1 ( 25 ) 2016

Czy warto płacić abonament RTV?

Niniejsza praca stanowi analizę problemu finansowania mediów publicznych w Polsce ze środków abonamentowych. Według danych KRRiT z 2014 roku prawie połowa gospodarstw unika tego świadczenia publicznoprawnego. Badania portalu wirtualnemedia.pl z lutego 2015 roku pokazują, że 45% Polaków nie chce płacić abonamentu. W artykule przeanalizowano przyczyny zaniechania przez Polaków spełnienia tego obowiązku administracyjnego oraz możliwe sposoby rozwiązania tego niewątpliwego problemu.

Pragmatyczno-językowa analiza scenki „Słownik damsko-męski” z serialu „Przyjaciele”

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi, ponieważ każdy interpretuje znak we własny sposób. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów. W danej analizie o interpretacji mówimy jako o sensie, który sami nadajemy albo odbieramy w każdej wypowiedzi. W tej pracy na przykładzie scenki z serialu „Przyjaciele” przez analizę pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz sytuacji w której zostały wypowiedziane pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od okoliczności: pomieszczenia, wyrazu twarzy, zachowania, relacji między odbiorcami, osób dookoła.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W POLSCE – OCENY I PRZECIWDZIAŁANIE

Zjawisko terroryzmu towarzyszy ludzkości od wieków. Działalność organizacji terrorystycznych była i nadal jest olbrzymim zagrożeniem dla ludzkiego życia i mienia. Jest ponadto wielkim problemem współczesnego świata, także Polski. Wśród najistotniejszych kwestii mających wpływ na zagrożenia terrorystyczne Polski wskazać należy przede wszystkim przynależność do struktur NATO i UE oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego może wynikać także z rozwoju ruchów separatystycznych, jak również być skutkiem niestabilnej sytuacji politycznej wśród państw sąsiadującychBiałoruś, Ukraina, Rosja).

PRACOHOLIK. POŻĄDANY TYP PRACOWNIKA CZY PRZEJAW PATOLOGII SPOŁECZNEJ? – SŁÓW KILKA O HOMO FABER

Reguły panujące na współczesnym rynku pracy sprawiły, że pracodawcy stawiają swoim pracownikom coraz wyższe wymagania. Chęć osiągnięcia lepszych wyników, wyższej pensji dodatkowych gratyfikacji oraz awansu sprawiła, że pracujemy dłużej, jednak często wykonywana praca nie jest współmierna z oczekiwanymi efektami. Doprowadziło to do powstania patologii w środowisku pracy, które związane są z wypaczeniem podstawowych funkcji pracy.

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na sytuacje pracowników, którzy aby osiągnąć określony, zadowalający standard życia muszą pracować coraz więcej. Poruszone zagadnienie stanowi istotny problem, bowiem liczne opracowania wskazują, iż praca polskich pracowników jest obciążająca oraz długotrwała a Polska plasuje się w czołówce krajów w których pracuje się najdłużej.

SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Artykuł przedstawia sytuację osób po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy. Pomimo tego, że wiele osób w wieku dojrzałym cechuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków i są to wartościowi pracownicy, to często zmagają się oni z problemem bezrobocia. Aby zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, mają oni możliwość korzystania z wielu szkoleń i staży, oferowanych między innymi przez urzędy pracy. Takie formy aktywizacji zawodowej pozwalają osobom dojrzałym podnieść ich kwalifikacje. W ostatnich latach w kraju obserwuje się pozytywne zjawisko zwiększania aktywności zawodowej generacji 50+. Celem artykułu jest analiza sytuacji osób po pięćdziesiątym roku życia na krajowym rynku pracy oraz na terenie działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a także opisanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób 50+.

Migracja zarobkowa Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Niniejszy artykuł ukazuje skalę zjawiska problemu społecznego, jakim jest migracja Polaków z ziemi ojczystej. Głównymi powodami, dla których obywatele polscy decydują się na wyjazd za granicę, są atrakcyjniejsze zarobki, lepsze warunki pracy, prawa do pomocy socjalnej, a także trudność znalezienia pracy we własnym kraju. Na migrację częściej decydują się mężczyźni niż kobiety, ponieważ w większości przypadków to mężczyźni biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie finansowe rodziny. Na obecną chwilę, poza granicami państwa znajduje się ok. dwa i pół miliona Polaków. Dwie trzecie całej populacji przebywającej poza terytorium Polsk, posiada minimum wykształcenie średnie. W 2014 rok, na terytorium Unii Europejskiej przebywało prawie dwa miliony Polaków. Najczęstszym kierunkiem migracji są państwa : Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia. W artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki migracji Polaków dla Polski .

Pobierz PDF