4 ( 12 ) 2012

Turcja – Wrota do Azji

Turcja jako miejsce wypoczynku, przeciętnemu człowiekowi kojarzy się z luksusowymi kurortami, ciepłym morzem, słońcem i plażą. Koncepcja tego artykułu powstała w związku z tym, że obecnie Turcja stanowi jedno z najważniejszych wakacyjnych miejsc na świecie. Głównym jego celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami kraju, przedstawienie miejscowości turystycznych znajdujących się na terenie Turcji oraz analiza procesu wstąpienia państwa do UE. Artykuł ma profil merytoryczny. Materiały źródłowe to dostępna literatura, strony internetowe poświęcone Turcji oraz własne doświadczenie zdobyte podczas pobytu w tym kraju. Temat artykułu odnosi się do kluczowego znaczenia Turcji w kontekście hierarchii turystycznych krajów świata.

Jak za pomocą telefonu komórkowego ukraść komuś pieniądze z banku – czyli o bezpieczeństwie nowoczesnych technologii słów kilka

Referat porusza szeroką tematykę współczesnych oszustw finansowych z wykorzystaniem błędów w nowoczesnych urządzeniach np. bankomatach. Artykuł ma charakter rozważań nad możliwościami ataków oraz ma za zadanie pełnić funkcje informacyjną. Szeroki i szybki rozwój sektora nowych technologii coraz bardziej ułatwia codzienne życie lecz jednocześnie jest źródłem nowych nieznanych wcześniej zagrożeń.

Dzielnicowy jako podstawowe ogniwo realizacji filozofii community policing w Polsce na przykładzie gminy Łańcut

Artykuł ujmuje w swej treści problem szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zapobiegania przestępczości przy wykorzystaniu filozofii community policing, której założenia opierają się na szerokim partnerstwie służb policyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny z mieszkańcami lokalnych społeczności. Współpraca ta ma na celu wzajemne informowanie się o aktach bezprawia, jak też innych szkodliwych i dokuczliwych zjawiskach, do których dochodzi na danym obszarze. Filozofia ta została zaadoptowana przez polską policję w latach 90-tych i jest obecnie rozwijana na terytorium całego państwa. Prezentowany tekst prezentuje jej praktyczny wymiar poprzez ukazanie roli dzielnicowych, stanowiących podstawowe ogniwo wykonawcze założeń
community policing w Polsce. Dociekania teoretyczne zostały poparte analizą prawodawstwa i omówione na przykładzie gminy wiejskiej Łańcut.

Istota sukcesu we współczesnej rzeczywistości

Sukces dla każdego stanowi coś subiektywnego. W różnych dziedzinach życia przynosi satysfakcję i spełnienie. Jego warunkiem jest potencjał, zaangażowanie, wytrwałość, empatia, wiara w siebie, ambicja, siła przebicia, optymizm i poczucie własnej skuteczności. Na podstawie danych empirycznych można stwierdzić, że we współczesnej rzeczywistości miarę sukcesu obrazuje satysfakcja z osiągnięcia zamierzonych celów, możliwość samorealizacji oraz uzyskanie harmonii na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej. Ankietowani w większości uznali, że odnoszenie sukcesów jest ważne, ponieważ daje dużo satysfakcji i szczęścia, dowartościowuje oraz motywuje do działania.

Ocena skuteczności antycellulitowego masażu bańką chińską

Praca poświęcona jest ocenie skuteczności antycellulitowego masażu bańką chińską. Cellulit, choć mogłoby się wydawać, że to problem jedynie estetyczny, może nieść za sobą bardzo poważne skutki zdrowotne. Jak wiele kobiety wiedzą o tym zjawisku? Czy wiedzą jak mu zapobiegać i przeciwdziałać? Czy znają jeden z najstarszych sposobów likwidowania tej patologii skórnej, jakim jest masaż chińską bańką? By uwydatnić powyższy problem, przeprowadzone zostały badania (przy pomocy kwestionariusza ankiety) mające na celu zbadanie świadomości kobiet w zakresie powyższego zagadnienia.

