1 ( 17 ) 2014

Konsekwencje Wynikające Z Ewolucji Dystrybuowania Muzyki. Analiza Przykładów Z Gatunków Muzycznych Rock I Metal.

Burzliwy rozwój rynku muzycznego, związany z ciągłą ewolucją dystrybuowania jego elementów, wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na producentów i konsumentów. Wydawać by się mogło, że pojawienie się dysków kompaktowych, kaset magnetofonowych czy płyt winylowych mogło pro-wadzić do osiągnięcia nieosiągalnego. Muzyka, którą wcześniej słyszano w sali koncertowej czy w głośniku, emitowana z odległych stacji radiowych, podawana jest od teraz z rąk do rąk, stając się tworem materialnym. Jednak dopiero z momentem pojawienia się Internetu, muzyka – mimo że znów pozbawiona nośnika o strukturze materialnej – stała się naprawdę powszechnie dostępna.
Nie wychodząc z domu, siedząc wygodnie w fotelu możemy bez problemu nabyć dany utwór w sieci. Tutaj pojawia się problem, związany z bezpłatnym i nielegalnym zarazem, dostępem do danych muzycznych. Piractwo było, jest i będzie plagą dla producentów, twórców, wszystkich tych, których korzyści materialne płyną właśnie z branży muzycznej. Nieradząc sobie z próbami jego zniwelowania, biznes muzyczny ponosi wielkie straty. Internet tym bardziej staje się potencjalnym miejscem gdzie przestępstwo odciska na nas znaczące piętno, a tyczy się to w szczególności właśnie rynku muzycznego i jego funkcjonowania.

Hollywood jako przykład klastra kreatywnego

Na samym wstępie artykuł skupia się nad istotą klastrów prezentując krótko i zwięźle tło historyczne badań nad nimi w ogóle. Klastry możemy podzielić w zależności od zakresu działalności przedsiębiorstw. Do jednego z owych klastrów zalicza się Hollywood. Jest to przykład tzw. klastra kreatywnego, charakteryzującego się silną koncentracją geograficzną przedsiębiorstw z branży filmowej oraz powiązanych z nimi komplementarnych firm. Wspomniane podmioty gospodarcze ściśle ze sobą współpracują tworząc silne pionowe i poziome zależności. Warto zwrócić uwagę na to, że ustanowione w Los Angeles koszty operacyjne z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa są na tyle duże, że osłabiają pozycję rynkową mniejszych podmiotów gospodarczych z branży filmowej.

Rozwój linii niskokosztowych w Polsce na przykładzie Ryanair, Wizzair, easyJet

Tekst zarysowuje ogólny model działalności przewoźnika lotniczego. Wskazuje przykłady zabiegów pozwalających obniżyć koszty operacyjne w różnych obszarach działalności. Ponadto przedstawia stopniową ewolucję tychże przewoźników, odwołując się do pionierów amerykańskich i europejskich. Analizowany jest również polski rynek lotniczy. Wspomniane zostają etapy rozwoju tanich przewoźników na polskim niebie, takie jak otwieranie kolejnych baz, czy też budowa pierwszego polskiego lotniska dla linii nisko-kosztowych. Całość kończy próba prognozy rozwoju tanich przewoźników w przyszłych latach.

Analiza przepływów pieniężnych na przykładzie KRUK SA

W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej. Celem artykułu jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa windykacyjnego KRUK SA przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz zastosowano jej metody do oceny spółki KRUK. W badanym przedsiębiorstwie odnotowano relatywnie bardzo duże nakłady inwestycyjne oraz wpływy gotówki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Świadczy to o realizowaniu nadzwyczaj ekspansywnej strategii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Dalsza analiza wykazała zbyt małą zdolność do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do spłacanych zobowiązań finansowych i wydatków inwestycyjnych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dynamicznym rozwojem badanej spółki. Wydatki inwestycyjne spółka w bardzo dużej mierze finansuje z zaciągniętych zobowiązań. Znaczne wydatki inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości.

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa X
w latach 2008-2010

Płynność finansowa jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu finansami każdego przedsiębiorstwa. Sam termin płynności można definiować na wiele sposobów, w zależności od punktu widzenia i od tego, jaki aspekt płynności jest akcentowany. W niniejszej pracy termin ten będzie rozumiany jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych i koniecznych wydatków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wskaźników służących do pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także ich interpretacja w oparciu o dane finansowe przedsiębiorstwa X w latach 2008-2010, zawarte w sprawozdaniach finansowych analizowanego przedsiębiorstwa. Analizy płynności dokonano metodami statycznymi oraz dynamicznymi.

