4 ( 24 ) 2015

Obraz polski oczami antysystemowców – analiza dyskursu medialnego

Grupy dążące do władzy zawsze szukały odpowiedniego momentu w historii, odpowiedniej sytuacji społecznej, aby zdobyć poparcie i odebrać przeciwnikom władzę. W obecnej sytuacji w Polsce widzimy, że do głosu dochodzą nowe, dotąd nieznane ugrupowania, które korzystając z nastrojów społecznych, dążą do obalenia funkcjonującego systemu. Na naszych oczach pojawił się nowy rodzaj walki o władzę, szukania poparcia i głoszenia nowych ideologii. W artykule dokonano analizy antyrządowego filmu, który ukazał się w sieci po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na portalu społecznościowym Facebook rozszedł się niczym wirus, szczególnie wśród młodych ludzi. Na materiał składają się zmontowane zdjęcia i nagrania filmowe, które mają na celu ukazać audytorium na obecną sytuację w Polsce oczami narodowców, czy mówiąc inaczej polityków antysystemowych. Film ten nawołuje Polaków do walki z obecną władzą. Może wywołać u odbiorców skrajne emocje, ponieważ padające w nim słowa, ukazywane obrazy sprawiają wrażenie, jakby tu i teraz rozgrywały się walki losy Polski i wszystkich Polaków. Przeprowadzana analiza dyskursu przede wszystkim ma na celu dotrzeć do ukrytego przesłania i stara się odsłonić relację władzy wpisaną w dyskurs.

Analiza dyskursu disco polo na przykładzie utworu Tomasza Niecika pt.: Cztery Osiemnastki

W 2015 roku muzyka disco polo wchodzi z wielką siłą w polską rzeczywistość społeczną. Coraz więcej jest jej w telewizji, coraz częściej słychać ją w radiu. Zauważalna jest głośna promocja tego gatunku muzycznego za pomocą produkcji filmowej, a także medialny rozgłos poprzez śpiew i zabawę piłkarzy reprezentacji Polski w piłce nożnej. disco polo zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Aby zrozumieć fenomen disco polo należy przyjrzeć się temu zjawisku z szerszej perspektywy. W oparciu o triadę van Dijka, nie unikając krytycznej gałęzi analizy dyskursu, przedstawiamy dlaczego discopolowa bańka rośnie w szybkim tempie, powracając bumerangowym torem mającym swój początek w latach 90. XX wieku a koniec w drugiej dekadzie XXI wieku. Przyjrzenie się językowi disco polo, przekazywanym ideom, spojrzenie na interakcję społeczną związaną z tego typu twórczością, może przybliżyć do refleksji pomagającej zrozumieć, dlaczego muzyki disco polo „prawie nikt nie słucha” a jednak „prawie każdy ją zna”. Celem artykułu jest przybliżenie odpowiedzi na pytania: co, jak, dlaczego i wskutek czego disco polo ponownie znalazło miejsce i ma się dobrze w polskiej rzeczywistości.

Wady i zalety indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST

Nowy limit zadłużenia jakim jest IWZ, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia JST obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Charakterystyczną cechą jest to, iż wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej oraz na każdy rok budżetowy. Jak każdy wskaźnik ma on swoje wady i zalety. Do korzyści należy przede wszystkim indywidualizm wskaźnika, natomiast podstawową wadą jest wyliczanie IWZ na podstawie danych historycznych. Ponadto zastosowanie wskaźnika sprawi, iż wystąpią ograniczenia w zadłużaniu się JST, które są wysoko rozwinięte. Dlatego w analizowanej literaturze przedstawiono propozycje zmian w konstrukcji IWZ.

