2 ( 6 ) 2011

Polski Charakter Narodowy a Filozofia – Wybrane Zagadnienia

Dziś temat Charakter narodowy polski a filozofia poruszany jest rzadko dlatego konieczne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć koniecznych do zrozumienia tematu. Pierwszym z nich jest filozofia, która oznacza dosłownie umiłowanie mądrości, kolejnym charakter narodowy czyli zdefiniowany, względnie trwałych i swoistych zachowań i sposobów postępowania danej zbiorowości ukształtowanych dzięki łączącej ją tradycji i historii narodowej.

Postrzeganie i miejsce filozofii w charakterze narodowym i odwrotnie przez wieki podlegało wielu zmianom, które można zaobserwować na podstawie zmieniających się epok. Filozofia służy poznaniu rzeczy, przez co staje się towarem – przydatnym i wykorzystywanym – specyficznym dla danego narodu. Co ciekawe dany charakter narodowy może nadawać określoną problematykę do wszystkich rozważań filozoficznych przez co kształtuję filozofię obecną w danym okresie.

Ważne jest jednak żeby pamiętać, że pomimo wspólnych elementów i wzajemnych wpływów charakteru narodowego i filozofii, filozofia nie może wyrażać interesów narodowych a służyć poznaniu.

Znaczenie Promocji Zdrowia w Odniesieniu do Ludzi Chorych
i Niepełnosprawnych

Powiązanie koncepcji promocji zdrowia z chorobą, czy też niepełnosprawnością, na pierwszy rzut oka może się wydawać wysoce nielogiczne, sprzeczne a nawet niezrozumiałe. Jednak, gdy przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco uważniej, jesteśmy w stanie dostrzec pewne charakterystyczne cechy, które nadają mu głębszy sens. Definiując promocję zdrowia, jako proces, którego celem jest zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i osiągnięcie jego poprawy, a samo zdrowie nie tylko, jako nieobecność chorób czy ułomności, ale również optymalny, pozytywny dla jednostki stan fizyczny, psychiczny i społeczny, to założenia tego procesu odnoszą się do wszystkich ludzi bez wyjątku. Często bywa, że to właśnie osoby niepełnosprawne, mające przewlekłą chorobę czy stały uszczerbek na zdrowiu, bardziej niż inne potrafią docenić jego prawdziwą wartość.

Celem pracy jest przedstawienie różnych form aktywności osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie oraz metod walki ze swoimi niedoskonałościami, a także zburzenie stereotypów na temat bezcelowości ćwiczeń fizycznych wspomnianej grupy społecznej.

Wnioski. Stan zdrowia, sprawność fizyczna a nawet współistnienie wszelkich chorób lub dysfunkcji organizmu nie są w stanie ograniczyć człowieka na tyle, by nie mógł on twórczo korzystać z potencjału, który mu pozostał.

Leczenie Otyłości Poprzez Aktywność Fizyczną w Środowisku Wodnym

Współcześni ludzie są zbyt zajęci powiększaniem dóbr doczesnych, aby pomyśleć o swoim zdrowiu. Często zabiegani, nie dbają o to, co jedzą, a brak jakiegokolwiek ruchu prowadzi do otyłości i wielu chorób z nią związanych. Praca ukazuje otyłość jako poważny problem zdrowotny i ekonomiczny współczesnego świata, będący  głównym czynnikiem chorób sercowo-naczyniowych, przede wszystkim udaru mózgu i zawału serca. Z badań wynika, iż połączenie diety z aktywnością fizyczną w wodzie prowadzi nie tylko do zrzucenia zbędnych kilogramów, ale także usprawnia nasz organizm, zwiększa jego wydolność, świetnie relaksuje i odpręża.

