1 ( 29 ) 2018

Informujemy, iż numer 1(29)2018 jest ostatnim numerem czasopisma TH!NK. Wszystkim autorom i recenzentom dziękujemy serdecznie za współpracę. 

 Numer 1 ( 29 ) 2018

Determinanty wyboru kierunku podróży turystycznej wśród studentów rzeszowskich uczelni

Szymon Kwoka

W niniejszym artykule została podjęta próba przedstawienia głównych aspektów, które mogą odgrywać kluczowe role w kształtowaniu kierunku ruchu turystycznego przez studentów rzeszowskich uczelni. Celem artykułu jest wskazanie, jakie czynniki wpływają na wybór miejsca planowanej podróży studentów. Autor przytoczył definicję turystyki i wskazał jej typy. Ponadto określono formułę popytu turystycznego i jego strukturę. Autor określił, czym jest ruch turystyczny oraz dokonał jego podziału. Zostały także wyodrębnione czynniki bezpośrednio bądź też pośrednio wpływające na wybór destynacji wśród studentów rzeszowskich uczelni, dzięki którym dokonywane są decyzje o wyborze danego kierunku ruchu turystycznego. Dokonano także oceny czynników oraz zhierarchizowano je ze względu na to, w jakim stopniu wpływają na wybór kierunku wyjazdu. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie wśród studentów rzeszowskich uczelni w formie ankiety internetowej, gdzie 100 osób udzielało odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte. Niezbędny materiał do wykonania badań został zebrany w okresie 30.04.2018 do 13.05.2018.

 

Dostępność źródeł finansowania działalności sektora MŚP a faza rozwoju przedsiębiorstwa

Joanna Leń-Mamot

Kapitał stanowi fundament przedsiębiorstwa, w dużej mierze decydujący o jego kondycji i możliwościach rozwojowych. Efektywny rozwój przedsiębiorstw często powiązany jest z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, które wymagają dużych nakładów finansowych. Brak dostatecznych środków własnych wiąże się z koniecznością korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. W artykule zostaną poruszone kwestie dostępności źródeł finansowania dla sektora MŚP w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Inwestowanie w nieruchomości – rynek pierwotny a rynek wtórny

Maciej Lisowski

Niniejszy artykuł jest poradnikiem dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości. Największą trudność sprawiają poszukiwania interesującego lokum. Wybór pomiędzy rynkiem pierwotnym a wtórnym. Gdy zapadnie decyzja o zakupie mieszkania, analizie muszą zostać poddane wszelkie kryteria. Najważniejszym elementem inwestycji jest finansowanie. W przypadku, gdy kontrahent żąda zbyt dużej kwoty za obiekt, którym jesteśmy zainteresowani, możemy użyć metody negocjacyjnej. Księgi wieczyste są bardzo ważnym elementem, które należy obligatoryjnie skontrolować. Znajdują się w nich cztery podstawowe działy, które muszą zostać poddane wnikliwej analizie. Przed zakupem interesującego mieszkania z rynku pierwotnego, należy w sposób dokładny przeanalizować poprzednie inwestycje dewelopera, który jest naszym partnerem inwestycyjnym. Warto skorzystać z pomocy prawnika oraz osób mających kompetencje budowlane. W przypadku kupna interesującej nieruchomości z rynku wtórnego należy również sprawdzić lokum pod względem prawnym oraz technicznym. Obydwa rynki różnią się w znacznym stopniu. Większe zapotrzebowanie na mieszkania odnotowano na rynku wtórnym. Różnica wynosi ok. 10 mieszkań na 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast większe ceny za nieruchomości odnotowano na rynku pierwotnym. Różnica pomiędzy oba rynkami wynosi ok. 100 tysięcy zł.

