1 ( 29 ) 2018

Informujemy, iż numer 1(29)2018 jest ostatnim numerem czasopisma TH!NK. Wszystkim autorom i recenzentom dziękujemy serdecznie za współpracę. 

 Numer 1 ( 29 ) 2018

Determinanty wyboru kierunku podróży turystycznej wśród studentów rzeszowskich uczelni

Szymon Kwoka

W niniejszym artykule została podjęta próba przedstawienia głównych aspektów, które mogą odgrywać kluczowe role w kształtowaniu kierunku ruchu turystycznego przez studentów rzeszowskich uczelni. Celem artykułu jest wskazanie, jakie czynniki wpływają na wybór miejsca planowanej podróży studentów. Autor przytoczył definicję turystyki i wskazał jej typy. Ponadto określono formułę popytu turystycznego i jego strukturę. Autor określił, czym jest ruch turystyczny oraz dokonał jego podziału. Zostały także wyodrębnione czynniki bezpośrednio bądź też pośrednio wpływające na wybór destynacji wśród studentów rzeszowskich uczelni, dzięki którym dokonywane są decyzje o wyborze danego kierunku ruchu turystycznego. Dokonano także oceny czynników oraz zhierarchizowano je ze względu na to, w jakim stopniu wpływają na wybór kierunku wyjazdu. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie wśród studentów rzeszowskich uczelni w formie ankiety internetowej, gdzie 100 osób udzielało odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte. Niezbędny materiał do wykonania badań został zebrany w okresie 30.04.2018 do 13.05.2018.

 

Dostępność źródeł finansowania działalności sektora MŚP a faza rozwoju przedsiębiorstwa

Joanna Leń-Mamot

Kapitał stanowi fundament przedsiębiorstwa, w dużej mierze decydujący o jego kondycji i możliwościach rozwojowych. Efektywny rozwój przedsiębiorstw często powiązany jest z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, które wymagają dużych nakładów finansowych. Brak dostatecznych środków własnych wiąże się z koniecznością korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. W artykule zostaną poruszone kwestie dostępności źródeł finansowania dla sektora MŚP w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Inwestowanie w nieruchomości – rynek pierwotny a rynek wtórny

Maciej Lisowski

Niniejszy artykuł jest poradnikiem dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości. Największą trudność sprawiają poszukiwania interesującego lokum. Wybór pomiędzy rynkiem pierwotnym a wtórnym. Gdy zapadnie decyzja o zakupie mieszkania, analizie muszą zostać poddane wszelkie kryteria. Najważniejszym elementem inwestycji jest finansowanie. W przypadku, gdy kontrahent żąda zbyt dużej kwoty za obiekt, którym jesteśmy zainteresowani, możemy użyć metody negocjacyjnej. Księgi wieczyste są bardzo ważnym elementem, które należy obligatoryjnie skontrolować. Znajdują się w nich cztery podstawowe działy, które muszą zostać poddane wnikliwej analizie. Przed zakupem interesującego mieszkania z rynku pierwotnego, należy w sposób dokładny przeanalizować poprzednie inwestycje dewelopera, który jest naszym partnerem inwestycyjnym. Warto skorzystać z pomocy prawnika oraz osób mających kompetencje budowlane. W przypadku kupna interesującej nieruchomości z rynku wtórnego należy również sprawdzić lokum pod względem prawnym oraz technicznym. Obydwa rynki różnią się w znacznym stopniu. Większe zapotrzebowanie na mieszkania odnotowano na rynku wtórnym. Różnica wynosi ok. 10 mieszkań na 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast większe ceny za nieruchomości odnotowano na rynku pierwotnym. Różnica pomiędzy oba rynkami wynosi ok. 100 tysięcy zł.

 

Prawne aspekty wydawania pozwolenia na broń

Marcin Pukała

Niniejszy artykuł skierowany jest do czytelników zainteresowanych tematyką dostępu do broni palnej i ma za zadanie posłużyć jako materiał informacyjny, poruszający problematykę związaną z procedurami administracyjno-prawnymi przy wydawaniu pozwoleń na broń palną. Celem artykułu jest przedstawienie przepisów prawnych, w oparciu o które wydawane jest pozwolenie na posiadanie broni palnej. Wskazane zostały organy właściwe do wydawania pozwoleń, jak również tryb postępowania administracyjnego w sprawie wydawania pozwoleń na broń. Prawo administracyjne jestem prawem, które najczęściej się zmienia. Ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma polityka. Zmiana ekip rządzących, a przede wszystkim zmiany ustrojowe, spowodowały ewolucję w kierunku konsekwentnego ograniczania prawa do posiadania broni od czasów okresu międzywojennego, poprzez PRL, kończąc na ustawie o broni i amunicji z 1999 r. – najbardziej restrykcyjnej, która daje możliwość uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej w tym zakresie jedynie nielicznym, wykonującym określone typy działalności gospodarczej, w której niezbędne jest posiadanie broni.

