna jest głośna promocja tego gatunku muzycznego za pomocą produkcji filmowej, a także medialny rozgłos poprzez śpiew i zabawę piłkarzy reprezentacji Polski w piłce nożnej. disco polo zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Aby zrozumieć fenomen disco polo należy przyjrzeć się temu zjawisku z szerszej perspektywy. W oparciu o triadę van Dijka, nie unikając krytycznej gałęzi analizy dyskursu, przedstawiamy dlaczego discopolowa bańka rośnie w szybkim tempie, powracając bumerangowym torem mającym swój początek w latach 90. XX wieku a koniec w drugiej dekadzie XXI wieku. Przyjrzenie się językowi disco polo, przekazywanym ideom, spojrzenie na interakcję społeczną związaną z tego typu twórczością, może przybliżyć do refleksji pomagającej zrozumieć, dlaczego muzyki disco polo „prawie nikt nie słucha” a jednak „prawie każdy ją zna”. Celem artykułu jest przybliżenie odpowiedzi na pytania: co, jak, dlaczego i wskutek czego disco polo ponownie znalazło miejsce i ma się dobrze w polskiej rzeczywistości.

Wady i zalety indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST

Nowy limit zadłużenia jakim jest IWZ, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia JST obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Charakterystyczną cechą jest to, iż wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej oraz na każdy rok budżetowy. Jak każdy wskaźnik ma on swoje wady i zalety. Do korzyści należy przede wszystkim indywidualizm wskaźnika, natomiast podstawową wadą jest wyliczanie IWZ na podstawie danych historycznych. Ponadto zastosowanie wskaźnika sprawi, iż wystąpią ograniczenia w zadłużaniu się JST, które są wysoko rozwinięte. Dlatego w analizowanej literaturze przedstawiono propozycje zmian w konstrukcji IWZ.

Miasto, jako przestrzeń współpracy na przykładzie Mielca

Rozwój współczesnych miast następuje obecnie w coraz szybszym tempie. Towarzyszą temu stale rosnące potrzeby społeczeństwa oraz ciągle wprowadzane innowacje w sferze gospodarczej i technologicznej. Miasto staje się przestrzenią, gdzie najważniejszym czynnikiem wprowadzania zmian jest ścisła współpraca podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa przede wszystkim w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszelkie zmiany, jakie wprowadza się na danym obszarze nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani nie powinny odbywać się kosztem potrzeb ludzkich. Dlatego też samorząd lokalny wraz z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz społeczeństwem tworzą plany strategiczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju i wdrażanie zmian, a przy tym zachowywanie równowagi w przyrodzie i dbanie o najbliższe otoczenie. Dobrym przykładem ukazującym współpracę między instytucjami jest miasto Mielec, w którym, w ciągu ostatnich lat prowadzono szereg inwestycji mających służyć wzrostowi zatrudnienia i poprawie warunków życia mieszkańców, zachowując jednocześnie wartości kulturowe i środowiskowe.

Sytuacja absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy

Zatrudnienie osób młodych, wkraczających dopiero w życie zawodowe stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej kraju, ponieważ brak możliwości realizacji swoich planów życiowych wobec ubogiego rynku pracy staje się głównym zagrożeniem startu młodzieży i rodzi negatywne skutki społeczne. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy. Analiza raportów i danych statystycznych GUS oraz sprawozdawczości lokalnego rynku pracy, jak również przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego badanego obszaru umożliwiły dokonanie przeglądu instrumentów rynku pracy ułatwiających start absolwentom szkół wyższych, jak również perspektywy wsparcia w tym zakresie w bieżącej perspektywie finansowej UE. Zidentyfikowano możliwości zatrudnienia, jak również możliwości w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej tej grupy klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Cyfrowe samochody (e-samochody): wzajemne relacje między motoryzacją, a cyfryzacją

Prezentowany tekst dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy współczesną motoryzacją a powszechnie występującą cyfryzacją i wirtualizacją. W części pierwszej zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i definicje konieczne do prawidłowego określenia wspomnianych zależności. Następnie przedstawione zostaną przykłady elementów współczesnych samochodów, które stanowią interface człowiek-maszyna, a których działanie oparte jest na technologiach cyfrowych, wirtualizacji, czy wirtualnej rzeczywistości. W części trzeciej wskazane zostaną przykłady obecności tematyki motoryzacyjnej w projektach opartych na technologiach cyfrowych, jak również na wirtualnej rzeczywistości, np. symulatory. W ostatniej części, poza podsumowaniem, przedstawiono refleksję nad związkami między cyfryzacją, a motoryzacją.