Kriostymulacja jako Fizykalna Metoda Wspomagania Leczenia Ruchem

W ostatnich latach, wśród wielu nowych rodzajów energii wykorzystywanych w fizykoterapii u pacjentów z zaburzeniami i dysfunkcjami w obrębie narządów ruchu, dużą popularność zdobyły zabiegi z wykorzystaniem niskich temperatur. Powodami, dla których zdecydowano się na zastosowanie zabiegów z ich wykorzystaniem, były m.in. działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przekrwienne oraz zmniejszające napięcie mięśniowe. Występowanie określonego szeregu odwracalnych reakcji i efektów fizjologicznych spowodowało, iż kriostymulacja stała się cenną metodą uzupełniającą leczenie podstawowe oraz wspomagającą proces rehabilitacji. Należy pamiętać o tym, że zarówno krioterapia miejscowa, jak i ogólnoustrojowa wymagają racjonalnego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, co pozwala na osiągnięcie pożądanego celu terapeutycznego. Kriostymulacja, jako jeden z istotnych elementów procesu usprawniania, ma pozytywny wpływ na szeroko rozumianą jakość życia osób poddanych leczeniu.

Rehabilitacja Pacjentów Po Udarze Mózgu i Jej Wyniki 

Choroby naczyniowe mózgu, a zwłaszcza udary są poważnym problemem leczniczym i społecznym, zajmują trzecie miejsce w statystyce zgonów. Duże znaczenie w przywracaniu do zdrowia po udarze mózgu ma czas rozpoczęcia postępowania usprawniającego.

Istotne jest też zapewnienie ciągłości w rehabilitacji, co zależy nie tylko od personelu medycznego, ale w równym stopniu od edukacji pacjenta, a zwłaszcza jego rodziny.

Celem pracy była ocena skuteczności rehabilitacji w zależności od czasu, jaki upłyną od chwili udaru do jej podjęcia, oraz czy rodzaj udaru, wiek i choroby współistniejące mają wpływ na postępy w usprawnianiu chorych po udrze mózgu.

Rehabilitacja po Urazie Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego
w Odcinku Szyjnym – Losy Pacjentów

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym powikłane zaburzeniami neurologicznymi prowadzi do różnego stopnia dysfunkcji ruchowej. W skutek ograniczeń ruchowych mamy do czynienia z poważnymi powikłaniami między innymi pod postacią zaburzeń układu moczowego, oddechowego, odleżyn, jak również zakłóceniami zdolności chorego w zakresie czynnego uczestnictwa w społeczeństwie i w życiu zawodowym.

W prezentowanej pracy przedstawiono złożone problemy po uszkodzeniu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego oraz zasady rehabilitacji pacjenta, a także część badawczą. Celem badań była ocena poziomu sprawności chorego po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, przedstawienie procesu rehabilitacji oraz dalsze losy pacjentów z tym uszkodzeniem.

Alianse Strategiczne Na Przykładzie Branży Motoryzacyjnej

Wzrost nakładów na wprowadzanie nowych technologii, na marketing powoduje obecnie zwiększanie się tzw. „masy krytycznej”, czyli poziomu nakładów, który zapewnia przedsiębiorstwu ciągłość korzyści czerpanych z otoczenia handlowego. Znaczenie „masy krytycznej” w procesie rozwoju nowych technologii i strategii firm ma swoje potwierdzenie w koncepcji cyklu technologicznego – Firmy Consultingowej Mc Kinseya. W koncepcji tej podkreśla się, że niewielkie nakłady na działalność badawczą przynoszą małe efekty. Dopiero po przekroczeniu pewnego ich poziomu można wyprodukować urządzenie o bardzo dobrych nowoczesnych parametrach.

W artykule podkreślam, iż sukces aliansu zależy w znacznej mierze od wykwalifikowanych menedżerów, którzy potrafią utrzymać dobre stosunki z ludźmi, wykazują dużą odporność w sytuacjach niepewnych   konfliktowych, są cierpliwi, ale zarazem nieustępliwi. Najdobitniejszym dowodem sukcesu aliansu jest wzrost zaufania między partnerami.

