3 ( 19 ) 2014

Separacja małżeńska w Polsce. Aspekty prawne i rozwój zjawiska

Separacja nie jest rozwiązaniem trwałym. Jest ona stanem przejściowym prowadzącym bądź do odbudowania małżeństwa, bądź do rozwodu. Założeniem pracy jest prezentacja istoty separacji a następnie pokazanie jak zmieniało się natężenie zjawiska separacji od chwili wejścia w życie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce. Skupia w sobie zarówno aspekty prawne, jak i społeczne uwarunkowania, którymi kierują się małżeństwa przy wyborze separacji. Aby móc zrealizować powyższy cel potrzebne było zarysowanie dotyczące genezy separacji, przedstawienie istotnych zagadnień, a także porównanie do instytucji pokrewnej, tj. rozwodu. Wykresy umieszczone w artykule pozwalają zobrazować rozwój zjawiska, a także zmiany dotyczące liczby orzekanych małżeństw. Na końcu umieszczono rozważania na temat przyczyn i skutków wybierania separacji.

POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY – OCZEKIWANIA I WYZWANIA

Niniejszy artykuł podejmuje temat pokolenia Y, ich charakterystyki, wartości, motywatorów, a także cech odróżniających tę grupę społeczną od pokoleń wcześniejszych. Pokolenie Y wkraczające właśnie na rynek pracy, niesie ze sobą liczne zmiany w zarządzaniu firmami. Przypięto już wiele nazw: Klapki, Milenialsi, Pokolenie Dlaczego?, Cyfrowi Autochtoni. Współcześni młodzi nie mają już zamiary pracować w nadgodzinach i wspinać po szczeblach kariery po trupach. Od życia oczekują znacznie więcej i nie mają zamiaru dostosowywać się do otoczenia. Co więcej, to oni dążą do tego, by to świat dostosował się do nich!

KONSTRUKCJA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 156 K.P.A.

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu konstrukcji przesłanek nieważności decyzji administracyjnej. W pierwszej kolejności omówiono ogólne założenia, jakie przyjął ustawodawca w trybie prowadzącym do eliminacji nieważnej decyzji z obrotu prawnego przez właściwy organ. Należy bowiem podkreślić, iż w polskim prawie administracyjnym odrzucono koncepcję nieważności ipso iure, co powoduje, że decyzja obowiązuje i posiada moc wiążącą aż do momentu jej unieważnienia. Innymi słowy, wada nieważności nie ma bezpośredniego wpływu na byt prawny decyzji. Skutki unieważnialności następują z mocą wsteczną. Następnie uwaga została zwrócona na typologię i podział przesłanek na postawie analizy regulacji zawartej w art. 156 k.p.a. Autorka, w oparciu w wszystkie badane elementy tematu, przedstawia aktualne rozwiązania w praktyce. Rozważania stanowią ponadto przegląd stanowisk doktryny i orzecznictwa w omawianym zakresie.

Ludzie w machinie korporacyjnej – liczby czy coś więcej?

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pracownika w korporacji w odniesieniu do przeprowadzonego badania ankietowego, koncepcji społecznej odpowiedzialności i powszechnie panujących mitów o pracownikach korporacji. Respondenci twierdzą, że największe możliwości rozwoju osobowości oraz kreatywności stwarza prowadzenie własnej firmy, jednakże dzieli ich opinia co do rozwoju kwalifikacji. Pogląd ten wynika z faktu posiadania przez korporacje większych zasobów, które mogą przeznaczyć na rozwój kwalifikacji pracowników. Z przeprowadzonego badania jednoznacznie wynika iż pracownicy korporacyjni są w większym stopniu narażeni na wypalenie zawodowe, pracoholizm oraz konieczność rezygnacji z życia prywatnego na rzecz zwiększenia szansy na osiągnięcie sukcesu. Owe patologie korelują ze wskazanymi typowymi cechami pracownika korporacji. Pracowity, ambitny i kreatywny – taki powinien być pracownik korporacji, aby był w stanie zadośćuczynić wyśrubowanym wymaganiom. Te ostatnie stawiają pracownika na starcie w wyścigu o lepsze wyniki. Jeżeli pracownik nie potrafi w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracy staje się zestresowany i przemęczony.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki

Każda z witamin wykazuje specyficzne dla siebie działanie, a w połączeniu synergistycznym, które łączy dwie lub więcej witamin w jednym preparacie, zwiększają się dobroczynne właściwości, które pozwalają na utrzymanie dobrego i zdrowego wyglądu skóry oraz jej przydatków. Działanie takie       w szczególności wykazują witaminy z grupy B. W nutrikosmetykach, jak i preparatach kosmetycznych najczęściej występują razem. Witaminy rozpuszczalne w wodzie muszą być dostarczane wraz z pożywieniem do organizmu, gdyż ich nadmiar jest wydalany z moczem. Dlatego koniecznie trzeba dostarczać te witaminy w codziennej diecie. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w wodzie (witaminy z grupy B i witamina C). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki.

SZKODLIWE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV NA SKÓRĘ

Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie wybranych aspektów szkodliwego działania promieniowania UV na skórę. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy tegoż oddziaływania w postaci: zmarszczek, pobruzdowań, torbieli, naczyniaków oraz przebarwień. Jako swego rodzaju „kodu kreskowego” wieku wymalowanego na twarzy. Kolejno, będących już nie tylko nieestetyczną zmianą a zagrożeniem życia, stanów przedrakowych i „popularnego” w świadomości większości ludzi nowotworu skóry-czerniaka. Ponadto zmian histopatologicznych skóry, zwanych elastozą posłoneczną. W podsumowaniu wynik przeprowadzonej krótkiej ankiety dotyczącej występowania w przeciągu życia poparzeń słonecznych.

Pobierz PDF

2 ( 18 ) 2014

Średnie Kroczące na Rynku Walutowym FOREX

Artykuł dotyczy inwestycji na rynku walutowym Forex ze szczególnym uwzględnieniem jednego z licznych narzędzi wspierających inwestorów i traderów, zmagających się na co dzień z wyzwaniami i emocjami dostarczanymi przez rynek kapitałowy. Średnie kroczące, gdyż o nich będzie mowa, to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie technicznej, która z kolei jest niezbędnym elementem w podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych. Równie ważna jest także analiza fundamentalna zawierająca w sobie informacje płynące z wskaźników makroekonomicznych, niemniej poniższy tekst koncentrował się będzie na analizie technicznej i jej wskaźnikach. W niniejszym artykule znajdą się również badania przeprowadzone na jednej z platform inwestycyjnych, których podstawowym celem będzie ocena skuteczności owego wskaźnika i sygnałów jakie z niego płyną.

ALIANS WIELOSTRONNY JAKO PODSTAWOWA FORMA ORGANIZACJI ZAPEWNIAJĄCA BYT W GOSPODARCE WOLNORYNKOWEJ

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie aliansu wielostronnego jako podstawowej formy organizacji przedsiębiorstw, zapewniającej byt w gospodarce wolnorynkowej. Globalizacja rynków, nieprzerwane i radykalne zmiany technologiczne oraz rosnąca konkurencja między firmami stawiają pojedyncze przedsiębiorstwa w bardzo niepewnej sytuacji. Nawet najsilniejsza firma nie jest w stanie zapewnić sobie pewności osiągnięcia założonych celów. Forma organizacji jaką jest alians wielostronny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych podmiotów gospodarczych. Pozwala ona na łączenie unikatowych kompetencji partnerów, obniżanie ryzyka funkcjonowania i ułatwia dostęp do kapitału. Potencjał każdej organizacji, składającej się na taką sieć, tworzy jedyny w swoim rodzaju efekt synergii, który zapewnia im sposób na przetrwanie a nawet możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorczość w Polsce

Autor stara się przybliżyć tematykę przedsiębiorczości w Polsce w sposób przystępny dla osób niebędących z nią bezpośrednio związanymi. Publikacja w pierwszej części zarysowuje ogólne uwarunkowania przedsiębiorczości i przedstawia czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej. W dalszej części nakreślony jest profil polskich przedsiębiorców wyłaniający się ze światowych raportów, a także warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Całość pracy kończy podsumowanie, w którym autor stara się wskazać sposoby, którymi można polepszyć ogólny poziom przedsiębiorczości w Polsce.