Pobierz PDF

3 ( 23 ) 2015

Twitter wśród studentów WSIiZ – raport z badań

Niniejsza praca stanowi analizę wyników badań „Jak studenci WSIiZ korzystają z Twittera” przeprowadzonych w miesiącach kwiecień-maj 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki I Zarządzania. Twitter to darmowy portal społecznościowy, który działa na zasadzie mikrobloga. Według raportów ogólnopolskich badań z 2013 roku, z każdym rokiem staje się on coraz bardziej popularny, głównie wśród młodzieży. Zbadaliśmy tendencje wykorzystywania tej sieci informacyjnej przez studentów naszej uczelni; czy kierunek oraz tryb studiów mają wpływ na korzystanie z Twittera. Porównujemy to, jak wypadają studenci WSIiZ pod względem posiadania konta na tym portalu społecznościowym na tle polskiego społeczeństwa. Przedstawione wyniki są przede wszystkim punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań, które pozwolą na dokładniejszą analizę oraz wysuwanie wniosków.

Daniny publiczne obciążające górnictwo węgla kamiennego w Polsce

W sytuacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce pomija się często wpływy, jakie generuje i przekazuje na rzecz otoczenia. Kwoty te są znaczące i należy o nich mówić i pisać. W artykule nie tylko przedstawiono najważniejsze i obowiązkowe obciążenia tej branży, ale pokazano również ich negatywny wpływ na branżę. Wśród wymienionych podatków są: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne, inne obciążenia.

MOŻE I MAŁY, ALE ZA TO JAKI ODPOWIEDZIALNY

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem niskiego zaangażowania w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie modelu wdrażania tej koncepcji. Do realizacji celu wykorzystano metodę opisu i analizy krytycznej materiałów pozyskanych w wyniku studiów literatury przedmiotu, publikacji wydanych przez organizacje zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz wiarygodnych źródeł internetowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w niskim stopniu angażują się w działania społecznie odpowiedzialne. Za najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy podają brak dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy, wsparcia przy wdrażaniu praktyk oraz brak czasu. Jednak każdy z tych argumentów można bez większego wysiłku odeprzeć.

Pomiar kapitału intelektualnego spółki PKN Orlen S.A.
wg metod EVATM i CIV

Artykuł prezentuje koncepcję kapitału intelektualnego oraz wiedzy jako podstawy obecnej gospodarki świata. Kluczowym aspektem, dzięki któremu można sprawnie zarządzać danym czynnikiem, jest odpowiedni pomiar danego składnika. Znając pożądane wielkości menedżerowie są w stanie efektywniej wykorzystywać posiadany kapitał. Do tego celu naukowcy tworzą odpowiednie metodologie, tak również jest w przypadku kapitału intelektualnego. Artykuł prezentuje dwie wybrane metody – EVATM oraz CIV, uznawane jako metodologie ukazujące ogólny obraz kapitału intelektualnego posiadanego przez przedsiębiorstwo. Prezentacja metod została dokonana na podstawie literatury przedmiotu oraz poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń na przykładzie spółki PKN Orlen S.A..