Miasto, jako przestrzeń współpracy na przykładzie Mielca

Rozwój współczesnych miast następuje obecnie w coraz szybszym tempie. Towarzyszą temu stale rosnące potrzeby społeczeństwa oraz ciągle wprowadzane innowacje w sferze gospodarczej i technologicznej. Miasto staje się przestrzenią, gdzie najważniejszym czynnikiem wprowadzania zmian jest ścisła współpraca podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa przede wszystkim w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszelkie zmiany, jakie wprowadza się na danym obszarze nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani nie powinny odbywać się kosztem potrzeb ludzkich. Dlatego też samorząd lokalny wraz z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz społeczeństwem tworzą plany strategiczne, które mają na celu wspomaganie rozwoju i wdrażanie zmian, a przy tym zachowywanie równowagi w przyrodzie i dbanie o najbliższe otoczenie. Dobrym przykładem ukazującym współpracę między instytucjami jest miasto Mielec, w którym, w ciągu ostatnich lat prowadzono szereg inwestycji mających służyć wzrostowi zatrudnienia i poprawie warunków życia mieszkańców, zachowując jednocześnie wartości kulturowe i środowiskowe.

Sytuacja absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy

Zatrudnienie osób młodych, wkraczających dopiero w życie zawodowe stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej kraju, ponieważ brak możliwości realizacji swoich planów życiowych wobec ubogiego rynku pracy staje się głównym zagrożeniem startu młodzieży i rodzi negatywne skutki społeczne. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji absolwentów szkół wyższych na krośnieńskim rynku pracy. Analiza raportów i danych statystycznych GUS oraz sprawozdawczości lokalnego rynku pracy, jak również przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego badanego obszaru umożliwiły dokonanie przeglądu instrumentów rynku pracy ułatwiających start absolwentom szkół wyższych, jak również perspektywy wsparcia w tym zakresie w bieżącej perspektywie finansowej UE. Zidentyfikowano możliwości zatrudnienia, jak również możliwości w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej tej grupy klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Cyfrowe samochody (e-samochody): wzajemne relacje między motoryzacją, a cyfryzacją

Prezentowany tekst dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy współczesną motoryzacją a powszechnie występującą cyfryzacją i wirtualizacją. W części pierwszej zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i definicje konieczne do prawidłowego określenia wspomnianych zależności. Następnie przedstawione zostaną przykłady elementów współczesnych samochodów, które stanowią interface człowiek-maszyna, a których działanie oparte jest na technologiach cyfrowych, wirtualizacji, czy wirtualnej rzeczywistości. W części trzeciej wskazane zostaną przykłady obecności tematyki motoryzacyjnej w projektach opartych na technologiach cyfrowych, jak również na wirtualnej rzeczywistości, np. symulatory. W ostatniej części, poza podsumowaniem, przedstawiono refleksję nad związkami między cyfryzacją, a motoryzacją.

Pobierz PDF

3 ( 23 ) 2015

Twitter wśród studentów WSIiZ – raport z badań

Niniejsza praca stanowi analizę wyników badań „Jak studenci WSIiZ korzystają z Twittera” przeprowadzonych w miesiącach kwiecień-maj 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki I Zarządzania. Twitter to darmowy portal społecznościowy, który działa na zasadzie mikrobloga. Według raportów ogólnopolskich badań z 2013 roku, z każdym rokiem staje się on coraz bardziej popularny, głównie wśród młodzieży. Zbadaliśmy tendencje wykorzystywania tej sieci informacyjnej przez studentów naszej uczelni; czy kierunek oraz tryb studiów mają wpływ na korzystanie z Twittera. Porównujemy to, jak wypadają studenci WSIiZ pod względem posiadania konta na tym portalu społecznościowym na tle polskiego społeczeństwa. Przedstawione wyniki są przede wszystkim punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań, które pozwolą na dokładniejszą analizę oraz wysuwanie wniosków.

Daniny publiczne obciążające górnictwo węgla kamiennego w Polsce

W sytuacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce pomija się często wpływy, jakie generuje i przekazuje na rzecz otoczenia. Kwoty te są znaczące i należy o nich mówić i pisać. W artykule nie tylko przedstawiono najważniejsze i obowiązkowe obciążenia tej branży, ale pokazano również ich negatywny wpływ na branżę. Wśród wymienionych podatków są: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne, inne obciążenia.

