1 ( 2 ) 2010

Kształtowanie pojęcia liczby – Wybrane Aspekty

Pojęcie liczby znane jest człowiekowi już od czasów prehistorycznych. Wraz z ewolucją gatunku ludzkiego postępowi ulegały także metody liczenia, powstawały nowe sposoby notacji cyfr (arabskie) oraz pierwsze systemy pozycyjne. Wykształcenie się tych ostatnich wymagało wprowadzenia nowego pojęcia cyfry – a w czasach późniejszych liczby – zero. Akceptacja tego terminu w kontekście liczby – określanego jako Figura Nihili – wymagała równie długiego czasu co „Nihilo Minores” – liczby ujemnej. Jednakże obecnie ich użyteczność jest nie do zakwestionowania.

Zmierzyć się z kalkulatorem

Referat w prosty sposób przedstawia niekonwencjonalne sposoby mnożenia liczb. Tematyka została przedstawiona w bardzo prosty sposób, dzięki czemu mnożenie można wykonać w znacznie krótszym czasie niż standardowe wykonanie tej operacji na kalkulatorze.

Rachunek zysków i strat w prawie bilansowym i w regulacjach międzynarodowych

W artykule zwrócono uwagę na procedurę ustalania wyniku finansowego określonego w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Przedstawiono ujęcie czynników określających kształtowanie się wyniku finansowego – przychodów i kosztów w tychże rozpatrywanych regulacjach z zakresu rachunkowości. Wskazano też na podobieństwa i różnice w ujmowaniu wyniku finansowego w aktualnie obowiązujących aktach prawnych krajowych i międzynarodowych.

Wybrane i stosowane metody oceny w zarządzaniu jakością usług

W obliczu nieustannych zmian w sektorze usług, usługodawcy muszą dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i wymagań klientów by utrzymać ich lojalność. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na jakość świadczonych usług, jako że dzięki niej można sterować zadowoleniem klientów. Dużą rolę odgrywają tu metody mające na celu zbadanie lub zmierzenie osiągniętej jakości usług. Poznanie tych metod pozwoli na właściwe ich dopasowanie do potrzeb badawczych danej firmy, oferującej usługi a tym samym właściwą interpretację zgromadzonych danych i wyciągnięcie wniosków rzutujących na przyszłe jej decyzje.

Cechy współczesnego przedsiębiorcy – analiza porównawcza przedsiębiorca – właściciel, a przedsiębiorca – manager

Obecnie to umiejętność szerszego spojrzenia na pozycję firmy w otoczeniu świadczy o jej pozycji. Długofalowe strategie i skuteczne oraz efektywne systemy zarządzania decydują o sukcesie bądź upadku przedsiębiorstwa. Spróbujemy określić, jaki zestaw cech powinien posiadać przedsiębiorca, czy to właściciel, czy manager, by móc z powodzeniem prowadzić firmę i utrzymać się na rynku.

Mam prawo! Dlaczego warto znać prawo

Tematem referatu jest określenie świadomości prawnej Polaków, wpływu prawa na przedsiębiorczość oraz wskazanie, że w dzisiejszym świecie znanie podstawowych zagadnień prawnych (jak również korzystanie z profesjonalnego pełnomocnika) jest po prostu niezbędne.

Rola funduszy unijnych i programów operacyjnych w mobilności i elastyczności zawodowej na przestrzeni pięcioletniego członkostwa Polski w UE. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.

Referat jest krótką analizą pierwszych pięciu lat członkostwa  Polski w Unii Europejskiej  w kontekście wykorzystywania przez Polskę instrumentów finansowych zalokowanych w odpowiednich funduszach  i programach operacyjnych przez Unię Europejską, przeznaczonych na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w krajach „nowoprzyjętych do UE” w 2004 roku. Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych rezultatów dotyczących zarówno kształcenia się ludzi w wieku produkcyjnym, zmian preferencji zawodowych, tworzenia się nowych miejsc pracy, jak i budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w oparciu o środki unijne w ramach Wspólnej Polityki Regionalnej. Fluktuacje na rynku pracy, nowe trendy edukacyjne to determinanty, które znacząco wpływają na koniunkturę gospodarczą w państwie, co równocześnie przekłada się nastroje mieszkańców państwa. Dlatego też niniejsza analiza zawiera w sobie również treści odnoszące się do nastrojów i refleksji Polaków po pierwszych pięciu latach Polski w UE.

Produkty tradycyjne i regionalne – dziedzictwo i smaki Podkarpacia

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia produkcji i promocji wyrobów tradycyjnych i regionalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podano informacje dotyczące ochrony nazw i miejsc pochodzenia produktów oraz zaprezentowano wybrane produkty tradycyjne i regionalne wytwarzane w województwie podkarpackim, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziedzictwo kulinarne Podkarpacia może stanowić atrakcyjny produkt turystyczny regionu, wymagający jednak intensywnych działań promocyjnych.

Rodzice i ich udział w edukacji dzieci w Belgii i w Polsce

Artykuł ma na celu przedstawienie udziału rodziców w edukacji swoich pociech w Polsce i w Belgii, ponieważ to rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci. W artykule przedstawiono udział rodziców według różnych regulacji prawnych, a także spostrzeżenia z własnej obserwacji. Zaangażowanie rodziców w szkole objawia się na kilku poziomach  i jest interesujące jak rodzice są zaangażowani w edukację swoich dzieci. Warto spojrzeć na  proces kształcenia i jak rodzice mogą uczestniczyć w edukacji swoich dzieci zarówno w Polsce jak i w Belgii.

Pobierz PDF