Uwarunkowania przedsiębiorczości sektora MSP. Dylematy i wyzwania dla krośnieńskich przedsiębiorców

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród przedsiębiorców sektora MSP w regionie krośnieńskim, które dotyczyły m.in. identyfikacji dylematów i wyzwań stojących przez nimi w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Artykuł zawiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, opisuje wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w opinii ankietowanych, oraz dylematy, które rozstrzygają w toku działalności. Wyniki badań wskazały na wiele wyzwań i problemów pochodzących zarówno z otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstw, jak i tych o charakterze wewnętrznym, związanych z osobą przedsiębiorcy. Przeanalizowano również przyczyny podjęcia działalności gospodarczej przez ankietowanych oraz trudności, jakie napotykali przy zakładaniu działalności, jak również w toku funkcjonowania firmy. Zidentyfikowano również deficyty wiedzy i umiejętności w obszarach kompetencyjnych istotnych dla powodzenia i rozwoju prowadzonej działalności. Respondenci zakwestionowali również wybór własnej ścieżki zawodowej – większość z nich, mając ponowną okazję wyboru – raczej nie wybrałaby otworzenia własnej działalności gospodarczej.

CECHY PIECZYWA PSZENNEGO W ASPEKCIE RECEPTURY I WARUNKÓW FERMENTACJI

Celem badań było określenie wpływu receptury oraz czasu fermentacji ciasta i wykonania przebicia w jej trakcie (bądź nie) na cechy chleba pszennego oraz jego teksturę. Pieczywo wykonano metodą bezpośrednią w 16 wariantach z różnym dodatkiem wody, drożdży oraz soli. Zastosowano także różne czasy fermentacji, 60, 80 i 120 min. W dwóch wariantach pieczywa nie dokonano przebicia ciasta w trakcie fermentacji. Określono objętość pieczywa, upiek, stratę całkowitą piecową oraz wydajność ciasta i pieczywa. Oceny tekstury dokonano za pomocą testu ściskania z wykorzystaniem Uniwersalnej Maszyny Testującej Instron 4301. Stwierdzono, że brak dodatku drożdży sprzyja znacznej twardości pieczywa. Również skrócenie czasu fermentacji ciasta powodowało wzrost twardości miękiszu pieczywa. Natomiast odwrotne działanie wykazywało zwiększenie udziału wody w recepturze. Najlepszą objętość pieczywa uzyskano przy 1% dodatku soli i 65% udziale wody. Negatywny wpływ na objętość pieczywa miał zbyt duży dodatek drożdży oraz jego brak.

Pobierz PDF

2 ( 22 ) 2015

KULTURA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z kulturą w państwach totalitarnych, a także jej wpływów na kształtowanie polityczno-kulturowej świadomości społeczeństwa. W szczególności analizie poddane zostały: kultura obozu socjalistycznego, niemiecki narodowy socjalizm, oraz Rosja, jako współczesny przykład państwa autorytarnego, zmierzającego do totalitaryzmu. Podstawowe pytania, jakie przyświecają podjętym tu rozważaniom to: jak kultura staje się podłożem dla wdrażania ideologii politycznej, jakie miejsce kultura zajmuje w kreowaniu wizerunku państwa, w jaki sposób systemy totalitarne wykorzystywały sferę kultury do rozszerzania swoich wpływów, oraz jak kultura stała się najcenniejszym podłożem ideologicznym. Niniejsze opracowanie ma na celu również pokazanie na przykładach różnych sfer kultury (malarstwo, kinematografia, architektura, literatura) wpływów totalitarnego systemu na tworzenie dzieł sztuki. Jednym z głównych zadań jest analiza historycznych przykładów kultury w państwach totalitarnych, a także odwołanie się do współczesnych, kiedy kultura jest zdominowana propagandą i narzucana w swoich formach i treściach przez władzę.

OBSŁUGA PASAŻERSKA I TOWAROWA NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU

W pracy przedstawiono teoretyczne pojęcie logistyki zajmującej się m. in. transportem towarów oraz przewozem pasażerów na przykładzie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Zamieszczono historię lotniska od jego powstania do czasów obecnych. Dokonano analizy danych statystycznych ogólnego ruchu pasażerów w latach 2000-2013 porównują również ruch czarterowy z regularnym ruchem linii lotniczych. Przeanalizowano informacje dotyczące usług przewozu towarów przy pomocy zarówno środków transportu naziemnego jak i powietrznego oraz usług magazynowych świadczonych na teranie dworca przez Cargo. W opracowaniu zawarto wiadomości o infrastrukturze Cargo, cenach jakie zapłacimy za przewóz poszczególnych towarów i współpracy Lotniczego Dworca Towarowego z kontrahentami.

