2 ( 22 ) 2015

KULTURA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z kulturą w państwach totalitarnych, a także jej wpływów na kształtowanie polityczno-kulturowej świadomości społeczeństwa. W szczególności analizie poddane zostały: kultura obozu socjalistycznego, niemiecki narodowy socjalizm, oraz Rosja, jako współczesny przykład państwa autorytarnego, zmierzającego do totalitaryzmu. Podstawowe pytania, jakie przyświecają podjętym tu rozważaniom to: jak kultura staje się podłożem dla wdrażania ideologii politycznej, jakie miejsce kultura zajmuje w kreowaniu wizerunku państwa, w jaki sposób systemy totalitarne wykorzystywały sferę kultury do rozszerzania swoich wpływów, oraz jak kultura stała się najcenniejszym podłożem ideologicznym. Niniejsze opracowanie ma na celu również pokazanie na przykładach różnych sfer kultury (malarstwo, kinematografia, architektura, literatura) wpływów totalitarnego systemu na tworzenie dzieł sztuki. Jednym z głównych zadań jest analiza historycznych przykładów kultury w państwach totalitarnych, a także odwołanie się do współczesnych, kiedy kultura jest zdominowana propagandą i narzucana w swoich formach i treściach przez władzę.

OBSŁUGA PASAŻERSKA I TOWAROWA NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU

W pracy przedstawiono teoretyczne pojęcie logistyki zajmującej się m. in. transportem towarów oraz przewozem pasażerów na przykładzie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Zamieszczono historię lotniska od jego powstania do czasów obecnych. Dokonano analizy danych statystycznych ogólnego ruchu pasażerów w latach 2000-2013 porównują również ruch czarterowy z regularnym ruchem linii lotniczych. Przeanalizowano informacje dotyczące usług przewozu towarów przy pomocy zarówno środków transportu naziemnego jak i powietrznego oraz usług magazynowych świadczonych na teranie dworca przez Cargo. W opracowaniu zawarto wiadomości o infrastrukturze Cargo, cenach jakie zapłacimy za przewóz poszczególnych towarów i współpracy Lotniczego Dworca Towarowego z kontrahentami.

Analiza struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2011

W przedstawionej pracy dokonano analizy wydatków gospodarstw domowych w latach 2000-2011 w celu określenia, czy w warunkach polskich potwierdza się I. prawo Engla. Uzyskane wyniki wskazały, że w analizowanym okresie wzrost dochodów dyspozycyjnych był nieco wyższy niż wzrost wydatków gospodarstw domowych, co może świadczyć o rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi Polaków w obliczu globalnego kryzysu finansowego, który odcisnął piętno także w krajowej gospodarce i na rynku pracy. Wykonana dokładna analiza wydatków gospodarstw domowych wskazała, że w badanym okresie udział wydatków na cele żywnościowe zmalał z prawie 31% w 2000 r. do 25% w 2011 roku, a jednocześnie wyraźnie zwiększyło się znaczenie wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii oraz łącznego udziału wydatków na rekreację, kulturę, restauracje i hotele. Dodatkowo w tym czasie realne dochody dyspozycyjne wzrosły o 47%. W związku z tym, można postawić tezę, że otrzymane wyniki potwierdziły w polskich realiach zależność opisaną w I. prawie Engla.

Metoda VAICTM oraz wskaźnik q-Tobina, jako metody pomiaru kapitału intelektualnego – porównanie

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – metody VAICTM oraz wskaźnika q-Tobina. W pracy zostaną przedstawione ich wady i zalety, a także sposób ich kalkulacji. Są to metody z dwóch różnych grup. Metoda VAICTM należy do grupy metod opartych na wskaźniku ROA, natomiast q-Tobina jest metodą z grupy opartej o kapitalizację rynkową. W efekcie tych różnic, w przypadku wskaźnika q-Tobina ogromną rolę odgrywa wartość rynkowa, natomiast w metodzie VAICTM, poprzez sprawozdania księgowe – wartość księgowa.

Psychologia inwestowania na rynkach finansowych. Przeżytek czy ponadczasowość?

Psychologia inwestowania to jedna z najistotniejszych dziedzin, jaką inwestor musi poznać zanim zacznie inwestowanie na rynku. W każdej dziedzinie życia psychologia odgrywa bardzo dużą rolę. Poznanie zasad panujących na każdym z osobna rynku, klasyczne podejście do inwestowania czy poznanie własnych predyspozycji to kilka elementów, które składają się na sukces. Bez opanowania własnej osobowości i charakteru osoba nie może podjąć się inwestowania. W niniejszej pracy zostaną poruszone tematy dotyczące wpływu emocji i stresu na rynek oraz przykłady osób, które poddały się systematyczności i dyscyplinie, a przez to osiągnęły sukces na rynkach finansowych.

Skuteczność wybranych oscylatorów w oparciu o rynek walutowy Forex

Artykuł w całości związany jest z inwestowaniem na rynku walutowym Forex. Na początku tekstu znalazł się podział rynku finansowego, a także krótka historia mająca na celu przedstawienie przyczyn i okoliczności powstania rynku walutowego. Zdecydowanie większa część artykułu poświęcona została oscylatorom wykorzystywanym przez inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Z uwagi na mnogość tychże narzędzi, pod lupę zostały wzięte trzy najczęściej stosowane. Wskaźnik siły względnej RSI, MACD i oscylator stochastyczny. Na samym końcu umieszczone zostały wyniki z przeprowadzonych badań empirycznych. Jak wynikło z wspomnianych badań, skuteczność oscylatora została oceniona na 70%. Pomimo tak dobrego wyniku, artykuł ma charakter jedynie poglądowy w związku, z czym nie może być pretekstem do podejmowania decyzji inwestycyjnych tylko i wyłącznie w oparciu o dane i informacje zawarte w tekście.

Pobierz PDF