3 ( 23 ) 2015

Twitter wśród studentów WSIiZ – raport z badań

Niniejsza praca stanowi analizę wyników badań „Jak studenci WSIiZ korzystają z Twittera” przeprowadzonych w miesiącach kwiecień-maj 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki I Zarządzania. Twitter to darmowy portal społecznościowy, który działa na zasadzie mikrobloga. Według raportów ogólnopolskich badań z 2013 roku, z każdym rokiem staje się on coraz bardziej popularny, głównie wśród młodzieży. Zbadaliśmy tendencje wykorzystywania tej sieci informacyjnej przez studentów naszej uczelni; czy kierunek oraz tryb studiów mają wpływ na korzystanie z Twittera. Porównujemy to, jak wypadają studenci WSIiZ pod względem posiadania konta na tym portalu społecznościowym na tle polskiego społeczeństwa. Przedstawione wyniki są przede wszystkim punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań, które pozwolą na dokładniejszą analizę oraz wysuwanie wniosków.

Daniny publiczne obciążające górnictwo węgla kamiennego w Polsce

W sytuacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce pomija się często wpływy, jakie generuje i przekazuje na rzecz otoczenia. Kwoty te są znaczące i należy o nich mówić i pisać. W artykule nie tylko przedstawiono najważniejsze i obowiązkowe obciążenia tej branży, ale pokazano również ich negatywny wpływ na branżę. Wśród wymienionych podatków są: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne, inne obciążenia.

MOŻE I MAŁY, ALE ZA TO JAKI ODPOWIEDZIALNY

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem niskiego zaangażowania w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie modelu wdrażania tej koncepcji. Do realizacji celu wykorzystano metodę opisu i analizy krytycznej materiałów pozyskanych w wyniku studiów literatury przedmiotu, publikacji wydanych przez organizacje zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz wiarygodnych źródeł internetowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w niskim stopniu angażują się w działania społecznie odpowiedzialne. Za najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy podają brak dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy, wsparcia przy wdrażaniu praktyk oraz brak czasu. Jednak każdy z tych argumentów można bez większego wysiłku odeprzeć.

Pomiar kapitału intelektualnego spółki PKN Orlen S.A.
wg metod EVATM i CIV

Artykuł prezentuje koncepcję kapitału intelektualnego oraz wiedzy jako podstawy obecnej gospodarki świata. Kluczowym aspektem, dzięki któremu można sprawnie zarządzać danym czynnikiem, jest odpowiedni pomiar danego składnika. Znając pożądane wielkości menedżerowie są w stanie efektywniej wykorzystywać posiadany kapitał. Do tego celu naukowcy tworzą odpowiednie metodologie, tak również jest w przypadku kapitału intelektualnego. Artykuł prezentuje dwie wybrane metody – EVATM oraz CIV, uznawane jako metodologie ukazujące ogólny obraz kapitału intelektualnego posiadanego przez przedsiębiorstwo. Prezentacja metod została dokonana na podstawie literatury przedmiotu oraz poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń na przykładzie spółki PKN Orlen S.A..

Uwarunkowania przedsiębiorczości sektora MSP. Dylematy i wyzwania dla krośnieńskich przedsiębiorców

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród przedsiębiorców sektora MSP w regionie krośnieńskim, które dotyczyły m.in. identyfikacji dylematów i wyzwań stojących przez nimi w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Artykuł zawiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, opisuje wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w opinii ankietowanych, oraz dylematy, które rozstrzygają w toku działalności. Wyniki badań wskazały na wiele wyzwań i problemów pochodzących zarówno z otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstw, jak i tych o charakterze wewnętrznym, związanych z osobą przedsiębiorcy. Przeanalizowano również przyczyny podjęcia działalności gospodarczej przez ankietowanych oraz trudności, jakie napotykali przy zakładaniu działalności, jak również w toku funkcjonowania firmy. Zidentyfikowano również deficyty wiedzy i umiejętności w obszarach kompetencyjnych istotnych dla powodzenia i rozwoju prowadzonej działalności. Respondenci zakwestionowali również wybór własnej ścieżki zawodowej – większość z nich, mając ponowną okazję wyboru – raczej nie wybrałaby otworzenia własnej działalności gospodarczej.

CECHY PIECZYWA PSZENNEGO W ASPEKCIE RECEPTURY I WARUNKÓW FERMENTACJI

Celem badań było określenie wpływu receptury oraz czasu fermentacji ciasta i wykonania przebicia w jej trakcie (bądź nie) na cechy chleba pszennego oraz jego teksturę. Pieczywo wykonano metodą bezpośrednią w 16 wariantach z różnym dodatkiem wody, drożdży oraz soli. Zastosowano także różne czasy fermentacji, 60, 80 i 120 min. W dwóch wariantach pieczywa nie dokonano przebicia ciasta w trakcie fermentacji. Określono objętość pieczywa, upiek, stratę całkowitą piecową oraz wydajność ciasta i pieczywa. Oceny tekstury dokonano za pomocą testu ściskania z wykorzystaniem Uniwersalnej Maszyny Testującej Instron 4301. Stwierdzono, że brak dodatku drożdży sprzyja znacznej twardości pieczywa. Również skrócenie czasu fermentacji ciasta powodowało wzrost twardości miękiszu pieczywa. Natomiast odwrotne działanie wykazywało zwiększenie udziału wody w recepturze. Najlepszą objętość pieczywa uzyskano przy 1% dodatku soli i 65% udziale wody. Negatywny wpływ na objętość pieczywa miał zbyt duży dodatek drożdży oraz jego brak.

Pobierz PDF