 

Przykład dobrego funkcjonowania stowarzyszeń pomocowych w Polsce na podstawie działań Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu

Filip Karwat

Niniejszy artykuł dotyczy dobrego i skutecznego funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce na przykładzie działania Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu. Jednym z celów głównych tego artykułu jest przedstawienie tego jak w Polsce kształtuje się sytuacja stowarzyszeń – czyli jak są one definiowane przez polskie prawo, jaka jest ich liczba, na jakich zasadach funkcjonują oraz jakie są ich prawa i obowiązki. Istotne również w tym aspekcie będzie wskazanie dwóch podstawowych rodzajów stowarzyszeń w Polsce: zwykłych oraz rejestrowych i przedstawienie różnic między nimi. Ważnym faktem, który zostanie podkreślony jest przewyższająca liczba stowarzyszeń nad fundacjami.
Drugim celem tego artykułu będzie przedstawienie tego jak funkcjonuje Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu – jakie działania podejmuje, kto wchodzi w jego skład, do jakiej grupy odbiorców organizacja ta kieruje swoje działania. Kluczowe w tym aspekcie będzie wskazanie profesjonalnych działań tej organizacji popartych danymi statystycznymi, które mają zobrazować skuteczność działania Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu.

 

Doskonalenie organizacji pracy na stanowisku roboczym z wykorzystaniem metody 5S

Katarzyna Sagan

Tematem artykułu jest udoskonalenie organizacji stanowiska procy z zastosowaniem metody 5S. Autor opisze przygotowanie do wdrożenia metody 5S, przeanalizuje etapy wprowadzenia na stanowisku roboczym 5S, rozpoczynając od: selekcji, systematyki, sprzątania, standaryzacji oraz samodyscypliny oraz określi korzyści wynikające z stosowania zasad. W kolejnej części artykułu autor przeanalizuje zreorganizowane stanowisko w biurze oraz przedstawi za pomocą ilustracji stan aktualny oraz stan przed wdrożeniem metody 5S wraz z podsumowaniem.

 

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Marcin Pukała

Niniejszy artykuł skierowany jest do czytelników zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego prawa pracy w szczególności formy zatrudnień osób młodocianych. Za takie uważa się osoby, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 18 roku życia. Chęć zdobywania doświadczenia zawodowego lub zarobienia pierwszych pieniędzy jest czynnikiem zachęcającym młodych ludzi do podjęcia pracy. Coraz częściej wiąże się to z koniecznością godzenia obowiązku szkolnego z wykonywaną pracą. W związku z tym, ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uregulował w sposób szczegółowy tematykę zatrudnienia młodych osób. Aby ułatwić możliwość pogodzenia nauki z pracą prawo zostało skonstruowane w taki sposób, aby zagwarantować ochronę pracowników młodocianych. Wiąże się z tym wiele obowiązków, jakie musi spełnić pracodawca chcący nawiązać stosunek pracy z osobą, która nie ukończyła 18 lat.

 

Zestawienie koncepcji Lean Manufacturing i Six Sigma w ujęciu zarządzania jakością

Marzena Szawara

W niniejszym artykule zostaną przestawione dwie koncepcje zarządzania jakością, to jest Lean Manufacturing i Six Sigma. Autor podejmie próbę określenia zależności pomiędzy tymi metodami stosowanymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiona zostanie również geneza powstawania opisywanych koncepcji. Autor artykułu postara się odpowiedzieć na pytanie kiedy należy zastosować poszczególną z metod, jak również kiedy i w jakim celu stosuje się je jednocześnie tworząc tym samym nową już koncepcję zarządzania jakością Lean Six Sigma. W artykule zostanie przestawiona różnica pomiędzy tradycyjnym podejściem do produkcji, a podejściem Lean Manufacturing. A także ukazane zostaną podstawowe zalety zastosowania w przedsiębiorstwach tej koncepcji. Zarówno Six Sigma jak i Lean Manufacturing składa się z pięciu podstawowych faz, które umożliwiają zrealizowanie wcześniej określonego celu, zasady te zostaną opisane w artykule.