MOŻE I MAŁY, ALE ZA TO JAKI ODPOWIEDZIALNY

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem niskiego zaangażowania w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie modelu wdrażania tej koncepcji. Do realizacji celu wykorzystano metodę opisu i analizy krytycznej materiałów pozyskanych w wyniku studiów literatury przedmiotu, publikacji wydanych przez organizacje zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz wiarygodnych źródeł internetowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w niskim stopniu angażują się w działania społecznie odpowiedzialne. Za najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy podają brak dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy, wsparcia przy wdrażaniu praktyk oraz brak czasu. Jednak każdy z tych argumentów można bez większego wysiłku odeprzeć.

Pomiar kapitału intelektualnego spółki PKN Orlen S.A.
wg metod EVATM i CIV

Artykuł prezentuje koncepcję kapitału intelektualnego oraz wiedzy jako podstawy obecnej gospodarki świata. Kluczowym aspektem, dzięki któremu można sprawnie zarządzać danym czynnikiem, jest odpowiedni pomiar danego składnika. Znając pożądane wielkości menedżerowie są w stanie efektywniej wykorzystywać posiadany kapitał. Do tego celu naukowcy tworzą odpowiednie metodologie, tak również jest w przypadku kapitału intelektualnego. Artykuł prezentuje dwie wybrane metody – EVATM oraz CIV, uznawane jako metodologie ukazujące ogólny obraz kapitału intelektualnego posiadanego przez przedsiębiorstwo. Prezentacja metod została dokonana na podstawie literatury przedmiotu oraz poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń na przykładzie spółki PKN Orlen S.A..

Uwarunkowania przedsiębiorczości sektora MSP. Dylematy i wyzwania dla krośnieńskich przedsiębiorców

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród przedsiębiorców sektora MSP w regionie krośnieńskim, które dotyczyły m.in. identyfikacji dylematów i wyzwań stojących przez nimi w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Artykuł zawiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, opisuje wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w opinii ankietowanych, oraz dylematy, które rozstrzygają w toku działalności. Wyniki badań wskazały na wiele wyzwań i problemów pochodzących zarówno z otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstw, jak i tych o charakterze wewnętrznym, związanych z osobą przedsiębiorcy. Przeanalizowano również przyczyny podjęcia działalności gospodarczej przez ankietowanych oraz trudności, jakie napotykali przy zakładaniu działalności, jak również w toku funkcjonowania firmy. Zidentyfikowano również deficyty wiedzy i umiejętności w obszarach kompetencyjnych istotnych dla powodzenia i rozwoju prowadzonej działalności. Respondenci zakwestionowali również wybór własnej ścieżki zawodowej – większość z nich, mając ponowną okazję wyboru – raczej nie wybrałaby otworzenia własnej działalności gospodarczej.

CECHY PIECZYWA PSZENNEGO W ASPEKCIE RECEPTURY I WARUNKÓW FERMENTACJI

Celem badań było określenie wpływu receptury oraz czasu fermentacji ciasta i wykonania przebicia w jej trakcie (bądź nie) na cechy chleba pszennego oraz jego teksturę. Pieczywo wykonano metodą bezpośrednią w 16 wariantach z różnym dodatkiem wody, drożdży oraz soli. Zastosowano także różne czasy fermentacji, 60, 80 i 120 min. W dwóch wariantach pieczywa nie dokonano przebicia ciasta w trakcie fermentacji. Określono objętość pieczywa, upiek, stratę całkowitą piecową oraz wydajność ciasta i pieczywa. Oceny tekstury dokonano za pomocą testu ściskania z wykorzystaniem Uniwersalnej Maszyny Testującej Instron 4301. Stwierdzono, że brak dodatku drożdży sprzyja znacznej twardości pieczywa. Również skrócenie czasu fermentacji ciasta powodowało wzrost twardości miękiszu pieczywa. Natomiast odwrotne działanie wykazywało zwiększenie udziału wody w recepturze. Najlepszą objętość pieczywa uzyskano przy 1% dodatku soli i 65% udziale wody. Negatywny wpływ na objętość pieczywa miał zbyt duży dodatek drożdży oraz jego brak.