Rynek Płatności Zbliżeniowych

Referat dotyczy płatności zbliżeniowych wykonywanych za pomocą kart zbliżeniowych, a także innych gadżetów: telefonów komórkowych, breloczków lub naklejek. Taka forma płatności ma za zadanie stać się alternatywą dla gotówki, która jest znacznie wolniejszym, bardziej ryzykownym i mniej wygodnym środkiem płatniczym. Innowacyjne rozwiązanie cieszy sie coraz to większym zainteresowaniem zarówno ze strony banków jak i klientów. Niniejszy referat skupia się na pokazaniu zalet i wad kart bezstykowych oraz na technologii ich działania.

Ocena Stopnia Uszkodzenia Konstrukcji Na Podstawie Analizy
Jej Charakterystyk Dynamicznych

W pracy analizowany jest wpływ uszkodzenia przekroju poprzecznego belki na wartości jej charakterystyk dynamicznych. Rozpatrzono dwa modele – jednowymiarowy ciągły model belki drgającej poprzecznie oraz trójwymiarowy model MES. Analiza obydwu modeli wskazuje, że wzrost uszkodzenia konstrukcji powoduje spadek jej częstości własnych – stopień redukcji zależy od wybranej częstości, wielkości uszkodzenia oraz położenia uszkodzonego przekroju na długości belki. Redukcja pierwszej częstości własnej jest najsilniejsza – każda następna częstość redukowana jest w mniejszym stopniu. Ponadto redukcja jest najmniejsza w przypadku, gdy uszkodzony przekrój znajduje się w miejscu zerowania się momentów zginających w postaci drgań odpowiadającej analizowanej częstości. To zjawisko zostało potwierdzone przez obserwację rzeczywistych konstrukcji.

Bioreaktor Laboratoryjny Typu SBR do Badania Właściwości Osadu Czynnego i Procesów Oczyszczania Ścieków

Artykuł przedstawia przegląd reaktorów sekwencyjnych wraz z omówieniem charakterystycznych procesów oczyszczania ścieków miejskich w reaktorach SBR. Scharakteryzowano w nim również procesy zachodzące podczas biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych (mineralizacji związków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji oraz defosfatacji). Ponadto praca zawiera opis zaprojektowanego reaktora SBR wraz z charakterystyką jego pracy w warunkach laboratoryjnych.

Zastosowanie Komputerowej Analizy 3D do Oceny Parametrów
Powierzchni po Obróbce Hybrydowej

Rozwój mikroelementów wymusza zapotrzebowanie na kształtowanie elementów w coraz to krótszym cyklu produkcyjnym. Z drugiej strony coraz częściej spotykamy się z materiałami o specjalnych właściwościach, które efektywnie można kształtować za pomocą metod hybrydowych. Synergia dwóch różnych form energii ukierunkowana na usuwanie naddatku przyniesie więcej korzyści niż każda z nich osobno. Intensywny rozwój zaawansowanych technologii wykazał istotny wpływ struktury geometrycznej powierzchni (SGP) na walory użytkowe elementów. Ocena parametryczna powierzchni w wyniku zastosowaniu wspomagania komputerowej analizy powierzchni w układzie trójwymiarowym (3D) może posłużyć do optymalizacji parametrów skrawania i narzędzi.

„KRZYWA BÉZIERA” – Tworzenie I Wizualizacja Krzywych
Parametrycznych Na Przykładzie Krzywej BÉZIERA

Artykuł porusza temat związany z krzywymi Béziera oraz algorytmem Casteljau. Zawarte są w nim przykłady zastosowań krzywych Béziera w takich dziedzinach jak grafika, czy projektowanie. Opisuję czym są krzywe Béziera, jak się je tworzy i przedstawiam algorytm Casteljau. Następnie przedstawiam narzędzie mojego autorstwa do wizualizacji krzywych i sposobu działania algorytmu. Na koniec prezentuje dalsze możliwości rozwoju aplikacji.

Pobierz PDF