Analiza struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2011

W przedstawionej pracy dokonano analizy wydatków gospodarstw domowych w latach 2000-2011 w celu określenia, czy w warunkach polskich potwierdza się I. prawo Engla. Uzyskane wyniki wskazały, że w analizowanym okresie wzrost dochodów dyspozycyjnych był nieco wyższy niż wzrost wydatków gospodarstw domowych, co może świadczyć o rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi Polaków w obliczu globalnego kryzysu finansowego, który odcisnął piętno także w krajowej gospodarce i na rynku pracy. Wykonana dokładna analiza wydatków gospodarstw domowych wskazała, że w badanym okresie udział wydatków na cele żywnościowe zmalał z prawie 31% w 2000 r. do 25% w 2011 roku, a jednocześnie wyraźnie zwiększyło się znaczenie wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii oraz łącznego udziału wydatków na rekreację, kulturę, restauracje i hotele. Dodatkowo w tym czasie realne dochody dyspozycyjne wzrosły o 47%. W związku z tym, można postawić tezę, że otrzymane wyniki potwierdziły w polskich realiach zależność opisaną w I. prawie Engla.

Metoda VAICTM oraz wskaźnik q-Tobina, jako metody pomiaru kapitału intelektualnego – porównanie

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – metody VAICTM oraz wskaźnika q-Tobina. W pracy zostaną przedstawione ich wady i zalety, a także sposób ich kalkulacji. Są to metody z dwóch różnych grup. Metoda VAICTM należy do grupy metod opartych na wskaźniku ROA, natomiast q-Tobina jest metodą z grupy opartej o kapitalizację rynkową. W efekcie tych różnic, w przypadku wskaźnika q-Tobina ogromną rolę odgrywa wartość rynkowa, natomiast w metodzie VAICTM, poprzez sprawozdania księgowe – wartość księgowa.

Psychologia inwestowania na rynkach finansowych. Przeżytek czy ponadczasowość?

Psychologia inwestowania to jedna z najistotniejszych dziedzin, jaką inwestor musi poznać zanim zacznie inwestowanie na rynku. W każdej dziedzinie życia psychologia odgrywa bardzo dużą rolę. Poznanie zasad panujących na każdym z osobna rynku, klasyczne podejście do inwestowania czy poznanie własnych predyspozycji to kilka elementów, które składają się na sukces. Bez opanowania własnej osobowości i charakteru osoba nie może podjąć się inwestowania. W niniejszej pracy zostaną poruszone tematy dotyczące wpływu emocji i stresu na rynek oraz przykłady osób, które poddały się systematyczności i dyscyplinie, a przez to osiągnęły sukces na rynkach finansowych.

Skuteczność wybranych oscylatorów w oparciu o rynek walutowy Forex

Artykuł w całości związany jest z inwestowaniem na rynku walutowym Forex. Na początku tekstu znalazł się podział rynku finansowego, a także krótka historia mająca na celu przedstawienie przyczyn i okoliczności powstania rynku walutowego. Zdecydowanie większa część artykułu poświęcona została oscylatorom wykorzystywanym przez inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Z uwagi na mnogość tychże narzędzi, pod lupę zostały wzięte trzy najczęściej stosowane. Wskaźnik siły względnej RSI, MACD i oscylator stochastyczny. Na samym końcu umieszczone zostały wyniki z przeprowadzonych badań empirycznych. Jak wynikło z wspomnianych badań, skuteczność oscylatora została oceniona na 70%. Pomimo tak dobrego wyniku, artykuł ma charakter jedynie poglądowy w związku, z czym nie może być pretekstem do podejmowania decyzji inwestycyjnych tylko i wyłącznie w oparciu o dane i informacje zawarte w tekście.

Pobierz PDF