1 ( 21 ) 2015

Manga – tradycyjne elementy kulturowej tożsamości

Autorka artykułu przedstawi historię rozwoju mangi: od starożytności (karykatura), poprzez iluminowane zwoje z VIII wieku (emakimono), drzeworyty z XVII wieku, aż po tytułowy przedmiot rozważań, tj. japoński komiks, historie w obrazkach. Jako że manga jest tworem umasowionym dotyka różnorodnej tematyki, w artykule autorka wskaże tematy, najbardziej charakterystyczne dla każdego z etapów rozwoju mangi. Bogactwo dziedzictw kulturowych charakteryzujących mangę (wpływ malarstwa, grafiki, teatru kabuki, sztuki ludowej, religii, głęboko zakorzenionej tradycji i obyczajów Japonii, czy komiksu w wydaniu amerykańskim lub europejskim) wpływa na nieostrość przyporządkowania przez krytyków i odbiorców japońskiego komiksu do sztuki lub literatury: wysokiej, niskiej, a często nawet brukowej.

Pragmatyczna analiza komentarzy na portalu Facebook.pl

Proces komunikowania to nie tylko wypowiadanie słów, ale celowe działanie, które wpływa na odbiorców. Jest to proces bardzo złożony, na który składa się wiele czynników takich jak: wiedza o świecie, okoliczności i sytuacja, w której dana wypowiedź została stworzona, itp. Każde użycie znaku odbywa się w jakimś kontekście. Komunikowaniem między jednostkami, a więc umiejętnością posługiwania się znakami zajmuje się m.in. pragmatyka ujmująca język jako część działania społecznego człowieka. Wypowiedź to jedynie fragment aktu komunikacyjnego na który składają się intencje nadawcy, kontekst i interpretacja odbiorcy. Pragmatyka zauważa, że w zależności od otoczenia językowego i sytuacji, słowa, a nawet całe wyrażenia mogą mieć odmienne znaczenie. W szczególności jeśli chodzi o akty mowy pośrednie, tzn. kiedy wypowiedzi są niejasne, wieloznaczne, bez znajomości kontekstu nie jesteśmy wstanie poprawnie odczytać intencji nadawcy.

Życie studenta, a ortografia – analiza językowo-pragmatyczna komentarzy na portalu Kwejk.pl

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków z analizy pragmatyczno-językowej treści komentarzy, które zostały zamieszczone pod obrazkiem zatytułowanym „Student”, który został opublikowany na portalu internetowym Kwejk.pl. Publikowanie komentarzy na stronach internetowych jest formą reakcji odbiorcy na treści tam zamieszczone. Niezwykle często staje się to początkiem dyskusji prowadzonej w wirtualnym świecie. Takie konwersacje czasem budzą zażenowanie, a czasem potrafią szczerze rozbawić. Internetowe dialogi mogą być także interesującym tematem analizy pragmatyczno-językowej.

„Prawie cała prawda o urzędnikach” – pragmatyczna analiza komentarzy

Tematem mojej pracy są komentarze zamieszczone pod tekstem „Prawie cała prawda o urzędnikach”, którego autorka Anonimowa Korespondentka z Wydziału Odzyskiwania Zdrowego Rozsądku podpisująca się pseudonimem Magda Acer, jest jedną z redaktorek portalu Foch.pl.

Urzędnicy to grupa zawodowa, która nie cieszy się szczególną sympatią wśród społeczeństwa. Bardzo chętnie obrzuca się ich różnymi epitetami, niejednokrotnie niecenzuralnymi. Bo jak wiadomo urzędnik to samo zło. Jego praca polega głównie na tym, by w przerwach między kawą a plotkami z koleżankami lub przesiadywaniem w Internecie, utrudnić życie porządnego obywatela. Nie przypadkowo wybrałam ten temat, ale o tym napiszę później.

Imperialistyczna polityka Gazpromu przeciwko Europie

Gazprom został określony narzędziem w rękach Putina służącym do prowadzenia polityki energetycznej i zagranicznej. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić spółkę gazową, ustanawiającą imperialne reguły wobec odbiorców surowców energetycznych, by posiadać znaczący wpływ na sferę energetyczną tych państw. Na wstępie skoncentrowano się na dwóch, niewątpliwie istotnych rosyjsko-europejskich gazociągach, jak North Stream oraz South Stream. Następnie podjęto próbę ukazania powiązań Białorusi , Ukrainy oraz Polski z rosyjskim dostawcą gazu.