 

Prawne aspekty wydawania pozwolenia na broń

Marcin Pukała

Niniejszy artykuł skierowany jest do czytelników zainteresowanych tematyką dostępu do broni palnej i ma za zadanie posłużyć jako materiał informacyjny, poruszający problematykę związaną z procedurami administracyjno-prawnymi przy wydawaniu pozwoleń na broń palną. Celem artykułu jest przedstawienie przepisów prawnych, w oparciu o które wydawane jest pozwolenie na posiadanie broni palnej. Wskazane zostały organy właściwe do wydawania pozwoleń, jak również tryb postępowania administracyjnego w sprawie wydawania pozwoleń na broń. Prawo administracyjne jestem prawem, które najczęściej się zmienia. Ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma polityka. Zmiana ekip rządzących, a przede wszystkim zmiany ustrojowe, spowodowały ewolucję w kierunku konsekwentnego ograniczania prawa do posiadania broni od czasów okresu międzywojennego, poprzez PRL, kończąc na ustawie o broni i amunicji z 1999 r. – najbardziej restrykcyjnej, która daje możliwość uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej w tym zakresie jedynie nielicznym, wykonującym określone typy działalności gospodarczej, w której niezbędne jest posiadanie broni.

 

Przykład dobrego funkcjonowania stowarzyszeń pomocowych w Polsce na podstawie działań Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu

Filip Karwat

Niniejszy artykuł dotyczy dobrego i skutecznego funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce na przykładzie działania Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu. Jednym z celów głównych tego artykułu jest przedstawienie tego jak w Polsce kształtuje się sytuacja stowarzyszeń – czyli jak są one definiowane przez polskie prawo, jaka jest ich liczba, na jakich zasadach funkcjonują oraz jakie są ich prawa i obowiązki. Istotne również w tym aspekcie będzie wskazanie dwóch podstawowych rodzajów stowarzyszeń w Polsce: zwykłych oraz rejestrowych i przedstawienie różnic między nimi. Ważnym faktem, który zostanie podkreślony jest przewyższająca liczba stowarzyszeń nad fundacjami.
Drugim celem tego artykułu będzie przedstawienie tego jak funkcjonuje Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu – jakie działania podejmuje, kto wchodzi w jego skład, do jakiej grupy odbiorców organizacja ta kieruje swoje działania. Kluczowe w tym aspekcie będzie wskazanie profesjonalnych działań tej organizacji popartych danymi statystycznymi, które mają zobrazować skuteczność działania Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu.

 

Doskonalenie organizacji pracy na stanowisku roboczym z wykorzystaniem metody 5S

Katarzyna Sagan

Tematem artykułu jest udoskonalenie organizacji stanowiska procy z zastosowaniem metody 5S. Autor opisze przygotowanie do wdrożenia metody 5S, przeanalizuje etapy wprowadzenia na stanowisku roboczym 5S, rozpoczynając od: selekcji, systematyki, sprzątania, standaryzacji oraz samodyscypliny oraz określi korzyści wynikające z stosowania zasad. W kolejnej części artykułu autor przeanalizuje zreorganizowane stanowisko w biurze oraz przedstawi za pomocą ilustracji stan aktualny oraz stan przed wdrożeniem metody 5S wraz z podsumowaniem.

 

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Marcin Pukała

Niniejszy artykuł skierowany jest do czytelników zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego prawa pracy w szczególności formy zatrudnień osób młodocianych. Za takie uważa się osoby, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 18 roku życia. Chęć zdobywania doświadczenia zawodowego lub zarobienia pierwszych pieniędzy jest czynnikiem zachęcającym młodych ludzi do podjęcia pracy. Coraz częściej wiąże się to z koniecznością godzenia obowiązku szkolnego z wykonywaną pracą. W związku z tym, ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uregulował w sposób szczegółowy tematykę zatrudnienia młodych osób. Aby ułatwić możliwość pogodzenia nauki z pracą prawo zostało skonstruowane w taki sposób, aby zagwarantować ochronę pracowników młodocianych. Wiąże się z tym wiele obowiązków, jakie musi spełnić pracodawca chcący nawiązać stosunek pracy z osobą, która nie ukończyła 18 lat.

