2 ( 28 ) 2017

E-dyplomacja – jak komunikują ministerstwa spraw zagranicznych na Twitterze? Case study na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Rosji

Ewa Kuźniar, Nataliia Filimoniuk

Celem artykułu była analiza sposobu i skuteczności komunikacji na Twitterze ministerstw spraw zagranicznych czterech państw. Zbadano profile: Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy oraz Rosji. Ponadto, oprócz kont należących do ministerstw spraw zagranicznych poszczególnych państw, do analizy wykorzystano profile ministrów. W związku z tym, że Witold Waszczykowski oraz Siergiej Ławrow (ministrowie Polski oraz Rosji) nie posiadają własnych kont na Twitterze, przestudiowano profile Borisa Johnsona oraz Pawła Klimkina (ministrowie Wielkiej Brytanii i Ukrainy). Wszystkie konta, które uwzględniono w analizie, są profilami zweryfikowanymi oraz oficjalnymi wyżej wymienionych. Biorąc pod uwagę dużą popularność Twittera w sferze polityki oraz kształtowania się nowej formy dyplomacji, która wykorzystuje media społecznościowe, podjęto próbę analizy ilościowej i jakościowej wymienionych profili. Co więcej, rezultat przeprowadzonych badań pozwolił na wykazanie indeksu skuteczności i efektywności danych kont.

 

Bezdomność – jako jeden z głównych problemów społecznych w Polsce

Maciej Lisowski

Niniejszy artykuł ukazuje bezdomność jako jeden z głównych problemów społecznych kraju. Głównymi przyczynami przez które ludzie tracą dach nad głową są: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i hazardu, bezrobocie, zdarzenia losowe, konflikty rodzinne. Powodów uzyskania statusu bezdomnego jest wiele. W Polsce istnieją instytucje które udzielają pomocy pozastacjonarnej i stacjonarnej. Do pierwszej grupy instytucji należą: łaźnie, jadłodajnie, domy pobytu dziennego, punkty wydawania żywności, przychodnie lekarskie. Do placówek stacjonarnych zalicza się : schroniska dla bezdomnych, noclegownie, domy dla osób chorych i starszych, domy aktywności życiowej, hostele pomocy społecznej oraz domy samotnych matek. Główną instytucją wspomagającą osoby bezdomne jest Ośrodek Pomocy Społecznej w którym to zainteresowani mogą otrzymać należytą pomoc. Pracownik socjalny jest osobą, która pracuje bezpośrednio z bezdomnymi. Musi zadbać o pozytywną relację z klientami aby móc wdrożyć indywidualny plan działania z jednostką.

 

Zagrożenia występujące w środowisku pracy elektryka

Karolina Misztal, Sylwia Paluch

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów dotyczących zagrożeń występujących w środowisku pracy elektryka oraz wynikających z nich konsekwencji. Praca, jaką wykonuje, elektryk jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i jego życia. Wynika to z wielu groźnych czynników występujących na jego stanowisku pracy. Pragniemy tu też omówić kwestię dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy z zastosowaniem trójstopniowej skali. Oceny ryzyka dokonano na podstawie wywiadu z pracownikiem i obserwacji wykonywanych przez niego czynności. Ocena ta stanowi podstawę do zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych oraz profilaktycznych, zmierzających do poprawy warunków pracy. Postanowiłyśmy także przeprowadzić ankietę, która była dla nas istotnym elementem badań oraz stanowiła pierwszorzędne źródło informacji na temat pracy, jaką wykonuje elektryk oraz zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy.