 

Nietypowa osoba Skarbu Państwa

Magdalena Woźniak

Poniższy artykuł kierowany jest do osób zainteresowanych tematyką ekonomiczno-prawną. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną, której wyjątkowy charakter zapewnia brak organów w cywilistycznym rozumieniu, siedziby oraz w szczególności ustawy ustrojowej. Ze zdolnością prawną Skarbu Państwa łączy się jego odpowiedzialność za zobowiązania, która została uregulowana w art. 417-421 k.c. Skarb Państwa będąc jednym z podmiotów praw i obowiązków, które dotyczą własności państwowej działa przez jednostki administracyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak urzędy czy ministerstwa, które można nazywać jego “organami”. Do 2017 roku Skarb Państwa miał rangę ministerstwa, w związku z tym na jego czele stał Minister Skarbu, którego kompetencją było prowadzenie ewidencji oraz zarządzanie majątkiem państwowym. Z tematyką Skarbu Państwa związane są pojęcia ekonomiczne, dotyczące zarządzania finansami i budżetem, które pośrednio dotykają nas w życiu codziennym.

 

Suplementy diety plagą naszych czasów

Katarzyna Zięba, Katarzyna Szkamruk, Karolina Kosek-Hoehne

Badania ankietowe własnego projektu przeprowadzono w grupie 100 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz na pielęgniarstwie.

Celem badania była ocena świadomości studentów różnych kierunków uczelni, odnośnie suplementów diety oraz promowania ich w mediach. Suplementy diety są obecnie ogólnodostępne i poprzez promowanie ich w mediach oraz na podstawie podanych tam objawów, ludzie mogą wyleczyć się ze wszelkich chorób. Często unikają w ten sposób wizyty u lekarza. Należy promować prawidłowy styl życia i kształtować prawidłowe zachowania, by zapobiec wielu konsekwencjom jakie przynoszą suplementy diety.

 

Otyłość – jako choroba metaboliczna, która zyskała miano epidemii

Magdalena Skrzypacz

Obecnie otyłość jest najpowszechniejszą chorobą metaboliczną, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęła rozmiar epidemii. Pośród państw Europy nadmierną masę ciała posiada ponad 50% mieszkańców, z czego, u co trzeciej osoby diagnozuje się otyłość. Zbyt duży przyrost masy ciała stanowi największy problem zdrowotny zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Choroba ta ze względu na bardzo duży wzrost występowania stała się problemem społecznym. Niepokój wzbudza fakt, że pomimo coraz większego dostępu do artykułów zdrowej żywności, różnorodnych diet oraz większej świadomości odsetek ludzi otyłych nie zmniejsza się. Podejmowanie tematu otyłości jest bardzo ważne, ponieważ prezentowany problem wciąż przybiera na sile i zbiera swe żniwo bez względu na grupę wiekową, rasę czy płeć. Otyłość prowadzi do zaburzeń wpływających bezpośrednio na zagrożenie zdrowia i życia. Według aktualnych klasyfikacji krajów z najwyższym odsetkiem mieszkańców otyłych, Polacy niestety zaczynają doganiać liderów rankingu. Statystyki są nieubłagalne, okazuje się, że w Polsce 61% mężczyzn i 50% kobiet ma problemy z otyłością bądź też nadwagą.

 

Pobierz PDF – Nr 1(29)2018

2 ( 28 ) 2017

E-dyplomacja – jak komunikują ministerstwa spraw zagranicznych na Twitterze? Case study na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Rosji

Ewa Kuźniar, Nataliia Filimoniuk

Celem artykułu była analiza sposobu i skuteczności komunikacji na Twitterze ministerstw spraw zagranicznych czterech państw. Zbadano profile: Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy oraz Rosji. Ponadto, oprócz kont należących do ministerstw spraw zagranicznych poszczególnych państw, do analizy wykorzystano profile ministrów. W związku z tym, że Witold Waszczykowski oraz Siergiej Ławrow (ministrowie Polski oraz Rosji) nie posiadają własnych kont na Twitterze, przestudiowano profile Borisa Johnsona oraz Pawła Klimkina (ministrowie Wielkiej Brytanii i Ukrainy). Wszystkie konta, które uwzględniono w analizie, są profilami zweryfikowanymi oraz oficjalnymi wyżej wymienionych. Biorąc pod uwagę dużą popularność Twittera w sferze polityki oraz kształtowania się nowej formy dyplomacji, która wykorzystuje media społecznościowe, podjęto próbę analizy ilościowej i jakościowej wymienionych profili. Co więcej, rezultat przeprowadzonych badań pozwolił na wykazanie indeksu skuteczności i efektywności danych kont.

