2 ( 10 ) 2012 – III KKN cz 2

Motywacja Do Nauki, Czyli Jak Uczyć Się z Pasją

Motywacja jest stanem gotowości człowieka do podjęcia danego działania dlatego stanowi kluczową rolę w życiu młodego człowieka. Dzieci szkolne traktują naukę jako pracę mozolną, która nie daje żadnej przyjemności. Istnieje wiele mechanizmów motywacyjnych, które wzbudzają w uczniu chęć do nauki. Pod ich wpływem człowiek zmienia swoje warunki zewnętrzne, własne postępowanie, a nawet swoją osobowość. Warto podkreślić ogromną rolę, jaką przy motywowaniu uczniów do nauki odgrywają następujące czynniki: zainteresowanie, poczucie kompetencji i wiara we własne siły, pochwały, stawianie sobie jako celu zdobycie wiedzy, warunki nauki, pozytywne relacje dziecka z rodzicami i nauczycielami. W 2011 roku przeprowadzono badania własne za pomocą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety na temat roli motywacji do nauki.

Wolontariat Jako Forma Samorealizacji i Samokształcenia

Rośnie liczba osób angażujących się w działalność wolontarystyczną. Dobrowolne i nieodpłatne działania na rzecz innych zyskują aprobatę i uznanie społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych. Powody angażowania się w pracę społeczną mogą być różne, można tu wymienić m.in.: rozwój zainteresowań, motywy altruistyczne, chęć zdobycia wiedzy, nowych umiejętności, chęć poznania nowych ludzi, chęć oderwania się od monotonii dnia codziennego, czy nadmiar wolnego czasu. Szczególny charakter pracy społecznej, sprawia, że w działaniach pragniemy kierować się wartościami ważnymi, umożliwiającymi zaspokojenie naszych potrzeb. Szczególną, a zarazem najwyższą potrzebą ludzką, będącą wysublimowanym motywem jego działania jest potrzeba samorealizacji, którą można urzeczywistniać poprzez działalność wolontarystyczną. W dzisiejszych czasach stresu cywilizacyjnego i konsumpcjonizmu, wolontariat może stać się źródłem szczęścia, komfortu psychicznego i prawdziwego zadowolenie z życia. Praca społeczna to również wielki trud pracy nad samym sobą. To wyrzeczenia, motywacja do zmian samego siebie i pokonywanie własnych słabości. Dlatego w dążeniu do samorealizacji niosącej przyjemność i satysfakcję z bycia wolontariuszem, należy podjąć samokształceniową, świadomą i ciągłą pracę nad rozwojem własnej osobowości na przestrzeni całego życia. Konsekwentna, celowa, planowa i wytrwała praca nad samym sobą pozwala na osiągnięcie doskonałości nie tylko moralnej lecz również fizycznej i umysłowej.

Student Globalny – Ikona czy Produkt Szkolnictwa Wyższego?

W wyniku następstw procesu globalizacji otoczenie świata biznesu, nauki, stylu życia i wyznawanych wartości ulega zmianom oraz nieodwracalnym  przekształceniom ich dotychczasowego wizerunku. W artykule została podjęta próba zdefiniowana i umiejscowienia młodego człowieka  we współczesnym procesie kształcenia. Artykuł porusza aspekty związane z modnymi trendami edukacji za granicą, a także powiązanymi z kształceniem się za granicą sposobami pozyskiwania „mądrych głów” do pracy. W dobie nasilającego się ogólnie rozumianego rozwoju,  niezwykle istotnym staje się kapitał ludzki oraz umiejętności związane z jego gospodarowaniem. Celem artykułu jest  zdefiniowanie takich pojęć jak: student globalny, brain gain lub brain drain oraz próba przybliżenia konsekwencji wynikających z kształcenia w warunkach internationalisation at home

Zagrożenia Cybernetyczne Związane z Użytkowaniem Portali Społecznościowych

Dzisiejszy Internet rozwija się w kierunku portali społecznościowych. Ich ogromna popularność (liczona w setkach milionach użytkowników) jest przyczyną interesowania się tą przestrzenią przez przestępców. Większość ataków wymierzona w internautów opiera się na naiwności (likejacking), lub braku wiedzy na temat elementarnych podstaw bezpiecznego zachowywania się w sieci (phishing) i ma różne skutki dla ofiar. Od najmniej uciążliwych, jak lekka kompromitacja wśród grona internetowych znajomych, po bardzo poważne, jak wykorzystanie danych osobowych użytkowników do oszustw finansowych czy kradzieży poufnych, cennych danych. Najlepszym sposobem przeciwdziałania atakom cyberoszustów jest profilaktyka oraz rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń istniejących w sieci wśród innych osób, oraz roztropne korzystanie z dostępnych nam serwisów .