Pobierz PDF

2 ( 22 ) 2015

KULTURA JAKO NARZĘDZIE WPŁYWU W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z kulturą w państwach totalitarnych, a także jej wpływów na kształtowanie polityczno-kulturowej świadomości społeczeństwa. W szczególności analizie poddane zostały: kultura obozu socjalistycznego, niemiecki narodowy socjalizm, oraz Rosja, jako współczesny przykład państwa autorytarnego, zmierzającego do totalitaryzmu. Podstawowe pytania, jakie przyświecają podjętym tu rozważaniom to: jak kultura staje się podłożem dla wdrażania ideologii politycznej, jakie miejsce kultura zajmuje w kreowaniu wizerunku państwa, w jaki sposób systemy totalitarne wykorzystywały sferę kultury do rozszerzania swoich wpływów, oraz jak kultura stała się najcenniejszym podłożem ideologicznym. Niniejsze opracowanie ma na celu również pokazanie na przykładach różnych sfer kultury (malarstwo, kinematografia, architektura, literatura) wpływów totalitarnego systemu na tworzenie dzieł sztuki. Jednym z głównych zadań jest analiza historycznych przykładów kultury w państwach totalitarnych, a także odwołanie się do współczesnych, kiedy kultura jest zdominowana propagandą i narzucana w swoich formach i treściach przez władzę.

OBSŁUGA PASAŻERSKA I TOWAROWA NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU

W pracy przedstawiono teoretyczne pojęcie logistyki zajmującej się m. in. transportem towarów oraz przewozem pasażerów na przykładzie Portu Lotniczego we Wrocławiu. Zamieszczono historię lotniska od jego powstania do czasów obecnych. Dokonano analizy danych statystycznych ogólnego ruchu pasażerów w latach 2000-2013 porównują również ruch czarterowy z regularnym ruchem linii lotniczych. Przeanalizowano informacje dotyczące usług przewozu towarów przy pomocy zarówno środków transportu naziemnego jak i powietrznego oraz usług magazynowych świadczonych na teranie dworca przez Cargo. W opracowaniu zawarto wiadomości o infrastrukturze Cargo, cenach jakie zapłacimy za przewóz poszczególnych towarów i współpracy Lotniczego Dworca Towarowego z kontrahentami.

Analiza struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2011

W przedstawionej pracy dokonano analizy wydatków gospodarstw domowych w latach 2000-2011 w celu określenia, czy w warunkach polskich potwierdza się I. prawo Engla. Uzyskane wyniki wskazały, że w analizowanym okresie wzrost dochodów dyspozycyjnych był nieco wyższy niż wzrost wydatków gospodarstw domowych, co może świadczyć o rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi Polaków w obliczu globalnego kryzysu finansowego, który odcisnął piętno także w krajowej gospodarce i na rynku pracy. Wykonana dokładna analiza wydatków gospodarstw domowych wskazała, że w badanym okresie udział wydatków na cele żywnościowe zmalał z prawie 31% w 2000 r. do 25% w 2011 roku, a jednocześnie wyraźnie zwiększyło się znaczenie wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii oraz łącznego udziału wydatków na rekreację, kulturę, restauracje i hotele. Dodatkowo w tym czasie realne dochody dyspozycyjne wzrosły o 47%. W związku z tym, można postawić tezę, że otrzymane wyniki potwierdziły w polskich realiach zależność opisaną w I. prawie Engla.

Metoda VAICTM oraz wskaźnik q-Tobina, jako metody pomiaru kapitału intelektualnego – porównanie

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – metody VAICTM oraz wskaźnika q-Tobina. W pracy zostaną przedstawione ich wady i zalety, a także sposób ich kalkulacji. Są to metody z dwóch różnych grup. Metoda VAICTM należy do grupy metod opartych na wskaźniku ROA, natomiast q-Tobina jest metodą z grupy opartej o kapitalizację rynkową. W efekcie tych różnic, w przypadku wskaźnika q-Tobina ogromną rolę odgrywa wartość rynkowa, natomiast w metodzie VAICTM, poprzez sprawozdania księgowe – wartość księgowa.

Psychologia inwestowania na rynkach finansowych. Przeżytek czy ponadczasowość?