 

Bezdomność – jako jeden z głównych problemów społecznych w Polsce

Maciej Lisowski

Niniejszy artykuł ukazuje bezdomność jako jeden z głównych problemów społecznych kraju. Głównymi przyczynami przez które ludzie tracą dach nad głową są: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i hazardu, bezrobocie, zdarzenia losowe, konflikty rodzinne. Powodów uzyskania statusu bezdomnego jest wiele. W Polsce istnieją instytucje które udzielają pomocy pozastacjonarnej i stacjonarnej. Do pierwszej grupy instytucji należą: łaźnie, jadłodajnie, domy pobytu dziennego, punkty wydawania żywności, przychodnie lekarskie. Do placówek stacjonarnych zalicza się : schroniska dla bezdomnych, noclegownie, domy dla osób chorych i starszych, domy aktywności życiowej, hostele pomocy społecznej oraz domy samotnych matek. Główną instytucją wspomagającą osoby bezdomne jest Ośrodek Pomocy Społecznej w którym to zainteresowani mogą otrzymać należytą pomoc. Pracownik socjalny jest osobą, która pracuje bezpośrednio z bezdomnymi. Musi zadbać o pozytywną relację z klientami aby móc wdrożyć indywidualny plan działania z jednostką.

 

Zagrożenia występujące w środowisku pracy elektryka

Karolina Misztal, Sylwia Paluch

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów dotyczących zagrożeń występujących w środowisku pracy elektryka oraz wynikających z nich konsekwencji. Praca, jaką wykonuje, elektryk jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i jego życia. Wynika to z wielu groźnych czynników występujących na jego stanowisku pracy. Pragniemy tu też omówić kwestię dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy z zastosowaniem trójstopniowej skali. Oceny ryzyka dokonano na podstawie wywiadu z pracownikiem i obserwacji wykonywanych przez niego czynności. Ocena ta stanowi podstawę do zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych oraz profilaktycznych, zmierzających do poprawy warunków pracy. Postanowiłyśmy także przeprowadzić ankietę, która była dla nas istotnym elementem badań oraz stanowiła pierwszorzędne źródło informacji na temat pracy, jaką wykonuje elektryk oraz zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy.

 

Wpływ czynników chemicznych i biologicznych na zdrowie pracowników

Sylwia Paluch, Karolina Misztal

W środowisku pracy występuje wiele czynników, które niekorzystnie wpływają na organizm ludzki. Czynniki te przyczyniają się do powstawania różnych chorób zawodowych, wypadków oraz niedyspozycji pracowników w pracy. Zarówno czynniki chemiczne, jak i biologiczne, wchodzą w skład środowiska pracy, na które narażeni są pracownicy wykonując swoją pracę. Narażenie pracowników na czynniki jest zależne od rodzaju wykonywanej pracy, czasu ekspozycji oraz wrażliwości osobniczej. Rozwój techniki, wprowadzanie nowych technologii oraz unowocześnianie systemów zwiększa złożoność czynności roboczych. W wyniku tego dochodzi do ograniczenia wysiłku fizycznego, ale z drugiej strony do wzrostu zagrożenia ze strefy chemicznych i biologicznych czynników szkodliwych oraz niematerialnych czynników środowiska pracy, które zwiększają obciążenie psychiczne oraz emocjonalne człowieka. W naszej pracy przedstawimy zagrożenia, które są obecne w miejscu pracy oraz skutki oddziaływania takich niepożądanych zjawisk na pracowników.

Porównanie zachowań konsumenckich na rynku turystycznym osób w związkach z osobami samotnymi

Joanna Dominik

Głównym celem pracy jest analiza preferencji turystycznych badanej grupy docelowej, którą są osoby w związkach oraz osoby samotne. Poznanie motywów przy podejmowaniu decyzji w odniesieniu do turystyki. Zwrócono uwagę na psychologiczne aspekty zachowań konsumenta na rynku turystycznym oraz czynniki go charakteryzujące. W części empirycznej zaprezentowano problem badawczy, hipotezy, analizę wyników oraz wnioski z badań własnych.