Polska a Chrześcijaństwo

Współczesne procesy przemian cywilizacyjnych przyczyniają się do przekształceń w różnych dziedzinach naszego życia. Dziś coraz częściej badacze różnych dziedzin naukowych poświęcają uwagę poważnym wyzwaniom, które stoją przed całą ludzkością, jak i przed poszczególnymi krajami, narodami oraz po prostu przed człowiekiem. Przedmiotem mojego zainteresowania jest Polska, Chrześcijaństwo oraz tendencje do ich przeobrażenia we współczesnej erze globalizacji, a także rola Polski, jej dziedzictwa duchowego dla współczesnej Europy, jak i dla jej przyszłości.

Rozwój Rynku Lotniczego w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat rynek lotniczy Polski dynamicznie się rozwijał i jak pokazują prognozy tendencja ta będzie się utrzymywała także w przyszłości. Punktem przełomowym dla rozwoju rynku lotniczego w Polsce był rok 2004. Od tego momentu zarówno linie lotnicze, jak i porty lotnicze zintensyfikowały swoją działalność na terenie naszego kraju. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, iż lata 2004-2010 były dla rynku transportu lotniczego w Polsce. okresem przejścia między fazą narodzin a fazą rozwoju.

Zespoły Bólowe Odcinka Lędźwiowo-Krzyżowego Kręgosłupa

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Niewłaściwe nawyki, zarówno dotyczące żywienia, ergonomii pracy, jak i stylu życia przyczynia się do różnych chorób kręgosłupa. Te z kolei dają o sobie znać w postaci dolegliwości bólowych. Podstawą powodzenia każdej terapii jest trafne rozpoznanie przyczyny bólu. Liczy się także jak najszybsza reakcja pacjenta na pierwsze objawy, zmiana stylu życia i rozpoczęcie leczenia. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się fizjoterapia, która jest niezmiernie ważną częścią procesu leczenia.

Celem badań było zewidencjonowanie pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, poznanie subiektywnej oceny pacjentów co do skuteczności terapii przy wykorzystaniu zabiegów fizjoterapeutycznych oraz ukazanie znaczącej roli fizykoterapii w procesie rehabilitacji.

Badaniem objęto 116 pacjentów, którzy korzystali z leczenia fizjoterapeutycznego na terenie Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie w dziale rehabilitacji oraz na oddziale rehabilitacji. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety.

Przeprowadzone badania wykazały, że na zespoły bólowe kręgosłupa częściej chorują kobiety w wieku 46-60 lat. Ponadto sytuacja materialna, zawodowa oraz wykształcenie mają wpływ na „świadomość” pacjentów nt. dostępnych metod leczenia, a więc także na częstotliwość korzystania z tego rodzaju leczenia. Pacjenci chętnie korzystają z fizykoterapii i chwalą sobie jej wysoką skuteczność leczniczą i przeciwbólową.

Znaczenie Rehabilitacji w Procesie Leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Dużych Stawów Kończyn Dolnych

W ciągu ostatnich lat doszło do istotnego postępu w diagnostyce i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Kompleksowa rehabilitacja pozwala na coraz skuteczniejsze zwalczanie objawów schorzenia, jakim jest choroba zwyrodnieniowa stawów.

Celem badań jest ocena skuteczności fizjoterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej dużych stawów w obrębie kończyn dolnych.

Badania przeprowadzono w NZOZ „Ośrodku Medycyny Sportu i Rehabilitacji” w Zamościu; objęto nim grupę 121 osób. Badanie polegało na wypełnieniu autorskiej ankiety przez pacjentów. Przeprowadzone badania pozwoliły na wysunięcie wniosku, iż rodzaj wykonywanej pracy zawodowej ma istotne znaczenie dla wystąpienia i rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. Natomiast w procesie leczenia występuje zależność między częstością korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych a ich efektywnością. Systematyczna rehabilitacja wpływa na zniesienie odczuwania dolegliwości bólowych, a zatem również na poprawę wydolności ruchowej, co jest zmienną statystycznie istotną (E≈0, p<0,05).

Analiza badań potwierdza pozytywny wpływ zabiegów rehabilitacyjnych na zniesienie odczuwania dolegliwości bólowych i poprawę funkcji ruchowych w badanej grupie pacjentów.

Dyskurs o Roli Komunikacji Wizualnej w Budowaniu Wizerunku Grup Muzycznych

Opracowanie to dotyczy dyskursu o roli komunikacji wizualnej w budowaniu wizerunku grup muzycznych, a dokładniej grupy Depeche Mode. Na początku tekstu mowa jest ogólnie o dyskursie (pojęcie, definicja). Następnie wyjaśnione jest pojęcie komunikacji wizualnej. Przedstawione jest w ramach tego zjawiska również pojęcie subkultury. Omówiona jest tzw. dobra komunikacja wizualna w praktyce oraz zła komunikacja na przykładzie idoli muzycznych. Scharakteryzowana jest identyfikacja wizualna, czyli tzw. Corporate Identity oraz logo.

Druga część referatu zawiera omówienie wybranych okładek płyt zespołu Depeche Mode, gadżetów z nimi związanych jakie można kupić na rynku oraz przedstawienie tatuaży Dava Gahana. W końcowej części znajduje się omówienie oficjalnej strony Depeche Mode w Internecie.

Pobierz PDF