Nanocząstki złota w fototermicznej terapii antynowotworowej

Nanocząstki złota są to kryształy złota w rozmiarze nanometrycznym (10-9m) zazwyczaj wykorzystywane w formie zawiesiny wodnej. Jednym z ich ciekawszych zastosowań jest terapia nowotworowa bazująca na zniszczeniu komórek nowotworowych poprzez przegrzanie ich – hiperterm. Najważniejszą właściwością tej formy złota jest rezonans plazmonów, czyli odpowiednie drgania chmury elektronowej. To zjawisko wiąże się ze zmianą energii świetlnej na energię cieplną. Hipertermia z użyciem nanozłota polega na zamianie energii świetlnej wiązki laserowej, która pada na zmianę nowotworową, na energię cieplną niszczącą komórki, w których znajduje się złoto. Jest to terapia mało inwazyjna, nieniszcząca komórek zdrowych. Synteza nanocząstek złota polega przede wszystkim na redukcji kwasu chlorozłotowego. Drugim elementem przygotowania nanocząstek do użycia jest modyfikacja ich powierzchni. Odpowiednia funkcjonalizacja jest jednym z głównych mechanizmów umożliwiających zastosowanie nanocząstek złota. Umożliwia ona doprowadzenie nanocząstek tylko do komórek nowotworowych, a nie do komórek zdrowych. Przykładowo może przebiegać na zasadzie powinowactwa przeciwciało-antygen. Właściwości złota są zależne od kształtu i rozmiaru. Zmiana rozmiarów kryształów złota jest głównym narzędziem do walki z rakiem. Istnieje jednak kilka problemów, które nie pozwalają w tym momencie na kliniczne wykorzystanie tego rodzaju terapii nowotworowej.

 Pobierz PDF

4 ( 20 ) 2014

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC SOKU Z BRZOZY

Opracowanie jest wynikiem badań ankietowych jakie przeprowadziło SKN Analiz Rynkowych. Celem było uzyskanie wiedzy na temat podejścia społeczeństwa do nowego produktu w sprzedaży detalicznej jakim jest sok z brzozy. W tym celu przepytano losowo 105 osób. Wyniki są analizą rynku dla potencjału soku.

Wieloaspektowe, interaktywne działania koła naukowego marketing & quality praxis

Ośrodki akademickie w Polsce dywersyfikują działania naukowe, które nie tylko koncentrują się na przekazywaniu wiedzy, ale wspierają rozwój i kwalifikacje studentów. Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis skupia się wokół wielu obszarów pozaprogramowej działalności dydaktycznej studentów. Działania ukierunkowane są na zagadnienia naukowe, organizacyjne oraz prorynkowe, które koncentrują się wokół problematyki naukowej, gospodarczej i przygotowują aktywnych studentów do rozwiązywania nowych problemów badawczych oraz autoedukacji. Ich zróżnicowanie sprzyja nabywaniu kompetencji społecznych, a także samorealizacji studentów w pracy badawczej czy wolontariackiej. Przedstawione wybrane aspekty aktywności studenckiej w sposób szczególny obrazują wpływ Koła na kształtowanie rozwoju studentów.

Reklama w ubezpieczeniach – ubezpieczenia w reklamie

Celem artykułu jest przekazanie informacji na temat reklamy i ubezpieczeń w reklamie. Całość została podzielona na dwie części. W części pierwszej nazwanej „Reklama w ubezpieczeniach” zostały przedstawione podstawowe informacje o reklamie, jej funkcje, rodzaje i wydatki. W części drugiej opracowania zostały pokazane przykłady reklamowania ubezpieczeń, jak również ukazane, dlaczego nie warto ufać reklamom typu tzw. „ubezpieczenia za złotówkę”.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w tłuszczach na skórę i jej przydatki

Witaminy są chemicznymi związkami organicznymi, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych człowieka. Wyróżnia się podział na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie. Niedobór, jak i nadmiar jest szkodliwy i prowadzi do chorób organizmu oraz schorzeń skórnych. Kluczowe dla kosmetologii są zmiany widoczne jako pogorszenie stanu włosów, paznokci oraz skóry. Z tego powodu witaminy są szeroko stosowane w preparatach kosmetycznych. Ponieważ każda witamina ma specyficzne dla siebie działanie, możliwe jest zastosowanie odpowiedniej kuracji witaminowej w konkretnym problemie kosmetycznym. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu każdej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach na skórę i jej przydatki.

