1 ( 1 ) 2009

Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w ostatnich latach została uznana za chorobę cywilizacyjną. Rozwija się powoli, prowadząc do znacznego ograniczenia czynności biodra. Wywołuje silne dolegliwości bólowe, dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu i wystąpienia przykurczy.

Leczenie w chorobie zwyrodnieniowej jest leczeniem kompleksowym, uzależnionym od rozległości zmian i stopnia zaawansowania choroby. Przedstawiono aktualną wiedzę na temat kompleksowego leczenia koksartrozy, które obejmuje leczenie farmakologiczne, kinezyterapię, fizykoterapię i aspekty leczenia operacyjnego. Zaprezentowano również rehabilitację pooperacyjną.

Endoprotezoplastyka powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych i daje choremu możliwości powrotu do zdrowia i pracy zawodowej oraz odzyskania samodzielności psychofizycznej.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości życia 35 pacjentów w przedziale wiekowym 44 do 86 lat, leczonych w Oddziale Rehabilitacji oraz Gabinecie Rehabilitacji Ambulatoryjnej SP ZOZ w Lubaczowie. Badaniem objęto pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym. Przeprowadzone badania wykazały znaczącą poprawę jakości życia po wykonaniu endoprotezoplastyki w porównaniu z wcześniejszym stanem pacjenta.

Fizjoterapia w chorobach naczyniowych centralnego układu nerwowego

Udary mózgu i ich następstwa stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny. Pomimo dużego postępu nauk medycznych, wzrostu wiedzy na temat ich epidemiologii i patofizjologii oraz podejmowania prób optymalizacji leczenia, pozostają one jedną z przyczyn zgonów i niepełnosprawności w krajach wysoko rozwiniętych. Naczyniowe choroby układu nerwowego występują głównie u ludzi w podeszłym wieku, ale stale wzrasta częstość zachorowań wśród osób młodych i w średnim wieku.

Symptomatologia udarów zależy od niewydolności krążenia mózgowego w obrębie określonego systemu naczyniowego i w następstwie tego uszkodzenia określonych struktur mózgu. W obrazie klinicznym występują zaburzenia ruchowe, czuciowe, wegetatywne oraz wyższych czynności nerwowych.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i wymaga szybkiej i dobrze zorganizowanej interwencji medycznej. Stało się to podstawą szpitalnych oddziałów udarowych, których zadaniem jest zapewnienie pacjentom diagnostyki, leczenia i wczesnej rehabilitacji.

Istnieją dowody, że dobrze zorganizowane, wielospecjalistyczne programy usprawniania zmniejszają umieralność z powodu udaru, konieczność przebywania w domach opieki zwiększają stopień samodzielności chorych.

Powyższy artykuł prezentuje wyniki postępu rehabilitacji pacjentów z Uszkodzeniem Naczyniowym Mózgu, leczonych w Oddziale Rehabilitacji w S.P Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

Uzyskany postęp w zakresie rehabilitacji był podobny zarówno w grupie osób w przedziale wiekowym 30 do 41 lat jak i w grupie osób starszych 60 do 77 lat. Należy bez względu na wiek podejmować próby wczesnej rehabilitacji w oddziałach stacjonarnych.

Trójpłaszczyznowy Wzorzec Chodu Fizjologicznego – w Praktyce Klinicznej

Chód jest jedną z najbardziej złożonych czynności ruchowych wykonywanych w życiu codziennym. Do prawidłowej kompleksowej analizy chodu najodpowiedniejsze obecnie są systemy składające się z modułu:

  • optoelektronicznego systemu do zbierania sygnału z markerów rozmieszczonych na powierzchni ciała pacjenta
  • zbierania sygnału SEMG
  • platformy reakcji sił podłoża
  • wideo w czasie rzeczywistym

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych możliwości analizy chodu w oparciu o optoelektroniczne systemy analizy ruchu.

Praca poglądowa oparta na aktualnie dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, a także na własnych dotychczasowych doświadczeniach z pracowni analizy ruchu – System BTS „Smart”.

Otrzymane wyniki badań wykorzystywać należy do: leczenia farmakologicznego toksyną botulinową, rekonstrukcyjno – naprawczych zabiegów operacyjnych w obrębie narządów ruchu, konstruowania protokołów rehabilitacyjnych, dobierania odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego, a także do prognozowania przyszłych możliwości i końcowego celu usprawniania. Badania wykonane w trakcie trwania procesu rehabilitacji służą do weryfikacji indywidualnego programu usprawniania.

Znaczenie świadomości ekologicznej w dobie zmian klimatycznych

W niniejszym artykule przyjęto hipotezę, iż w dobie zmian klimatycznych właściwie ukształtowana świadomość ekologiczna ma kluczowy wpływ na jakość życia na Ziemi. Przedstawiono w nim definicję świadomości ekologicznej, wskazano jej wymiary i komponenty, nakreślono działania, które może wykonywać codziennie jednostka na rzecz środowiska naturalnego. Przestawiono także trzy organizacje ekologiczne oraz działania przez nie podejmowane w celu uwrażliwiania ludzi na zagrożenia związane z nieodpowiednim postępowaniem w stosunku do środowiska naturalnego, jak i na działania, za pomocą których mogą do pewnego stopnia je eliminować. Ponadto w pracy zawarto opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bielska-Białej.

Zastosowanie zasady maksimum Pontriagina do zagadnienia dynamicznych lokat kapitałowych

Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania zasady maksimum Pontriagina. Dla matematycznego formułowania problemu korzystamy ze znanego modelu dynamicznych lokat kapitałowych, który w badanym przez nas zagadnieniu jest liniowym układem równań różniczkowych. W naszych rozważaniach będziemy się starać wyznaczyć warunki w jaki sposób podzielić nasze zasoby tak, aby przy zadanych ograniczeniach finansowych w końcowym momencie czasu uzyskać maksymalny zysk z inwestycji.

Założenie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta

W referacie omówione jest zakładanie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta. Główne aspekty, które są poruszane w niniejszym opracowaniu to: formalno-prawne problemy wynikające z zakładania firmy – jak je rozwiązywać, pozytywne i negatywne aspekty bycia młodym przedsiębiorcą – udogodniania i utrudnienia w życiu gospodarczym. Szczególny nacisk położony jest na ukazanie praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, które może napotkać przedsiębiorczy student.

Pobierz PDF