Psychologia inwestowania to jedna z najistotniejszych dziedzin, jaką inwestor musi poznać zanim zacznie inwestowanie na rynku. W każdej dziedzinie życia psychologia odgrywa bardzo dużą rolę. Poznanie zasad panujących na każdym z osobna rynku, klasyczne podejście do inwestowania czy poznanie własnych predyspozycji to kilka elementów, które składają się na sukces. Bez opanowania własnej osobowości i charakteru osoba nie może podjąć się inwestowania. W niniejszej pracy zostaną poruszone tematy dotyczące wpływu emocji i stresu na rynek oraz przykłady osób, które poddały się systematyczności i dyscyplinie, a przez to osiągnęły sukces na rynkach finansowych.

Skuteczność wybranych oscylatorów w oparciu o rynek walutowy Forex

Artykuł w całości związany jest z inwestowaniem na rynku walutowym Forex. Na początku tekstu znalazł się podział rynku finansowego, a także krótka historia mająca na celu przedstawienie przyczyn i okoliczności powstania rynku walutowego. Zdecydowanie większa część artykułu poświęcona została oscylatorom wykorzystywanym przez inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Z uwagi na mnogość tychże narzędzi, pod lupę zostały wzięte trzy najczęściej stosowane. Wskaźnik siły względnej RSI, MACD i oscylator stochastyczny. Na samym końcu umieszczone zostały wyniki z przeprowadzonych badań empirycznych. Jak wynikło z wspomnianych badań, skuteczność oscylatora została oceniona na 70%. Pomimo tak dobrego wyniku, artykuł ma charakter jedynie poglądowy w związku, z czym nie może być pretekstem do podejmowania decyzji inwestycyjnych tylko i wyłącznie w oparciu o dane i informacje zawarte w tekście.

Pobierz PDF

1 ( 21 ) 2015

Manga – tradycyjne elementy kulturowej tożsamości

Autorka artykułu przedstawi historię rozwoju mangi: od starożytności (karykatura), poprzez iluminowane zwoje z VIII wieku (emakimono), drzeworyty z XVII wieku, aż po tytułowy przedmiot rozważań, tj. japoński komiks, historie w obrazkach. Jako że manga jest tworem umasowionym dotyka różnorodnej tematyki, w artykule autorka wskaże tematy, najbardziej charakterystyczne dla każdego z etapów rozwoju mangi. Bogactwo dziedzictw kulturowych charakteryzujących mangę (wpływ malarstwa, grafiki, teatru kabuki, sztuki ludowej, religii, głęboko zakorzenionej tradycji i obyczajów Japonii, czy komiksu w wydaniu amerykańskim lub europejskim) wpływa na nieostrość przyporządkowania przez krytyków i odbiorców japońskiego komiksu do sztuki lub literatury: wysokiej, niskiej, a często nawet brukowej.

Pragmatyczna analiza komentarzy na portalu Facebook.pl

Proces komunikowania to nie tylko wypowiadanie słów, ale celowe działanie, które wpływa na odbiorców. Jest to proces bardzo złożony, na który składa się wiele czynników takich jak: wiedza o świecie, okoliczności i sytuacja, w której dana wypowiedź została stworzona, itp. Każde użycie znaku odbywa się w jakimś kontekście. Komunikowaniem między jednostkami, a więc umiejętnością posługiwania się znakami zajmuje się m.in. pragmatyka ujmująca język jako część działania społecznego człowieka. Wypowiedź to jedynie fragment aktu komunikacyjnego na który składają się intencje nadawcy, kontekst i interpretacja odbiorcy. Pragmatyka zauważa, że w zależności od otoczenia językowego i sytuacji, słowa, a nawet całe wyrażenia mogą mieć odmienne znaczenie. W szczególności jeśli chodzi o akty mowy pośrednie, tzn. kiedy wypowiedzi są niejasne, wieloznaczne, bez znajomości kontekstu nie jesteśmy wstanie poprawnie odczytać intencji nadawcy.

