4 ( 16 ) 2013

Niebezpieczeństwo w Gabinecie Kosmetycznym – Choroby Zakaźne

W gabinecie kosmetycznym jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami zakaźnymi różnego pochodzenia. Są to miedzy innymi zakażenia wirusami (wirusem zapalenia wątroby typu B i C, wirusem HIV, wirusem papilloma – HPV), bakteriami (gronkowcem złocistym, paciorkowcami ropotwórczymi), grzybami (drożdżakami, grzybami z rodzaju Pityrosporum wywołującymi łupież). Przestrzeganie higieny w takich placówkach jest bardzo istotną kwestią. W salonach kosmetycznych niejednokrotnie mamy do czynienia z naruszeniem ciągłości skóry, co sprzyja powstawaniu zakażeń. Brak przestrzegania zasad higieny, czy też nieodpowiednia sterylizacja narzędzi może doprowadzić do przenoszenia chorób zakaźnych z jednego klienta na drugiego.

Regulacje Prawne w Zakresie Zwalczania Chorób Zakaźnych i Zapobiegania Im

Choroby zakaźne określane są jako choroby wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, nadto, ze względu na charakter i sposób szerzenia się, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W ustawodawstwie polskim zostały ujęte w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji z zakresu chorób zakaźnych u ludzi w przypadku rozpoznania oraz analiza zadań administracji publicznej w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Klastry i Ich Znaczenie Dla Rozwoju Regionów w Polsce ze Szczególnym Uwzględnieniem Podkarpacia

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów dla regionu. Na początek wyjaśniono definicję klastrów, a także scharakteryzowano podmioty je tworzące . Następnie opisano proces tworzenia klastrów, oraz ich rolę i znaczenie. Po ogólnej charakterystyce klastrów, dokonano opisu podkarpackich klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Na koniec przedstawiono możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw klastrowych.

Risk management w Zakładzie Ubezpieczeń – Czyli Jak Zarządzać i Nie Ryzykować

Risk management, czyli zarządzanie ryzykiem to jedna z nowych dziedzin zarządzania. Biorąc pod uwagę definicje przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę fakt, iż jest ono adresatem wielu ryzyk. Zatem w przedsiębiorstwie liderami prowadzenia prac identyfikujących i opanowujących ryzyko są służby wyspecjalizowane w tej dziedzinie. Zarządzanie ryzykiem to działania nakierowane na  identyfikacją zagrożeń, na które narażone są wszelkiego rodzaju podmioty i wyboru metod, służących zabezpieczeniu się przed nimi.

Proces wprowadzenia na rynek nowego produktu – koncepcje, działania

Wprowadzenie na rynek nowych produktów wiąże się z szeregiem działań, jakie należy podjąć w celu rozpoznania rynku, potrzeb konsumentów i ich preferencji. Działania te pozwalają skutecznie zaplanować proces wdrażania nowego produktu i w dużej mierze przyczyniają się do uniknięcia niepowodzenia. Podstawowymi działaniami, jakie należy podjąć, jest segmentacja nabywców, wybór rynku docelowego, analiza mikro – i makrootoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT, określenie celów marketingowych, opracowanie strategii marketingowych oraz ustalenie kontroli efektywności wprowadzanych działań. Niniejsza praca ma na celu opracowanie niezbędnych działań, jakie należy podjąć w przedsiębiorstwie X, w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, czyli pustaków szklanych. 

Social Media Kluczem do Promocji Biznesu

Istnieje wiele możliwości promowania przedsiębiorstw za pomocą social media. Dysponują one bowiem wachlarzem możliwości oraz zaawansowanymi technikami, które są niezawodne jeżeli chodzi o skuteczne reklamowanie i promowanie firm. W tekście zostały dokładnie opisane te techniki:. forming, pisanie artykułów, blogi marketingowe, informacje prasowe, tworzenie portali społecznościowych oraz tworzenie filmów wideo. Praca ma na celu przybliżenie wiedzy na temat technik wykorzystywanych w social media, na temat skutecznych metod promocji i reklamy w Internecie oraz wiedzy o samych portalach społecznościowych z uwzględnieniem roli, jaką odgrywają one w komunikacji, która jest niezbędnym elementem udanej promocji.

„Umasowienie” czy „Demokratyzacja”? Rosnąca Liczba Studentów
w Polsce a Tradycja Liberal Arts Education

Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia w liberal education alternatywy dla negatywnej koncepcji studiów uniwersyteckich w dyscyplinach humanistycznych i społecznych. Z jednej strony autor argumentuje,  że aktualny system nie kładzie wystarczającego nacisku na dydaktykę, co wynika z braku założeń o celu procesu edukacyjnego na studiach. Z drugiej strony zauważa, że model liberal education opiera się w dużej mierze na ideale wykształconego człowieka, zmiennym historycznie, ale zawsze istotnym dla procesu edukacji. Po przywołaniu ograniczeń myślenia o „umasowieniu” studiów uniwersyteckich (rzekomo odpowiedzialnym za niski poziom studiów), przeanalizowane zostają główne założenia liberal education oraz jej współczesna kondycja w USA. Artykuł kończy się refleksją nad rozwojem inicjatyw spod znaku liberal education na świecie, ich związkami z demokracją i możliwymi korzyściami z upowszechnienia znajomości tej filozofii edukacyjnej dla ostatnio znów gorącej polskiej debaty edukacyjnej.

Wirusowe Tańce Jako Narzędzie Nowoczesnego Marketingu

W czasach pokolenia „Y” ukryta reklama nie jest już tak skuteczna jak dawniej. Marketingowcy liczą na chwytliwość psychiczną oraz emocjonalną tworzonych przez siebie kampanii. W ciągu ostatnich 5 lat taniec stał się narzędziem, wykorzystanym w reklamach różnorodnych produktów, od obuwia, przez odzież, po napoje. Wykorzystany w formie reklamy wirusowej, trafił do mainstreamu, a reklamodawców nie kosztował prawie nic. Wystarczyła popularna muzyka, łatwe albo nietypowe ruchy. Artykuł przedstawia sposób, w jaki taniec stał się narzędziem skutecznego marketingu sieciowego oraz jak to się stało, że został zaadaptowany przez świat reklamy, a równocześnie stał nowym rodzajem memów kulturowych.

Funkcjonowanie i Kompetencje Pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego na Przykładzie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Centra zarządzania kryzysowego stanowią narzędzia w rękach kierownictwa organizacji sektora publicznego, które mają na celu kompleksowo obsługiwać decydentów i organy administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania kryzysom biorącym swe źródła w najbardziej powszechnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Pracownicy tych tworów stanowią ich najcenniejszy zasób, dlatego zarządzanie zasobami ludzkimi i szeroko pojęty rozwój kompetencji ludzi zatrudnionych w centrach musi opierać się na przemyślanych i nowoczesnych standardach. W tym obszarze funkcjonowania państwa aktualizacja wiedzy i ciągły rozwój pracowników ma fundamentalne znaczenie dla jakości zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli. W pracy został zaprezentowany podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe na szczeblu rządowym, którym jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiono zarządzania zasobami ludzkimi w ramach tej organizacji.

Pobierz PDF