 

PROBLEM WYCZERPYWANIA SIĘ SUROWCÓW NATURALNYCH

Marcin Poręba

Artykuł poświęcony jest problemowi wyczerpywaniu się surowców naturalnych. Eksploatacja surowców, naturalnych bogactw Ziemi, drastycznie wzrosła w okresie epoki przemysłowej. Współczesna kultura, cywilizacja techniczna i styl życia pochłaniają coraz więcej energii. Energia zaspokaja zarówno podstawowe ludzkie potrzeby: potrzebę bezpieczeństwa, ciepła, produkcji wody, żywności i akcesoriów przemysłowych, jak i potrzeby wyższe, tj. potrzebę nauki, kultury czy rozrywki. Aktualnie światowa gospodarka energetyczna boryka się z problemem wyczerpywania surowców naturalnych. Faktem jest, że na świecie wzrasta liczba ludności, a wraz z nią wzrastają potrzeby energetyczne. Polska polityka energetyczna realizowana jest w sposób nieprawidłowy, o czym świadczyć mogą podejmowane decyzje, pozostające w opozycji do globalnego problemu wyczerpywania się surowców naturalnych. Naukowcy nie znają daty całkowitego wyczerpania się zasobów kopalin energetycznych na świecie, faktem jednak jest, że perspektywa wyczerpywania się ropy naftowej, minerałów, metali, kopalin i skał osadowych jest tragiczna i nieuchronna. Przyszłe pokolenia staną zatem w obliczu konieczności opracowania innowacyjnych rozwiązań.

 

Zarządzanie jakością. Metodologia eliminowania defektów wynikających z pomyłek, rozwiązania Poka-Yoke

Katarzyna Sagan

W artykule autor porusza kwestie sposobów eliminowania defektów wynikających z pomyłek za pomocą jednej z metod zarządzania jakością, jaką jest Poka-Yoke. Przedstawione zostaną przykłady wprowadzenia w życie tej metody, autor podejmie próbę oceny ich skuteczności. Przedstawiona zostanie również krótka historia, cel, a także zastosowanie rozwiązań Poka- Yoke oraz ich podział w zarządzaniu jakością. W niniejszej pracy postawione zostanie pytanie, czy najlepsza walka z defektami to uczynić je nieprawdopodobnym do wystąpienia w trakcie procesu produkcyjnego. Autor postara się przestawić argumenty potwierdzające założoną hipotezę. Jeżeli przyjrzymy się uważnie procesowi powstawania wady, to możemy stwierdzić, że pomiędzy pomyłką a powstaniem wady jest prawdopodobne, że tę pomyłkę można wykryć i przez to nie dopuścić do powstania wad w wyrobach gotowych.

Pobierz PDF

1 ( 27 ) 2017

Bezpieczeństwo i zagrożenia na placu budowy

Sylwia Paluch, Karolina Misztal

Praca na budowie wiąże się narażeniem pracowników na niebezpieczne czynniki, które są obecne w środowisku pracy. Budownictwo jest jedną z najbardziej wypadkogennych grup zawodowych. Ryzyko zawodowe w budownictwie jest bardzo wysokie, ponieważ w tym otoczeniu istnieje wiele czynników, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Najwięcej wypadków można przypisać upadkom z wysokości. Pracownik budowlany narażony jest także na porażenie prądem elektrycznym, zapylenie, hałas, wibracje oraz zmienne warunki mikroklimatyczne. Budowlańcy często skarżą się także na choroby układu ruchu, spowodowane niewygodną pozycją ciała podczas wykonywania swojej pracy. Corocznie w wyniku zaniedbań, nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp i niestosowanie środków ochronnych na placach budowy ginie kilkadziesiąt osób. Bezpieczna praca na budowie polega m.in.: na stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz szkoleniu pracowników.

 

Zjawisko metroseksualizmu i lumberseksualizmu w kulturze XXI wieku

Marta Andrusiv

Modne tendencje zmieniają się zaskakująco często. Potrzeby współczesnego człowieka powodują szybkie zmiany trendów. Ubrania, fryzury, styl życia, które dzisiaj są na topie, jutro mogą stać się już niemodne. W dodatku to, co kiedyś uważano za bezguście, współcześnie może triumfować w świecie mody. Tak początek XXI wieku już zaprezentował szybką metamorfozę w świecie męskiej mody – od mertoseksualizmu do lumberseksualizmu. Typ mężczyzny metroseksualnego (wrażliwego, delikatnego) przeciwstawia się lumberseksualiście, który stał się symbolem dominacji i nadwyżki testosteronu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czym się różnią te dwie modne tendencje, jakie są ich atrybuty i czym spowodowana jest taka drastyczna zmiana w kulturze XXI wieku. Analiza pomoże zrozumieć proces zmiany trendów w modzie męskiej i ujawni jej stan dzisiejszy z perspektywą na przyszłość.