Życie studenta, a ortografia – analiza językowo-pragmatyczna komentarzy na portalu Kwejk.pl

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków z analizy pragmatyczno-językowej treści komentarzy, które zostały zamieszczone pod obrazkiem zatytułowanym „Student”, który został opublikowany na portalu internetowym Kwejk.pl. Publikowanie komentarzy na stronach internetowych jest formą reakcji odbiorcy na treści tam zamieszczone. Niezwykle często staje się to początkiem dyskusji prowadzonej w wirtualnym świecie. Takie konwersacje czasem budzą zażenowanie, a czasem potrafią szczerze rozbawić. Internetowe dialogi mogą być także interesującym tematem analizy pragmatyczno-językowej.

„Prawie cała prawda o urzędnikach” – pragmatyczna analiza komentarzy

Tematem mojej pracy są komentarze zamieszczone pod tekstem „Prawie cała prawda o urzędnikach”, którego autorka Anonimowa Korespondentka z Wydziału Odzyskiwania Zdrowego Rozsądku podpisująca się pseudonimem Magda Acer, jest jedną z redaktorek portalu Foch.pl.

Urzędnicy to grupa zawodowa, która nie cieszy się szczególną sympatią wśród społeczeństwa. Bardzo chętnie obrzuca się ich różnymi epitetami, niejednokrotnie niecenzuralnymi. Bo jak wiadomo urzędnik to samo zło. Jego praca polega głównie na tym, by w przerwach między kawą a plotkami z koleżankami lub przesiadywaniem w Internecie, utrudnić życie porządnego obywatela. Nie przypadkowo wybrałam ten temat, ale o tym napiszę później.

Imperialistyczna polityka Gazpromu przeciwko Europie

Gazprom został określony narzędziem w rękach Putina służącym do prowadzenia polityki energetycznej i zagranicznej. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić spółkę gazową, ustanawiającą imperialne reguły wobec odbiorców surowców energetycznych, by posiadać znaczący wpływ na sferę energetyczną tych państw. Na wstępie skoncentrowano się na dwóch, niewątpliwie istotnych rosyjsko-europejskich gazociągach, jak North Stream oraz South Stream. Następnie podjęto próbę ukazania powiązań Białorusi , Ukrainy oraz Polski z rosyjskim dostawcą gazu.

Nanocząstki złota w fototermicznej terapii antynowotworowej

Nanocząstki złota są to kryształy złota w rozmiarze nanometrycznym (10-9m) zazwyczaj wykorzystywane w formie zawiesiny wodnej. Jednym z ich ciekawszych zastosowań jest terapia nowotworowa bazująca na zniszczeniu komórek nowotworowych poprzez przegrzanie ich – hiperterm. Najważniejszą właściwością tej formy złota jest rezonans plazmonów, czyli odpowiednie drgania chmury elektronowej. To zjawisko wiąże się ze zmianą energii świetlnej na energię cieplną. Hipertermia z użyciem nanozłota polega na zamianie energii świetlnej wiązki laserowej, która pada na zmianę nowotworową, na energię cieplną niszczącą komórki, w których znajduje się złoto. Jest to terapia mało inwazyjna, nieniszcząca komórek zdrowych. Synteza nanocząstek złota polega przede wszystkim na redukcji kwasu chlorozłotowego. Drugim elementem przygotowania nanocząstek do użycia jest modyfikacja ich powierzchni. Odpowiednia funkcjonalizacja jest jednym z głównych mechanizmów umożliwiających zastosowanie nanocząstek złota. Umożliwia ona doprowadzenie nanocząstek tylko do komórek nowotworowych, a nie do komórek zdrowych. Przykładowo może przebiegać na zasadzie powinowactwa przeciwciało-antygen. Właściwości złota są zależne od kształtu i rozmiaru. Zmiana rozmiarów kryształów złota jest głównym narzędziem do walki z rakiem. Istnieje jednak kilka problemów, które nie pozwalają w tym momencie na kliniczne wykorzystanie tego rodzaju terapii nowotworowej.

 Pobierz PDF

4 ( 20 ) 2014

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC SOKU Z BRZOZY

Opracowanie jest wynikiem badań ankietowych jakie przeprowadziło SKN Analiz Rynkowych. Celem było uzyskanie wiedzy na temat podejścia społeczeństwa do nowego produktu w sprzedaży detalicznej jakim jest sok z brzozy. W tym celu przepytano losowo 105 osób. Wyniki są analizą rynku dla potencjału soku.