Łuszczyca – leczenie ditranolem i innymi metodami

Z łuszczycą zmaga się około 3% ludności. Jest to choroba przewlekła, nawrotowa, zapalna, najczęściej cechująca się występowaniem na skórze ognisk rumieniowo-złuszczających. Nie należy do chorób zakaźnych, gdyż jej podłoże jest genetyczne i immunologiczne. Istotną rolę w rozwoju łuszczycy pełnią też czynniki mechaniczne (zadrapania, podrażnienia), stres, alkohol, wzrost masy ciała. Istnieje kilka metod leczenia tej choroby, jednak w wielu przypadkach nie jest możliwe trwałe wyleczenie łuszczycy. Zazwyczaj po fazach bezobjawowych dochodzi do ponownego wystąpienia zmian. Niejednokrotnie zmiany skórne tylko w części zanikają pod wpływem leczenia. Ważne jednak by zadbać o odpowiednio dobraną metodę terapii leczniczej dla poprawy zdrowia i komfortu dnia codziennego. Wielu chorych wybiera jednak leczenie ditranolem – dlaczego?

Ochrona i Bezpieczeństwo Kosmetyków

Kosmetyk, jako substancja, która ma poprawiać m.in. stan naszej skóry i jej przydatków powinna być obdarzona szczególną troską zarówno przez producenta, jak i konsumenta. Każdy kosmetyk powinien być opatrzony formułą „należy zużyć przed końcem” i posiadać datę swojej ważności. Termin trwałości to data, do której fabrycznie zapakowany preparat zachowuje w pełni swoje właściwości, jeśli jest przechowywany we wskazanych przez producenta warunkach. To, jak długo kosmetyk zachowa swoje właściwości, zależy nie tylko od jego składu, ale też od tego, w jaki sposób będziemy go użytkować. W przeciwnym wypadku mikroorganizmy z powietrza, naszej skóry i ubrania mogą przeniknąć do preparatu i intensywnie się tam rozwijać, prowadząc do jego zepsucia.

Aby zmniejszyć ilość mikroorganizmów przenoszonych podczas nakładania kremu, należy przestrzegać pewnych zasady higieny – używać szpatułek lub myć dłonie. Wszystkie kosmetyki trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach – suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, lampy czy słońce, jak również wilgotnych pomieszczeń jak łazienki. Bardzo ważnym elementem jest dokładne zamykanie opakowań, aby ochronić kosmetyk przed wniknięciem patogennych organizmów oraz zapobiegać wysychaniu preparatu.

Odpady z Tworzyw Sztucznych Jako Nowe i Tanie Komponenty Stosowane do Wyrobu Nanokompozytów Polimerowych

Istnieje około dwudziestu powszechnie stosowanych różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Każdy z nich występuje w licznych odmianach, co pomaga wybrać dany materiał najbardziej odpowiedni do określonego zastosowania. Wyróżnia się pięć grup tworzyw wielko tonażowych: polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS) oraz politereftalan etylenu (PET). Ta tzw. wielka piątka, pokrywa blisko 75% europejskiego zapotrzebowania na wszystkie tworzywa sztuczne i stanowi największą grupę tworzyw zalegającą na wysypiskach komunalnych. Dzisiejsze społeczeństwo jest przekonane, iż składowisko jest najmniej szkodliwe dla środowiska, natomiast najwięcej kontrowersji oraz emocji budzi spalanie odpadów. Z tego też powodu w tym artykule został zaprezentowany nowy pomysł zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych należących m.in. do wspomnianej piątki, wykorzystując koncepcję stworzenia z nich nowoczesnych nanokompozytów polimerowych o polepszonych właściwościach i estetyce dorównującej pionierskim materiałom polimerowym.

Otrzymywanie Bezwodnika Octowego Metodą Utleniania Aldehydu Octowego

Bezwodnik octowy to organiczny związek chemiczny znajdujący zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Największe jego ilości stosuje się do otrzymywania kwasu acetylosalicylowego. Korzysta z niego również przemysł włókienniczy, który wykorzystuje go do produkcji włókien sztucznych, głównie octanu i polioctanu winylu. Ze względu na zastosowanie bezwodnika octowego do otrzymywania materiałów wybuchowych oraz narkotyków, znajduje się on na liście substancji objętych obrotem kontrolowanych. W artykule dokonano przeglądu literaturowego istniejących rozwiązań technologicznych oraz szczegółowo omówiono proces produkcji bezwodnika octowego metod utleniania aldehydu octowego.

Metody Udoskonalania Jakości Na Przykładzie Powideł Śliwkowych Węgierkowych

W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysków ze swojej działalności. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki przedsiębiorstwa produkcyjne zmuszone są stale zabiegać o przychylność konsumenta oraz dbać o to, by oferowany przez nie produkt spełniał w jak najwyższym stopniu wymagania klientów. Dlatego tak ważne jest dziś pojęcie jakości. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwego kierunku poprawy jakości powideł śliwkowych poprzez zastosowanie odpowiednich metod oraz narzędzi doskonalenia jakości.

Pobierz PDF