SUBSTANCJE AKTYWNE ZALECANE W PIELĘGNACJI CERY DOJRZAŁEJ

W pracy podjęto analizę substancji pochodzenia roślinnego przeznaczonych do zastosowania w kosmetykach dedykowanych skórze dojrzałej. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące budowy skóry oraz charakterystyki cery dojrzałej. Dokonano przeglądu substancji biologicznie czynnych, które powinny znajdować się w składzie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej. Praca przedstawia także badania własne nad stworzeniem receptury naturalnego kremu do twarzy, zawierającego nowy, innowacyjny składnik anti-ageing.

Od fizyki i matematyki do biologii i chemii – nowa (bio)technologiczna rewolucja w sprawach wojskowych

Wojna informacyjna, wojna cybernetyczna, wojna wirtualna, wojna sieciocentryczna, rewolucja w sprawach wojskowych  – to tylko niektóre teorie (koncepcje), jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat pod wpływem wzrostu znaczenia nowych technologii. Źródłem innowacji, takich jak amunicja precyzyjna, systemy C4ISR czy systemy umożliwiające prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni były uczelnie techniczne i międzynarodowe korporacje sektora informatycznego, lotniczego i telekomunikacyjnego. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem biotechnologii, nanotechnologii i innych obszarów nauk biologicznych i chemicznych, następuje przejście z informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych (RMA) do (bio)technologicznej RMA. Przyszłe konflikty zbrojne, prowadzone przez  państwa wysoko rozwinięte, oprócz powszechnego wykorzystania robotów, obejmować będą także wykorzystanie środków medycznych, podwyższających wydolność żołnierza i umożliwiających jego szybsze leczenie, środków umożliwiających skuteczniejszy kamuflaż, nanodronów  przemieszczających się po polu walki i wiele innych nowych technologii, o których wkrótce zapewne się dowiemy. 

Pobierz PDF

3 ( 19 ) 2014

Separacja małżeńska w Polsce. Aspekty prawne i rozwój zjawiska

Separacja nie jest rozwiązaniem trwałym. Jest ona stanem przejściowym prowadzącym bądź do odbudowania małżeństwa, bądź do rozwodu. Założeniem pracy jest prezentacja istoty separacji a następnie pokazanie jak zmieniało się natężenie zjawiska separacji od chwili wejścia w życie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce. Skupia w sobie zarówno aspekty prawne, jak i społeczne uwarunkowania, którymi kierują się małżeństwa przy wyborze separacji. Aby móc zrealizować powyższy cel potrzebne było zarysowanie dotyczące genezy separacji, przedstawienie istotnych zagadnień, a także porównanie do instytucji pokrewnej, tj. rozwodu. Wykresy umieszczone w artykule pozwalają zobrazować rozwój zjawiska, a także zmiany dotyczące liczby orzekanych małżeństw. Na końcu umieszczono rozważania na temat przyczyn i skutków wybierania separacji.

POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY – OCZEKIWANIA I WYZWANIA

Niniejszy artykuł podejmuje temat pokolenia Y, ich charakterystyki, wartości, motywatorów, a także cech odróżniających tę grupę społeczną od pokoleń wcześniejszych. Pokolenie Y wkraczające właśnie na rynek pracy, niesie ze sobą liczne zmiany w zarządzaniu firmami. Przypięto już wiele nazw: Klapki, Milenialsi, Pokolenie Dlaczego?, Cyfrowi Autochtoni. Współcześni młodzi nie mają już zamiary pracować w nadgodzinach i wspinać po szczeblach kariery po trupach. Od życia oczekują znacznie więcej i nie mają zamiaru dostosowywać się do otoczenia. Co więcej, to oni dążą do tego, by to świat dostosował się do nich!

KONSTRUKCJA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 156 K.P.A.