 

Zestawienie koncepcji Lean Manufacturing i Six Sigma w ujęciu zarządzania jakością

Marzena Szawara

W niniejszym artykule zostaną przestawione dwie koncepcje zarządzania jakością, to jest Lean Manufacturing i Six Sigma. Autor podejmie próbę określenia zależności pomiędzy tymi metodami stosowanymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiona zostanie również geneza powstawania opisywanych koncepcji. Autor artykułu postara się odpowiedzieć na pytanie kiedy należy zastosować poszczególną z metod, jak również kiedy i w jakim celu stosuje się je jednocześnie tworząc tym samym nową już koncepcję zarządzania jakością Lean Six Sigma. W artykule zostanie przestawiona różnica pomiędzy tradycyjnym podejściem do produkcji, a podejściem Lean Manufacturing. A także ukazane zostaną podstawowe zalety zastosowania w przedsiębiorstwach tej koncepcji. Zarówno Six Sigma jak i Lean Manufacturing składa się z pięciu podstawowych faz, które umożliwiają zrealizowanie wcześniej określonego celu, zasady te zostaną opisane w artykule.

 

Nietypowa osoba Skarbu Państwa

Magdalena Woźniak

Poniższy artykuł kierowany jest do osób zainteresowanych tematyką ekonomiczno-prawną. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną, której wyjątkowy charakter zapewnia brak organów w cywilistycznym rozumieniu, siedziby oraz w szczególności ustawy ustrojowej. Ze zdolnością prawną Skarbu Państwa łączy się jego odpowiedzialność za zobowiązania, która została uregulowana w art. 417-421 k.c. Skarb Państwa będąc jednym z podmiotów praw i obowiązków, które dotyczą własności państwowej działa przez jednostki administracyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak urzędy czy ministerstwa, które można nazywać jego “organami”. Do 2017 roku Skarb Państwa miał rangę ministerstwa, w związku z tym na jego czele stał Minister Skarbu, którego kompetencją było prowadzenie ewidencji oraz zarządzanie majątkiem państwowym. Z tematyką Skarbu Państwa związane są pojęcia ekonomiczne, dotyczące zarządzania finansami i budżetem, które pośrednio dotykają nas w życiu codziennym.

 

Suplementy diety plagą naszych czasów

Katarzyna Zięba, Katarzyna Szkamruk, Karolina Kosek-Hoehne

Badania ankietowe własnego projektu przeprowadzono w grupie 100 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz na pielęgniarstwie.

Celem badania była ocena świadomości studentów różnych kierunków uczelni, odnośnie suplementów diety oraz promowania ich w mediach. Suplementy diety są obecnie ogólnodostępne i poprzez promowanie ich w mediach oraz na podstawie podanych tam objawów, ludzie mogą wyleczyć się ze wszelkich chorób. Często unikają w ten sposób wizyty u lekarza. Należy promować prawidłowy styl życia i kształtować prawidłowe zachowania, by zapobiec wielu konsekwencjom jakie przynoszą suplementy diety.

 

Otyłość – jako choroba metaboliczna, która zyskała miano epidemii

Magdalena Skrzypacz

Obecnie otyłość jest najpowszechniejszą chorobą metaboliczną, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęła rozmiar epidemii. Pośród państw Europy nadmierną masę ciała posiada ponad 50% mieszkańców, z czego, u co trzeciej osoby diagnozuje się otyłość. Zbyt duży przyrost masy ciała stanowi największy problem zdrowotny zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Choroba ta ze względu na bardzo duży wzrost występowania stała się problemem społecznym. Niepokój wzbudza fakt, że pomimo coraz większego dostępu do artykułów zdrowej żywności, różnorodnych diet oraz większej świadomości odsetek ludzi otyłych nie zmniejsza się. Podejmowanie tematu otyłości jest bardzo ważne, ponieważ prezentowany problem wciąż przybiera na sile i zbiera swe żniwo bez względu na grupę wiekową, rasę czy płeć. Otyłość prowadzi do zaburzeń wpływających bezpośrednio na zagrożenie zdrowia i życia. Według aktualnych klasyfikacji krajów z najwyższym odsetkiem mieszkańców otyłych, Polacy niestety zaczynają doganiać liderów rankingu. Statystyki są nieubłagalne, okazuje się, że w Polsce 61% mężczyzn i 50% kobiet ma problemy z otyłością bądź też nadwagą.

 

Pobierz PDF – Nr 1(29)2018