 

DOSTRZEC WIĘCEJ

Aneta Rolek

Celem artykułu jest przedstawienie muzyki jako jednego z elementów przekazów reklamowych, który coraz częściej dla odbiorcy staje się istotniejszy niż pozostała treść, która z reguły uważana jest za kluczową. Do niedawna muzyka w reklamie dla niektórych była tylko muzyką, dziś staje się równie ważna jak obraz i słowo. Stosowanie w reklamie telewizyjnej muzyki jako zastępnika dla słowa nie jest jeszcze dość mocno popularne, ale jest obecne. Gdy dźwięk nie zastępuje słów, musi być na tyle spokojny by nie zagłuszyć treści, a stawać się „umilaczem”. Nie pojawia się przypadkowo, jako jedna z kilkunastu wybranych melodii, ale jest dokładnie taki, aby pasować do całej reklamy. Opracowanie analizuje także siłę i wielkość dźwięku, na którą bardziej wrażliwi i wyczuleni stają się ci, dla których muzyka jest czymś więc niż tylko melodią i słowami z nią połączoną.

 

Kura czy jajo? Kultura czy religia?

Vira Yaremchuk, Klaudia Kucharska

Religia od zawsze pełniła funkcję integrującą społeczeństwo, wpływała na ludzkie zachowania i poglądy, kształtując przy tym społeczną hierarchię wartości. Poprzez wpływ na ludzkie życie i sposób myślenia, tworzyła nie tylko osobistą kulturę każdego człowieka jako jednostki społecznej, ale również ogólny dorobek kultury międzyludzkiej. Jej system wartości, wierzeń i praktyk religijnych, nawet z uwzględnieniem wszystkich zmian mających miejsce na płaszczyźnie czasowej, niewątpliwie zalicza się do skarbu kulturowego, tworząc trwałe relacje religijno-kulturowe. Celem analizy jest przedstawienie związku między pojęciem religijności i zjawisk kulturowych oraz wskazanie przyczyn ich odrębności funkcjonalnej i niezależności instytucjonalnej oraz historycznej.

 

ZJAWISKO BEZROBOCIA WŚRÓD POLAKÓW W WIEKU 15–24 LAT JAKO PROBLEM SPOŁECZNY, KTÓRY MOŻNA ZNIWELOWAĆ

Filip Karwat

Artykuł omawia zjawisko bezrobocia wśród Polaków w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia. Jest to problem społeczny, który dotyczy grupy ponad kilkuset tysięcy osób, a do jego przyczyn  należą między innymi: przedwczesne zakończenie edukacji, niski poziom wiedzy praktycznej, błędy rodziców przy procesie socjalizacji, a także niechęć do pracy. Bezrobocie jako problem społeczny w Polsce pojawił się po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w 1990 roku. Stopa bezrobocia wśród omawianej kategorii wiekowej w Polsce na przełomie lat 2013–2016 znacznie spadła. W 2014 roku osiągnęła najwyższą wartości 29,20 %, jednak już w 2016 roku nastąpił spadek do 17 %. Polska jako członek Unii Europejskiej ma przywilej korzystania ze strategii i programów unijnych. Najważniejszą jest Strategia EUROPA 2020, która w swoich założeniach za cel przyjmuje zwiększenie poziomu zatrudnienia, inwestycje w badania i rozwój, walkę z ubóstwem, a także ograniczenie liczby uczniów, którzy przedwcześnie kończą edukację.

 

Quality Function Deployment jako średnioterminowa metoda zarządzania jakością

Marzena Szawara

Artykuł omawia kwestię zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych w oparciu o jedną z średnioterminowych metod zarządzania, jaką jest Quality Function Deployment. Opisano poszczególne etapy tworzenia tej metody. Podjęto również tematykę umiejscowienia „Domu jakości” w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ta metoda zarządzania jakością jest przydatna podczas zarządzania jakością. Przedstawiono również główne wady i zalety omawianej metody. Zaprezentowano również podstawowe zasady zarządzania jakością.