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu konstrukcji przesłanek nieważności decyzji administracyjnej. W pierwszej kolejności omówiono ogólne założenia, jakie przyjął ustawodawca w trybie prowadzącym do eliminacji nieważnej decyzji z obrotu prawnego przez właściwy organ. Należy bowiem podkreślić, iż w polskim prawie administracyjnym odrzucono koncepcję nieważności ipso iure, co powoduje, że decyzja obowiązuje i posiada moc wiążącą aż do momentu jej unieważnienia. Innymi słowy, wada nieważności nie ma bezpośredniego wpływu na byt prawny decyzji. Skutki unieważnialności następują z mocą wsteczną. Następnie uwaga została zwrócona na typologię i podział przesłanek na postawie analizy regulacji zawartej w art. 156 k.p.a. Autorka, w oparciu w wszystkie badane elementy tematu, przedstawia aktualne rozwiązania w praktyce. Rozważania stanowią ponadto przegląd stanowisk doktryny i orzecznictwa w omawianym zakresie.

Ludzie w machinie korporacyjnej – liczby czy coś więcej?

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pracownika w korporacji w odniesieniu do przeprowadzonego badania ankietowego, koncepcji społecznej odpowiedzialności i powszechnie panujących mitów o pracownikach korporacji. Respondenci twierdzą, że największe możliwości rozwoju osobowości oraz kreatywności stwarza prowadzenie własnej firmy, jednakże dzieli ich opinia co do rozwoju kwalifikacji. Pogląd ten wynika z faktu posiadania przez korporacje większych zasobów, które mogą przeznaczyć na rozwój kwalifikacji pracowników. Z przeprowadzonego badania jednoznacznie wynika iż pracownicy korporacyjni są w większym stopniu narażeni na wypalenie zawodowe, pracoholizm oraz konieczność rezygnacji z życia prywatnego na rzecz zwiększenia szansy na osiągnięcie sukcesu. Owe patologie korelują ze wskazanymi typowymi cechami pracownika korporacji. Pracowity, ambitny i kreatywny – taki powinien być pracownik korporacji, aby był w stanie zadośćuczynić wyśrubowanym wymaganiom. Te ostatnie stawiają pracownika na starcie w wyścigu o lepsze wyniki. Jeżeli pracownik nie potrafi w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracy staje się zestresowany i przemęczony.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki

Każda z witamin wykazuje specyficzne dla siebie działanie, a w połączeniu synergistycznym, które łączy dwie lub więcej witamin w jednym preparacie, zwiększają się dobroczynne właściwości, które pozwalają na utrzymanie dobrego i zdrowego wyglądu skóry oraz jej przydatków. Działanie takie       w szczególności wykazują witaminy z grupy B. W nutrikosmetykach, jak i preparatach kosmetycznych najczęściej występują razem. Witaminy rozpuszczalne w wodzie muszą być dostarczane wraz z pożywieniem do organizmu, gdyż ich nadmiar jest wydalany z moczem. Dlatego koniecznie trzeba dostarczać te witaminy w codziennej diecie. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w wodzie (witaminy z grupy B i witamina C). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki.

SZKODLIWE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV NA SKÓRĘ

Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie wybranych aspektów szkodliwego działania promieniowania UV na skórę. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy tegoż oddziaływania w postaci: zmarszczek, pobruzdowań, torbieli, naczyniaków oraz przebarwień. Jako swego rodzaju „kodu kreskowego” wieku wymalowanego na twarzy. Kolejno, będących już nie tylko nieestetyczną zmianą a zagrożeniem życia, stanów przedrakowych i „popularnego” w świadomości większości ludzi nowotworu skóry-czerniaka. Ponadto zmian histopatologicznych skóry, zwanych elastozą posłoneczną. W podsumowaniu wynik przeprowadzonej krótkiej ankiety dotyczącej występowania w przeciągu życia poparzeń słonecznych.

Pobierz PDF

2 ( 18 ) 2014

Średnie Kroczące na Rynku Walutowym FOREX

Artykuł dotyczy inwestycji na rynku walutowym Forex ze szczególnym uwzględnieniem jednego z licznych narzędzi wspierających inwestorów i traderów, zmagających się na co dzień z wyzwaniami i emocjami dostarczanymi przez rynek kapitałowy. Średnie kroczące, gdyż o nich będzie mowa, to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie technicznej, która z kolei jest niezbędnym elementem w podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych. Równie ważna jest także analiza fundamentalna zawierająca w sobie informacje płynące z wskaźników makroekonomicznych, niemniej poniższy tekst koncentrował się będzie na analizie technicznej i jej wskaźnikach. W niniejszym artykule znajdą się również badania przeprowadzone na jednej z platform inwestycyjnych, których podstawowym celem będzie ocena skuteczności owego wskaźnika i sygnałów jakie z niego płyną.

