4 ( 24 ) 2015

Obraz polski oczami antysystemowców – analiza dyskursu medialnego

Grupy dążące do władzy zawsze szukały odpowiedniego momentu w historii, odpowiedniej sytuacji społecznej, aby zdobyć poparcie i odebrać przeciwnikom władzę. W obecnej sytuacji w Polsce widzimy, że do głosu dochodzą nowe, dotąd nieznane ugrupowania, które korzystając z nastrojów społecznych, dążą do obalenia funkcjonującego systemu. Na naszych oczach pojawił się nowy rodzaj walki o władzę, szukania poparcia i głoszenia nowych ideologii. W artykule dokonano analizy antyrządowego filmu, który ukazał się w sieci po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na portalu społecznościowym Facebook rozszedł się niczym wirus, szczególnie wśród młodych ludzi. Na materiał składają się zmontowane zdjęcia i nagrania filmowe, które mają na celu ukazać audytorium na obecną sytuację w Polsce oczami narodowców, czy mówiąc inaczej polityków antysystemowych. Film ten nawołuje Polaków do walki z obecną władzą. Może wywołać u odbiorców skrajne emocje, ponieważ padające w nim słowa, ukazywane obrazy sprawiają wrażenie, jakby tu i teraz rozgrywały się walki losy Polski i wszystkich Polaków. Przeprowadzana analiza dyskursu przede wszystkim ma na celu dotrzeć do ukrytego przesłania i stara się odsłonić relację władzy wpisaną w dyskurs.

Analiza dyskursu disco polo na przykładzie utworu Tomasza Niecika pt.: Cztery Osiemnastki

W 2015 roku muzyka disco polo wchodzi z wielką siłą w polską rzeczywistość społeczną. Coraz więcej jest jej w telewizji, coraz częściej słychać ją w radiu. Zauważalna jest głośna promocja tego gatunku muzycznego za pomocą produkcji filmowej, a także medialny rozgłos poprzez śpiew i zabawę piłkarzy reprezentacji Polski w piłce nożnej. disco polo zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Aby zrozumieć fenomen disco polo należy przyjrzeć się temu zjawisku z szerszej perspektywy. W oparciu o triadę van Dijka, nie unikając krytycznej gałęzi analizy dyskursu, przedstawiamy dlaczego discopolowa bańka rośnie w szybkim tempie, powracając bumerangowym torem mającym swój początek w latach 90. XX wieku a koniec w drugiej dekadzie XXI wieku. Przyjrzenie się językowi disco polo, przekazywanym ideom, spojrzenie na interakcję społeczną związaną z tego typu twórczością, może przybliżyć do refleksji pomagającej zrozumieć, dlaczego muzyki disco polo „prawie nikt nie słucha” a jednak „prawie każdy ją zna”. Celem artykułu jest przybliżenie odpowiedzi na pytania: co, jak, dlaczego i wskutek czego disco polo ponownie znalazło miejsce i ma się dobrze w polskiej rzeczywistości.

Wady i zalety indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST

Nowy limit zadłużenia jakim jest IWZ, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia JST obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Charakterystyczną cechą jest to, iż wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej oraz na każdy rok budżetowy. Jak każdy wskaźnik ma on swoje wady i zalety. Do korzyści należy przede wszystkim indywidualizm wskaźnika, natomiast podstawową wadą jest wyliczanie IWZ na podstawie danych historycznych. Ponadto zastosowanie wskaźnika sprawi, iż wystąpią ograniczenia w zadłużaniu się JST, które są wysoko rozwinięte. Dlatego w analizowanej literaturze przedstawiono propozycje zmian w konstrukcji IWZ.

Miasto, jako przestrzeń współpracy na przykładzie Mielca

Rozwój współczesnych miast następuje obecnie w coraz szybszym tempie. Towarzyszą temu stale rosnące potrzeby społeczeństwa oraz ciągle wprowadzane innowacje w sferze gospodarczej i technologicznej. Miasto staje się przestrzenią, gdzie najważniejszym czynnikiem wprowadzania zmian jest ścisła współpraca podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa przede wszystkim w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszelkie zmiany, jakie wprowadza się na danym obszarze nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani nie powinny odbywać się kosztem potrzeb ludzkich. Dlatego też samorząd lokalny wraz z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz społeczeństwem tworzą plany strategiczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju i wdrażanie zmian, a przy tym zachowywanie równowagi w przyrodzie i dbanie o najbliższe otoczenie. Dobrym przykładem ukazującym współpracę między instytucjami jest miasto Mielec, w którym, w ciągu ostatnich lat prowadzono szereg inwestycji mających służyć wzrostowi zatrudnienia i poprawie warunków życia mieszkańców, zachowując jednocześnie wartości kulturowe i środowiskowe.

Sytuacja absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy

Zatrudnienie osób młodych, wkraczających dopiero w życie zawodowe stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej kraju, ponieważ brak możliwości realizacji swoich planów życiowych wobec ubogiego rynku pracy staje się głównym zagrożeniem startu młodzieży i rodzi negatywne skutki społeczne. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy. Analiza raportów i danych statystycznych GUS oraz sprawozdawczości lokalnego rynku pracy, jak również przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego badanego obszaru umożliwiły dokonanie przeglądu instrumentów rynku pracy ułatwiających start absolwentom szkół wyższych, jak również perspektywy wsparcia w tym zakresie w bieżącej perspektywie finansowej UE. Zidentyfikowano możliwości zatrudnienia, jak również możliwości w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej tej grupy klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Cyfrowe samochody (e-samochody): wzajemne relacje między motoryzacją, a cyfryzacją

Prezentowany tekst dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy współczesną motoryzacją a powszechnie występującą cyfryzacją i wirtualizacją. W części pierwszej zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i definicje konieczne do prawidłowego określenia wspomnianych zależności. Następnie przedstawione zostaną przykłady elementów współczesnych samochodów, które stanowią interface człowiek-maszyna, a których działanie oparte jest na technologiach cyfrowych, wirtualizacji, czy wirtualnej rzeczywistości. W części trzeciej wskazane zostaną przykłady obecności tematyki motoryzacyjnej w projektach opartych na technologiach cyfrowych, jak również na wirtualnej rzeczywistości, np. symulatory. W ostatniej części, poza podsumowaniem, przedstawiono refleksję nad związkami między cyfryzacją, a motoryzacją.

Pobierz PDF