Pobierz PDF

2 ( 26 ) 2016

ROLA POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ RP W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM

Artykuł podejmuje problem zagrożenia terrorystycznego oraz metod jego zwalczania przez instytucje państwa narodowego. Autorka skupiła się na roli i znaczeniu Straży Granicznej oraz Policji w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce.

Analiza pragmatyczna skeczu kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów i wyrażeń. W artykule na przykładzie skeczu Kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu dokonano analizy pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz okoliczności, w jakich je wypowiedziano oraz pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od sytuacji. Tekst ten prezentuje niepowtarzalny styl starej szkoły kabaretowej oraz ciekawie prowadzony dialog, doskonale parodiujący relacje klient–usługodawca w czasach PRL-u.

Realizacja programów outplacementowych

Ciągły rozwój firm wiąże się z różnorodnymi procesami reorganizacji, w tym z procesami redukcji zatrudnienia, dlatego istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracowników (tych zwalnianych oraz tych pozostających w firmie) jest wykorzystanie procedur outplacementowych (zwolnień monitorowanych). Współcześnie polityka firmy nie skupia uwagi na aspektach finansowych, ale w głównej mierze na zasobach ludzkich, które są najcenniejszym elementem organizacji. Celem artykułu jest analiza zjawiska outplacementu w województwie podkarpackim w latach 2013–2015. W opracowaniu dokonano analizy programów outplacementowych w podkarpackich przedsiębiorstwach, które w tym celu skorzystały z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Strategie uczenia się słownictwa

Kiedy już oswoiłeś/łaś się z podstawami korzystania z języka (wymowa, ortografia, gramatyka itd.), można skoncentrować się na nauce słownictwa. Jest to najprawdopodobniej najważniejsza i najbardziej czasochłonna część nauki języka. Proces nauki słownictwa jest jednym z ważniejszych celów, jakie chcemy osiągnąć aby ułatwić sobie przyswojenie języka obcego. Przez wielu naukowców proces ten traktowany jest jako niezwykle ważny. Zwykle przedstawiany jest on jako istotny element poprawy swojej wiedzy, ponieważ współgra z czterema obszarami nauki: słuchaniem, mówieniem, czytaniem oraz pisaniem. W każdym z tych obszarów słownictwo odgrywa kluczową rolę i jego braki niestety tylko pogłębiają nasz brak wiedzy na większość spraw związanych ze słownictwem. Im więcej słów znamy, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć to, co słyszymy i czytamy, a także lepiej będziemy w stanie przekazać to, co mamy na myśli poprzez mówienie lub pisanie. W poniższym artykule zawarte są informacje na temat definicji oraz typologii strategii uczenia się słownictwa, opis badania zawierającego używanie strategii uczenia się słownictwa oraz rola pamięci w uczeniu się języka obcego.

Analiza dialogu na stronie facebook.com

W artykule dokonano analizy dialogu zamieszczonego w serwisie internetowym Facebook. Tekst przedstawia rozmowę pomiędzy prawnikiem i pozwanym. Ma charakter humorystyczny i fabularny. Analiza jest przeprowadzona z punktu widzenia pragmatyki językowej. Na użytek projektu przetłumaczono dialog z języka rosyjskiego na język polski, a także dokonano rozbioru poszczególnych części tekstu. Z analizy wynika, że w dialogu często są stosowane niedomówienia (pod postacią implikatur), a sam autor łamie liczne maksymy konwersacyjne (szczególnie maksymę ilości, istotności i grzeczności). W tekście także można zauważyć dużo naruszeń językowych, np. maximum współpracy, maksymy sposobu.

Rola mediów społecznościowych w życiu współczesnego człowieka

Każdego dnia miliony ludzi korzystają z mediów społecznościowych. Dla niektórych osób jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych możliwość rozwoju siebie lub swojej firmy. Niektórzy jednak wykorzystują siłę mediów społecznościowych do pomagania innym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych portali w Polsce oraz możliwości, jakie nam oferują.

Pobierz PDF

1 ( 25 ) 2016

Czy warto płacić abonament RTV?

