4 ( 8 ) 2011 – III KKN cz 1

Wyścig Zbrojeń i Idea Strefy Bezatomowej w Azji Południowej

Praca dotyczy problematyki wyścigu zbrojeń i posiadania broni atomowej przez kraje Azji Południowej.

Posiadanie broni atomowej ma znaczenie karty przetargowej w stosunkach państw regionu i wielkich mocarstw. W pracy przedstawiono historię wyścigu zbrojeń i jego wpływ na kraje Azji Południowej. Zobrazowano główne postanowienia Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i historię układu na subkontynencie indyjskim. Zilustrowano również podstawowe problemy rywalizacji państw o dominację w regionie.

Pociski rakietowe, którymi dysponują Chiny, Korea, Indie, Pakistan i Wietnam nie licząc Rosji i USA, sprawiają, że dotychczasowa bariera odległości w Azji straciła na znaczeniu, jednak ich użycie wydaje się być mało prawdopodobne.

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyko możemy zdefiniować jako zaistnienie niepewności wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Biorąc pod uwagę, że ryzyko jest stałym elementem działalności każdej organizacji, w tym również przedsiębiorstw, dlatego powinno ono zostać zidentyfikowane w każdym obszarze aktywności firmy. Jednym z narzędzi identyfikacji ryzyka jest zarządzanie ryzykiem, które można określić jako podejmowanie decyzji i realizację działań prowadzących do osiągnięcia niskiego (akceptowalnego) poziomu ryzyka. W pierwszym etapie procesu zarządzania ryzykiem za pomocą metod analitycznych dokonuje się identyfikacji ryzyka. Jednakże kluczowe miejsce w procesie zarządzania ryzykiem zajmuje analiza ryzyka, która ma za zadanie zbadanie zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń. To właśnie na podstawie analizy ryzyka dokonuje się oceny ryzyka. Podkreślić należy, że zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym przedsięwzięciem.

Kobiecy Sukces – Droga Usłana Stereotypami

Autorka w swym tekście ukazała, że współczesne kobiety podjęły walkę z przytłaczającymi i przesłaniającymi im drogę do sukcesu stereotypami. Z analizy większości środków medialnych jakimi posłużyła się autorka wynika, iż stereotyp kobiety stał się pewnego rodzaju motywacją, do tego aby nie powielać ról, w które zostały włożone nasze babcie czy prababcie, ale dążyć za wszelką cenę do zdobycia wykształcenia i odkrycia swojej pasji. Przytoczone w artykule przykłady wskazują na to, że stereotypowe postrzeganie kobiety przestaje być aktualne w świetle zachodzących przemian społecznych.

Pasja Gwarancją Sukcesu

Poniższy artykuł jest próbą odpowiedzenia na pytanie, czy pasja może gwarantować sukces? Zawiera charakterystykę cech osobowości, których posiadanie  pomaga w dążeniu do  celu. Wskazuje na pasję, jako siłę napędową wszystkich działań i najważniejsze  ogniwo w procesie dochodzenia do sukcesu. W tekście jest również mowa o innych komponentach, które są nieodzownymi składnikami sukcesu, czyli o motywacji, samo motywacji, samorealizacji oraz o procesie samokształcenia. Autorka próbuje potwierdzić tezę, że sukces to wynik naszych starań i działań, których napędem jest pasja podtrzymywana motywacją na wysokim poziomie, która z kolei wyzwala w nas potrzeby samokształcenia i samorealizacji.

Ludowe Muzyczne Tradycje Pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu (Zarys Problematyki)

Tematyka pasyjna ukształtowała okres Wielkiego Postu jako wyjątkowo bogaty w obrzędowość kościelną i ludową, a pieśni o męczeństwie Chrystusa i boleściach Maryi stanowią ważny element tej obrzędowości.

Obecnie polskie pieśni pasyjne, wywodzące się z XIII wieku i słusznie uznawane za najstarsze pomniki polskiej muzyki religijnej, spotykają się z naukowym zainteresowaniem, gdyż stanowią doskonały przykład przekazu żywej tradycji, której bogactwo wymaga badań.

Therma-Pop – Przestrzeń Relaksacyjna

Tematem mojej pracy jest adaptacja przestrzeni Starego Dworca w Katowicach na baseny termalne. W projekcie opierałam się o główne założenia sztuki lat 50’ i 60’ XX wieku pop- art. Inspiracją do stworzenia wnętrz tego obiektu jest twórczość jednego z głównych przedstawicieli sztuki popularnej Andy’ego Warhola, a przede wszystkim portret Marylin Monroe jego autorstwa. Dzięki jego multiplikowanej formie dokonałam podziału przestrzeni. Wybrany przeze mnie obiekt został wybudowany na początku XX wieku. Obecnie jednak jest on bezużyteczny. Podjęłam próbę zagospodarowania tej przestrzeni. Aby tchnąć życie w mury obiektu nadałam wnętrzu wiele żywych kolorów dostarczających pozytywnej energii. Przestrzeń została urządzona zgodnie ze stylistyką pop-artu, wykorzystując współczesne meble i inne elementy aranżacji.

Fotostarzenie – Jak Wiele o Nim Wiemy?

Praca poświęcona jest zjawisku fotostarzenia i fotoprotekcji. Przedstawione są skutki jakie niesie ekspozycja skóry na słońce, oraz sposoby zapobieganie i ochrony przed promieniowaniem UV. By uwydatnić problem działania słońca na skórę przeprowadzone zostały badania (przy pomocy kwestionariusza ankiety) mające na celu zbadanie świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie powyższego zagadnienia.

Profilaktyka Zespołów Bólowych Kręgosłupa w Pozycji Siedzącej
w Odcinku Lędźwiowo-Krzyżowym

Praca dotyczy zespołów bólowych kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej oraz  profilaktyki tego schorzenia. Zawiera część teoretyczną i badawczą. W części teoretycznej opisano wstępne wiadomości na temat zespołów bólowych kręgosłupa oraz zasady profilaktyki tego schorzenia w pozycji siedzącej. W części badawczej przedstawiono metodologię badań, charakterystykę grupy badanej oraz analizę odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. W zakończeniu praca zawiera wnioski i postulaty.

Stan Emocjonalny i Duchowy Wpływający Na Ocenę Percepcji Stanu Położenia Życiowego Osób Po Udarze Mózgu

Udar mózgu zajmuje istotne miejsce wśród chorób, ze względu na wieloczynnikową etiologię, duże rozpowszechnienie, oraz różnorodne następstwa kliniczne, tj.: wysoki stopień umieralności i ciężkie inwalidztwo. Jednym z konsekwencji tej choroby jest depresja poudarowa, która odgrywa szczególną rolę w ocenie jakości życia osób po udarze mózgu.

Celem badań było określenie stanu emocjonalnego i duchowego, wpływającego na samoocenę jakości życia chorych po udarze mózgu. Znaczącą rolę, pełni indywidualny osąd. Ocena pacjenta stanowi bardzo ważne znaczenie w przypadku chorych, u których funkcjonowanie uległo znacznemu zaburzeniu i ma znamienny wpływ na jego sytuację życiowa i jej subiektywny odbiór.

Badaniem objęto 70 osób, hospitalizowanych na oddziałach rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim NR 2 w Rzeszowie oraz w ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankietowy, własnej konstrukcji, pozwalający na stwierdzenie występowania objawów depresji poudarowej.

Pobierz PDF