ALIANS WIELOSTRONNY JAKO PODSTAWOWA FORMA ORGANIZACJI ZAPEWNIAJĄCA BYT W GOSPODARCE WOLNORYNKOWEJ

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie aliansu wielostronnego jako podstawowej formy organizacji przedsiębiorstw, zapewniającej byt w gospodarce wolnorynkowej. Globalizacja rynków, nieprzerwane i radykalne zmiany technologiczne oraz rosnąca konkurencja między firmami stawiają pojedyncze przedsiębiorstwa w bardzo niepewnej sytuacji. Nawet najsilniejsza firma nie jest w stanie zapewnić sobie pewności osiągnięcia założonych celów. Forma organizacji jaką jest alians wielostronny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych podmiotów gospodarczych. Pozwala ona na łączenie unikatowych kompetencji partnerów, obniżanie ryzyka funkcjonowania i ułatwia dostęp do kapitału. Potencjał każdej organizacji, składającej się na taką sieć, tworzy jedyny w swoim rodzaju efekt synergii, który zapewnia im sposób na przetrwanie a nawet możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorczość w Polsce

Autor stara się przybliżyć tematykę przedsiębiorczości w Polsce w sposób przystępny dla osób niebędących z nią bezpośrednio związanymi. Publikacja w pierwszej części zarysowuje ogólne uwarunkowania przedsiębiorczości i przedstawia czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej. W dalszej części nakreślony jest profil polskich przedsiębiorców wyłaniający się ze światowych raportów, a także warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Całość pracy kończy podsumowanie, w którym autor stara się wskazać sposoby, którymi można polepszyć ogólny poziom przedsiębiorczości w Polsce.

 Ukraińska migracja do Kanady

W warunkach nędzy, prześladowań politycznych i braku możliwości rozwoju własnej kultury w latach 1891-1961 Ukraińcy Galicji, Bukowiny i Wołynia utracili nadzieję na szczęśliwe życie we własnym kraju i decydowali się na migrację. Różne czynniki sprzyjające migracji, które oferowała Kanada nowoprzybyłym imigrantom, spowodowała, że właśnie to państwo stało się głównym krajem docelowym dla licznych grup migracyjnych (tworzących trzy fali migracji) w tym okresie. Ukraińcy w Kanadzie zachowując swą świadomość narodową integrowali się jednocześnie z innymi narodowościami, z roku na rok wspinając się na wyższe szczeble ekonomicznego rozwoju i pozycji społecznej. Tekst daje odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru i powodów ukraińskiej migracji, relacji imigrantów z rządem, a także dokładnie wyjaśnienia przyczynę wyboru Kanady jako kraju docelowego migracji.

Nielegalna imigracja wyzwaniem dla strefy Schengen

Nielegalna imigracja to istotny problem w dzisiejszych czasach dla Unii Europejskiej, ten temat jest poruszany coraz częściej na szczytach UE. Jej zjawisko wpływa na stan ekonomiczny wspólnoty oraz na bezpieczeństwo wewnętrzne. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie UE, kraje działają wspólnie za pomocą opracowanych zasad. A obserwacja procesów migracyjnych, udoskonalenie polityki migracyjnej i walka z nielegalną imigracją została jednym z priorytetów UE. Strefa Schengen to obszar gdzie nie ma kontroli na granicach wewnętrznych. Należy do niej większość państw członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Strefa Schengen jest dobrym rozwiązaniem dla UE, pozwala obywatelom na swobodne oraz łatwe przekraczanie granic wewnętrznych bez kontroli. Jednak poza korzyściami pojawia się także wiele zagrożeń związanych głównie z nielegalną migracją.

Defekty Płytki Paznokciowej

W pracy przedstawiono najczęściej występujące defekty płytki paznokciowej dotyczące zmian kształtu, struktury oraz zaburzeń zabarwienia płytki paznokciowej, które mogą towarzyszyć chorobom ogólnoustrojowym, dlatego nie możemy bagatelizować pojawiających się zmian. W publikacji poruszono kwestie przyczyn powstawania danych zaburzeń oraz sposobów ich leczenia. W ostatnich latach problem z paznokciami dotyczy dużej liczby osób, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe informacje dotyczące defektów płytki paznokciowej. Należy pamiętać, że zdrowe paznokcie są zaróżowione, gładkie i lśniące. Obecnie dłonie i paznokcie są wizytówką każdego człowieka, więc ich zadbany wygląd jest istotny.