Niniejsza praca stanowi analizę problemu finansowania mediów publicznych w Polsce ze środków abonamentowych. Według danych KRRiT z 2014 roku prawie połowa gospodarstw unika tego świadczenia publicznoprawnego. Badania portalu wirtualnemedia.pl z lutego 2015 roku pokazują, że 45% Polaków nie chce płacić abonamentu. W artykule przeanalizowano przyczyny zaniechania przez Polaków spełnienia tego obowiązku administracyjnego oraz możliwe sposoby rozwiązania tego niewątpliwego problemu.

Pragmatyczno-językowa analiza scenki „Słownik damsko-męski” z serialu „Przyjaciele”

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi, ponieważ każdy interpretuje znak we własny sposób. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów. W danej analizie o interpretacji mówimy jako o sensie, który sami nadajemy albo odbieramy w każdej wypowiedzi. W tej pracy na przykładzie scenki z serialu „Przyjaciele” przez analizę pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz sytuacji w której zostały wypowiedziane pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od okoliczności: pomieszczenia, wyrazu twarzy, zachowania, relacji między odbiorcami, osób dookoła.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W POLSCE – OCENY I PRZECIWDZIAŁANIE

Zjawisko terroryzmu towarzyszy ludzkości od wieków. Działalność organizacji terrorystycznych była i nadal jest olbrzymim zagrożeniem dla ludzkiego życia i mienia. Jest ponadto wielkim problemem współczesnego świata, także Polski. Wśród najistotniejszych kwestii mających wpływ na zagrożenia terrorystyczne Polski wskazać należy przede wszystkim przynależność do struktur NATO i UE oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego może wynikać także z rozwoju ruchów separatystycznych, jak również być skutkiem niestabilnej sytuacji politycznej wśród państw sąsiadującychBiałoruś, Ukraina, Rosja).

PRACOHOLIK. POŻĄDANY TYP PRACOWNIKA CZY PRZEJAW PATOLOGII SPOŁECZNEJ? – SŁÓW KILKA O HOMO FABER

Reguły panujące na współczesnym rynku pracy sprawiły, że pracodawcy stawiają swoim pracownikom coraz wyższe wymagania. Chęć osiągnięcia lepszych wyników, wyższej pensji dodatkowych gratyfikacji oraz awansu sprawiła, że pracujemy dłużej, jednak często wykonywana praca nie jest współmierna z oczekiwanymi efektami. Doprowadziło to do powstania patologii w środowisku pracy, które związane są z wypaczeniem podstawowych funkcji pracy.

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na sytuacje pracowników, którzy aby osiągnąć określony, zadowalający standard życia muszą pracować coraz więcej. Poruszone zagadnienie stanowi istotny problem, bowiem liczne opracowania wskazują, iż praca polskich pracowników jest obciążająca oraz długotrwała a Polska plasuje się w czołówce krajów w których pracuje się najdłużej.

SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+ NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Artykuł przedstawia sytuację osób po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy. Pomimo tego, że wiele osób w wieku dojrzałym cechuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków i są to wartościowi pracownicy, to często zmagają się oni z problemem bezrobocia. Aby zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, mają oni możliwość korzystania z wielu szkoleń i staży, oferowanych między innymi przez urzędy pracy. Takie formy aktywizacji zawodowej pozwalają osobom dojrzałym podnieść ich kwalifikacje. W ostatnich latach w kraju obserwuje się pozytywne zjawisko zwiększania aktywności zawodowej generacji 50+. Celem artykułu jest analiza sytuacji osób po pięćdziesiątym roku życia na krajowym rynku pracy oraz na terenie działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a także opisanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób 50+.

Migracja zarobkowa Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Niniejszy artykuł ukazuje skalę zjawiska problemu społecznego, jakim jest migracja Polaków z ziemi ojczystej. Głównymi powodami, dla których obywatele polscy decydują się na wyjazd za granicę, są atrakcyjniejsze zarobki, lepsze warunki pracy, prawa do pomocy socjalnej, a także trudność znalezienia pracy we własnym kraju. Na migrację częściej decydują się mężczyźni niż kobiety, ponieważ w większości przypadków to mężczyźni biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie finansowe rodziny. Na obecną chwilę, poza granicami państwa znajduje się ok. dwa i pół miliona Polaków. Dwie trzecie całej populacji przebywającej poza terytorium Polsk, posiada minimum wykształcenie średnie. W 2014 rok, na terytorium Unii Europejskiej przebywało prawie dwa miliony Polaków. Najczęstszym kierunkiem migracji są państwa : Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia. W artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki migracji Polaków dla Polski .

Pobierz PDF