Wieloaspektowe, interaktywne działania koła naukowego marketing & quality praxis

Ośrodki akademickie w Polsce dywersyfikują działania naukowe, które nie tylko koncentrują się na przekazywaniu wiedzy, ale wspierają rozwój i kwalifikacje studentów. Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis skupia się wokół wielu obszarów pozaprogramowej działalności dydaktycznej studentów. Działania ukierunkowane są na zagadnienia naukowe, organizacyjne oraz prorynkowe, które koncentrują się wokół problematyki naukowej, gospodarczej i przygotowują aktywnych studentów do rozwiązywania nowych problemów badawczych oraz autoedukacji. Ich zróżnicowanie sprzyja nabywaniu kompetencji społecznych, a także samorealizacji studentów w pracy badawczej czy wolontariackiej. Przedstawione wybrane aspekty aktywności studenckiej w sposób szczególny obrazują wpływ Koła na kształtowanie rozwoju studentów.

Reklama w ubezpieczeniach – ubezpieczenia w reklamie

Celem artykułu jest przekazanie informacji na temat reklamy i ubezpieczeń w reklamie. Całość została podzielona na dwie części. W części pierwszej nazwanej „Reklama w ubezpieczeniach” zostały przedstawione podstawowe informacje o reklamie, jej funkcje, rodzaje i wydatki. W części drugiej opracowania zostały pokazane przykłady reklamowania ubezpieczeń, jak również ukazane, dlaczego nie warto ufać reklamom typu tzw. „ubezpieczenia za złotówkę”.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w tłuszczach na skórę i jej przydatki

Witaminy są chemicznymi związkami organicznymi, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych człowieka. Wyróżnia się podział na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie. Niedobór, jak i nadmiar jest szkodliwy i prowadzi do chorób organizmu oraz schorzeń skórnych. Kluczowe dla kosmetologii są zmiany widoczne jako pogorszenie stanu włosów, paznokci oraz skóry. Z tego powodu witaminy są szeroko stosowane w preparatach kosmetycznych. Ponieważ każda witamina ma specyficzne dla siebie działanie, możliwe jest zastosowanie odpowiedniej kuracji witaminowej w konkretnym problemie kosmetycznym. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu każdej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach na skórę i jej przydatki.

SUBSTANCJE AKTYWNE ZALECANE W PIELĘGNACJI CERY DOJRZAŁEJ

W pracy podjęto analizę substancji pochodzenia roślinnego przeznaczonych do zastosowania w kosmetykach dedykowanych skórze dojrzałej. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące budowy skóry oraz charakterystyki cery dojrzałej. Dokonano przeglądu substancji biologicznie czynnych, które powinny znajdować się w składzie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej. Praca przedstawia także badania własne nad stworzeniem receptury naturalnego kremu do twarzy, zawierającego nowy, innowacyjny składnik anti-ageing.

Od fizyki i matematyki do biologii i chemii – nowa (bio)technologiczna rewolucja w sprawach wojskowych

Wojna informacyjna, wojna cybernetyczna, wojna wirtualna, wojna sieciocentryczna, rewolucja w sprawach wojskowych  – to tylko niektóre teorie (koncepcje), jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat pod wpływem wzrostu znaczenia nowych technologii. Źródłem innowacji, takich jak amunicja precyzyjna, systemy C4ISR czy systemy umożliwiające prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni były uczelnie techniczne i międzynarodowe korporacje sektora informatycznego, lotniczego i telekomunikacyjnego. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem biotechnologii, nanotechnologii i innych obszarów nauk biologicznych i chemicznych, następuje przejście z informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych (RMA) do (bio)technologicznej RMA. Przyszłe konflikty zbrojne, prowadzone przez  państwa wysoko rozwinięte, oprócz powszechnego wykorzystania robotów, obejmować będą także wykorzystanie środków medycznych, podwyższających wydolność żołnierza i umożliwiających jego szybsze leczenie, środków umożliwiających skuteczniejszy kamuflaż, nanodronów  przemieszczających się po polu walki i wiele innych nowych technologii, o których wkrótce zapewne się dowiemy. 

Pobierz PDF