Reklama jako narzędzie skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reklamy jako narzędzia skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń. Marketing wiąże się z procesem planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji, dystrybucji towarów czy usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców. Jednym z ważniejszych elementów skutecznego marketingu jest właśnie reklama. Zadaniem reklamy przedstawianej przez zakłady ubezpieczeń jest budowanie świadomości korzyści danego produktu oraz wywołanie natychmiastowej reakcji u potencjalnego klienta. Wszystkie działania promocyjne towarzystw ubezpieczeniowych sprowadzają się do budowania całościowego obrazu firmy. Pozytywny wizerunek zakładów ubezpieczeń, wysoka reputacja, duże zaufanie, jakim jest obdarzona przez potencjalnych i aktualnych klientów decydują o jej pozycji na rynku.

Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie OC i AC

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na przykładzie OC i AC. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, a także scharakteryzowano ubezpieczenia OC i AC. Następnie przedstawiono graficznie podział ubezpieczeń komunikacyjnych na dobrowolne i obowiązkowe. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń, dokonano analizy Sprawozdań statystycznych KNF w latach 2009-2011 z uwzględnieniem liczby polis, składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto.

Kształtowanie kultury organizacyjnej w służbie cywilnej

Artykuł porusza problematykę kształtowania kultury organizacyjnej w służbie cywilnej. Rozważania podjęte w artykule wychodzą od teoretycznego ujęcia genezy zjawiska, definicji i funkcji kultury organizacyjnej. Następnie dokonuje się ukazanie szkolenia z cyklu „Vademecum pracownika” w służbie cywilnej jako instrumentu kształtowania kultury organizacyjnej instytucji. Autorka opisuje zagadnienia, jakie obejmuje szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników jako określające pożądany wizerunek kultury organizacyjnej, a tym samym wyznaczające kierunek jej kształtowania. Informacje dotyczące szkolenia zostały pozyskane przez autorkę poprzez badania społeczne przeprowadzone w jednym z ministerstw w 2009 r.

Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat

Zawarcie umowy sprzedaży niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, szczególnie gdy dotyczy nieruchomości zbywanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tym przypadku sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególnych sytuacjach, gdy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych, opodatkowanie dochodu sprzedawcy na tle wspomnianego podatku może nie nastąpić. Artykuł ukazuje przez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku wskazane powyżej zagadnienie, udzielając odpowiedzi na pytanie, na jakim podmiocie prawa będzie ciążył oraz w jakich okolicznościach powstanie obowiązek podatkowy. W ramach artykułu wskazany zostanie również sposób obliczania podatku poprzez wskazanie podstawy oraz stawki podatku.

Kilka słów o podologii – czyli jak dbać o swoje stopy?

Praca poświęcona jest propagowaniu wiedzy na temat działu nauki, jakim jest podologia. Pomimo faktu, iż już w czasach starożytnych ówcześni medycy skupiali się na pielęgnacji stóp i usuwaniu ich defektów, jedynie niewielka część dzisiejszego społeczeństwa wie, kim jest i czym zajmuje się podolog. Opisane zostały tu wybrane choroby występujące w obrębie kończyn dolnych oraz sposoby zapobiegania im i leczenia. Ponadto, przeprowadzone zostały badania własne, których wyniki przedstawiono w artykule.

Dobro płynące z kwasów owocowych

Praca została poświęcona działaniu kwasów owocowych i korzyściom wynikającym z ich stosowania. Przedstawione zostały wskazania i przeciwskazania do zabiegu oraz możliwe do uzyskania efekty. Omówiono również preparaty na bazie kwasów owocowych, przeznaczone do pielęgnacji domowej. By przybliżyć temat zastosowania kwasów AHA przeprowadzone zostały badania (przy pomocy kwestionariusza ankiety) mające na celu uzyskanie informacji o wiedzy ankietowanych na temat stosowania, użytkowania, przeznaczenia oraz efektów otrzymanych dzięki eksfoliacji kwasami owocowymi. A także rodzaju posiadanej przez nich cery oraz jej niedoskonałościach.

 Pobierz PDF