Pobierz PDF

1 ( 17 ) 2014

Konsekwencje Wynikające Z Ewolucji Dystrybuowania Muzyki. Analiza Przykładów Z Gatunków Muzycznych Rock I Metal.

Burzliwy rozwój rynku muzycznego, związany z ciągłą ewolucją dystrybuowania jego elementów, wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na producentów i konsumentów. Wydawać by się mogło, że pojawienie się dysków kompaktowych, kaset magnetofonowych czy płyt winylowych mogło pro-wadzić do osiągnięcia nieosiągalnego. Muzyka, którą wcześniej słyszano w sali koncertowej czy w głośniku, emitowana z odległych stacji radiowych, podawana jest od teraz z rąk do rąk, stając się tworem materialnym. Jednak dopiero z momentem pojawienia się Internetu, muzyka – mimo że znów pozbawiona nośnika o strukturze materialnej – stała się naprawdę powszechnie dostępna.
Nie wychodząc z domu, siedząc wygodnie w fotelu możemy bez problemu nabyć dany utwór w sieci. Tutaj pojawia się problem, związany z bezpłatnym i nielegalnym zarazem, dostępem do danych muzycznych. Piractwo było, jest i będzie plagą dla producentów, twórców, wszystkich tych, których korzyści materialne płyną właśnie z branży muzycznej. Nieradząc sobie z próbami jego zniwelowania, biznes muzyczny ponosi wielkie straty. Internet tym bardziej staje się potencjalnym miejscem gdzie przestępstwo odciska na nas znaczące piętno, a tyczy się to w szczególności właśnie rynku muzycznego i jego funkcjonowania.

Hollywood jako przykład klastra kreatywnego

Na samym wstępie artykuł skupia się nad istotą klastrów prezentując krótko i zwięźle tło historyczne badań nad nimi w ogóle. Klastry możemy podzielić w zależności od zakresu działalności przedsiębiorstw. Do jednego z owych klastrów zalicza się Hollywood. Jest to przykład tzw. klastra kreatywnego, charakteryzującego się silną koncentracją geograficzną przedsiębiorstw z branży filmowej oraz powiązanych z nimi komplementarnych firm. Wspomniane podmioty gospodarcze ściśle ze sobą współpracują tworząc silne pionowe i poziome zależności. Warto zwrócić uwagę na to, że ustanowione w Los Angeles koszty operacyjne z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa są na tyle duże, że osłabiają pozycję rynkową mniejszych podmiotów gospodarczych z branży filmowej.

Rozwój linii niskokosztowych w Polsce na przykładzie Ryanair, Wizzair, easyJet

Tekst zarysowuje ogólny model działalności przewoźnika lotniczego. Wskazuje przykłady zabiegów pozwalających obniżyć koszty operacyjne w różnych obszarach działalności. Ponadto przedstawia stopniową ewolucję tychże przewoźników, odwołując się do pionierów amerykańskich i europejskich. Analizowany jest również polski rynek lotniczy. Wspomniane zostają etapy rozwoju tanich przewoźników na polskim niebie, takie jak otwieranie kolejnych baz, czy też budowa pierwszego polskiego lotniska dla linii nisko-kosztowych. Całość kończy próba prognozy rozwoju tanich przewoźników w przyszłych latach.

Analiza przepływów pieniężnych na przykładzie KRUK SA

W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej. Celem artykułu jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa windykacyjnego KRUK SA przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz zastosowano jej metody do oceny spółki KRUK. W badanym przedsiębiorstwie odnotowano relatywnie bardzo duże nakłady inwestycyjne oraz wpływy gotówki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Świadczy to o realizowaniu nadzwyczaj ekspansywnej strategii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Dalsza analiza wykazała zbyt małą zdolność do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do spłacanych zobowiązań finansowych i wydatków inwestycyjnych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dynamicznym rozwojem badanej spółki. Wydatki inwestycyjne spółka w bardzo dużej mierze finansuje z zaciągniętych zobowiązań. Znaczne wydatki inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości.

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa X
w latach 2008-2010

Płynność finansowa jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu finansami każdego przedsiębiorstwa. Sam termin płynności można definiować na wiele sposobów, w zależności od punktu widzenia i od tego, jaki aspekt płynności jest akcentowany. W niniejszej pracy termin ten będzie rozumiany jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych i koniecznych wydatków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wskaźników służących do pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także ich interpretacja w oparciu o dane finansowe przedsiębiorstwa X w latach 2008-2010, zawarte w sprawozdaniach finansowych analizowanego przedsiębiorstwa. Analizy płynności dokonano metodami statycznymi oraz dynamicznymi.