 

Wpływ czynników chemicznych i biologicznych na zdrowie pracowników

Sylwia Paluch, Karolina Misztal

W środowisku pracy występuje wiele czynników, które niekorzystnie wpływają na organizm ludzki. Czynniki te przyczyniają się do powstawania różnych chorób zawodowych, wypadków oraz niedyspozycji pracowników w pracy. Zarówno czynniki chemiczne, jak i biologiczne, wchodzą w skład środowiska pracy, na które narażeni są pracownicy wykonując swoją pracę. Narażenie pracowników na czynniki jest zależne od rodzaju wykonywanej pracy, czasu ekspozycji oraz wrażliwości osobniczej. Rozwój techniki, wprowadzanie nowych technologii oraz unowocześnianie systemów zwiększa złożoność czynności roboczych. W wyniku tego dochodzi do ograniczenia wysiłku fizycznego, ale z drugiej strony do wzrostu zagrożenia ze strefy chemicznych i biologicznych czynników szkodliwych oraz niematerialnych czynników środowiska pracy, które zwiększają obciążenie psychiczne oraz emocjonalne człowieka. W naszej pracy przedstawimy zagrożenia, które są obecne w miejscu pracy oraz skutki oddziaływania takich niepożądanych zjawisk na pracowników.

Porównanie zachowań konsumenckich na rynku turystycznym osób w związkach z osobami samotnymi

Joanna Dominik

Głównym celem pracy jest analiza preferencji turystycznych badanej grupy docelowej, którą są osoby w związkach oraz osoby samotne. Poznanie motywów przy podejmowaniu decyzji w odniesieniu do turystyki. Zwrócono uwagę na psychologiczne aspekty zachowań konsumenta na rynku turystycznym oraz czynniki go charakteryzujące. W części empirycznej zaprezentowano problem badawczy, hipotezy, analizę wyników oraz wnioski z badań własnych.

 

PROBLEM WYCZERPYWANIA SIĘ SUROWCÓW NATURALNYCH

Marcin Poręba

Artykuł poświęcony jest problemowi wyczerpywaniu się surowców naturalnych. Eksploatacja surowców, naturalnych bogactw Ziemi, drastycznie wzrosła w okresie epoki przemysłowej. Współczesna kultura, cywilizacja techniczna i styl życia pochłaniają coraz więcej energii. Energia zaspokaja zarówno podstawowe ludzkie potrzeby: potrzebę bezpieczeństwa, ciepła, produkcji wody, żywności i akcesoriów przemysłowych, jak i potrzeby wyższe, tj. potrzebę nauki, kultury czy rozrywki. Aktualnie światowa gospodarka energetyczna boryka się z problemem wyczerpywania surowców naturalnych. Faktem jest, że na świecie wzrasta liczba ludności, a wraz z nią wzrastają potrzeby energetyczne. Polska polityka energetyczna realizowana jest w sposób nieprawidłowy, o czym świadczyć mogą podejmowane decyzje, pozostające w opozycji do globalnego problemu wyczerpywania się surowców naturalnych. Naukowcy nie znają daty całkowitego wyczerpania się zasobów kopalin energetycznych na świecie, faktem jednak jest, że perspektywa wyczerpywania się ropy naftowej, minerałów, metali, kopalin i skał osadowych jest tragiczna i nieuchronna. Przyszłe pokolenia staną zatem w obliczu konieczności opracowania innowacyjnych rozwiązań.

 

Zarządzanie jakością. Metodologia eliminowania defektów wynikających z pomyłek, rozwiązania Poka-Yoke

Katarzyna Sagan

W artykule autor porusza kwestie sposobów eliminowania defektów wynikających z pomyłek za pomocą jednej z metod zarządzania jakością, jaką jest Poka-Yoke. Przedstawione zostaną przykłady wprowadzenia w życie tej metody, autor podejmie próbę oceny ich skuteczności. Przedstawiona zostanie również krótka historia, cel, a także zastosowanie rozwiązań Poka- Yoke oraz ich podział w zarządzaniu jakością. W niniejszej pracy postawione zostanie pytanie, czy najlepsza walka z defektami to uczynić je nieprawdopodobnym do wystąpienia w trakcie procesu produkcyjnego. Autor postara się przestawić argumenty potwierdzające założoną hipotezę. Jeżeli przyjrzymy się uważnie procesowi powstawania wady, to możemy stwierdzić, że pomiędzy pomyłką a powstaniem wady jest prawdopodobne, że tę pomyłkę można wykryć i przez to nie dopuścić do powstania wad w wyrobach gotowych.

Pobierz PDF