Reklama jako narzędzie skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reklamy jako narzędzia skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń. Marketing wiąże się z procesem planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji, dystrybucji towarów czy usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców. Jednym z ważniejszych elementów skutecznego marketingu jest właśnie reklama. Zadaniem reklamy przedstawianej przez zakłady ubezpieczeń jest budowanie świadomości korzyści danego produktu oraz wywołanie natychmiastowej reakcji u potencjalnego klienta. Wszystkie działania promocyjne towarzystw ubezpieczeniowych sprowadzają się do budowania całościowego obrazu firmy. Pozytywny wizerunek zakładów ubezpieczeń, wysoka reputacja, duże zaufanie, jakim jest obdarzona przez potencjalnych i aktualnych klientów decydują o jej pozycji na rynku.

Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie OC i AC

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na przykładzie OC i AC. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, a także scharakteryzowano ubezpieczenia OC i AC. Następnie przedstawiono graficznie podział ubezpieczeń komunikacyjnych na dobrowolne i obowiązkowe. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń, dokonano analizy Sprawozdań statystycznych KNF w latach 2009-2011 z uwzględnieniem liczby polis, składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto.

Kształtowanie kultury organizacyjnej w służbie cywilnej

Artykuł porusza problematykę kształtowania kultury organizacyjnej w służbie cywilnej. Rozważania podjęte w artykule wychodzą od teoretycznego ujęcia genezy zjawiska, definicji i funkcji kultury organizacyjnej. Następnie dokonuje się ukazanie szkolenia z cyklu „Vademecum pracownika” w służbie cywilnej jako instrumentu kształtowania kultury organizacyjnej instytucji. Autorka opisuje zagadnienia, jakie obejmuje szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników jako określające pożądany wizerunek kultury organizacyjnej, a tym samym wyznaczające kierunek jej kształtowania. Informacje dotyczące szkolenia zostały pozyskane przez autorkę poprzez badania społeczne przeprowadzone w jednym z ministerstw w 2009 r.

Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat

Zawarcie umowy sprzedaży niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, szczególnie gdy dotyczy nieruchomości zbywanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tym przypadku sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególnych sytuacjach, gdy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych, opodatkowanie dochodu sprzedawcy na tle wspomnianego podatku może nie nastąpić. Artykuł ukazuje przez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku wskazane powyżej zagadnienie, udzielając odpowiedzi na pytanie, na jakim podmiocie prawa będzie ciążył oraz w jakich okolicznościach powstanie obowiązek podatkowy. W ramach artykułu wskazany zostanie również sposób obliczania podatku poprzez wskazanie podstawy oraz stawki podatku.

Kilka słów o podologii – czyli jak dbać o swoje stopy?

Praca poświęcona jest propagowaniu wiedzy na temat działu nauki, jakim jest podologia. Pomimo faktu, iż już w czasach starożytnych ówcześni medycy skupiali się na pielęgnacji stóp i usuwaniu ich defektów, jedynie niewielka część dzisiejszego społeczeństwa wie, kim jest i czym zajmuje się podolog. Opisane zostały tu wybrane choroby występujące w obrębie kończyn dolnych oraz sposoby zapobiegania im i leczenia. Ponadto, przeprowadzone zostały badania własne, których wyniki przedstawiono w artykule.

Dobro płynące z kwasów owocowych

Praca została poświęcona działaniu kwasów owocowych i korzyściom wynikającym z ich stosowania. Przedstawione zostały wskazania i przeciwskazania do zabiegu oraz możliwe do uzyskania efekty. Omówiono również preparaty na bazie kwasów owocowych, przeznaczone do pielęgnacji domowej. By przybliżyć temat zastosowania kwasów AHA przeprowadzone zostały badania (przy pomocy kwestionariusza ankiety) mające na celu uzyskanie informacji o wiedzy ankietowanych na temat stosowania, użytkowania, przeznaczenia oraz efektów otrzymanych dzięki eksfoliacji kwasami owocowymi. A także rodzaju posiadanej przez nich cery oraz jej niedoskonałościach.

 Pobierz PDF