 Ukraińska migracja do Kanady

W warunkach nędzy, prześladowań politycznych i braku możliwości rozwoju własnej kultury w latach 1891-1961 Ukraińcy Galicji, Bukowiny i Wołynia utracili nadzieję na szczęśliwe życie we własnym kraju i decydowali się na migrację. Różne czynniki sprzyjające migracji, które oferowała Kanada nowoprzybyłym imigrantom, spowodowała, że właśnie to państwo stało się głównym krajem docelowym dla licznych grup migracyjnych (tworzących trzy fali migracji) w tym okresie. Ukraińcy w Kanadzie zachowując swą świadomość narodową integrowali się jednocześnie z innymi narodowościami, z roku na rok wspinając się na wyższe szczeble ekonomicznego rozwoju i pozycji społecznej. Tekst daje odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru i powodów ukraińskiej migracji, relacji imigrantów z rządem, a także dokładnie wyjaśnienia przyczynę wyboru Kanady jako kraju docelowego migracji.

Nielegalna imigracja wyzwaniem dla strefy Schengen

Nielegalna imigracja to istotny problem w dzisiejszych czasach dla Unii Europejskiej, ten temat jest poruszany coraz częściej na szczytach UE. Jej zjawisko wpływa na stan ekonomiczny wspólnoty oraz na bezpieczeństwo wewnętrzne. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie UE, kraje działają wspólnie za pomocą opracowanych zasad. A obserwacja procesów migracyjnych, udoskonalenie polityki migracyjnej i walka z nielegalną imigracją została jednym z priorytetów UE. Strefa Schengen to obszar gdzie nie ma kontroli na granicach wewnętrznych. Należy do niej większość państw członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Strefa Schengen jest dobrym rozwiązaniem dla UE, pozwala obywatelom na swobodne oraz łatwe przekraczanie granic wewnętrznych bez kontroli. Jednak poza korzyściami pojawia się także wiele zagrożeń związanych głównie z nielegalną migracją.

Defekty Płytki Paznokciowej

W pracy przedstawiono najczęściej występujące defekty płytki paznokciowej dotyczące zmian kształtu, struktury oraz zaburzeń zabarwienia płytki paznokciowej, które mogą towarzyszyć chorobom ogólnoustrojowym, dlatego nie możemy bagatelizować pojawiających się zmian. W publikacji poruszono kwestie przyczyn powstawania danych zaburzeń oraz sposobów ich leczenia. W ostatnich latach problem z paznokciami dotyczy dużej liczby osób, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe informacje dotyczące defektów płytki paznokciowej. Należy pamiętać, że zdrowe paznokcie są zaróżowione, gładkie i lśniące. Obecnie dłonie i paznokcie są wizytówką każdego człowieka, więc ich zadbany wygląd jest istotny.

Pobierz PDF

1 ( 17 ) 2014

Konsekwencje Wynikające Z Ewolucji Dystrybuowania Muzyki. Analiza Przykładów Z Gatunków Muzycznych Rock I Metal.

Burzliwy rozwój rynku muzycznego, związany z ciągłą ewolucją dystrybuowania jego elementów, wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na producentów i konsumentów. Wydawać by się mogło, że pojawienie się dysków kompaktowych, kaset magnetofonowych czy płyt winylowych mogło pro-wadzić do osiągnięcia nieosiągalnego. Muzyka, którą wcześniej słyszano w sali koncertowej czy w głośniku, emitowana z odległych stacji radiowych, podawana jest od teraz z rąk do rąk, stając się tworem materialnym. Jednak dopiero z momentem pojawienia się Internetu, muzyka – mimo że znów pozbawiona nośnika o strukturze materialnej – stała się naprawdę powszechnie dostępna.
Nie wychodząc z domu, siedząc wygodnie w fotelu możemy bez problemu nabyć dany utwór w sieci. Tutaj pojawia się problem, związany z bezpłatnym i nielegalnym zarazem, dostępem do danych muzycznych. Piractwo było, jest i będzie plagą dla producentów, twórców, wszystkich tych, których korzyści materialne płyną właśnie z branży muzycznej. Nieradząc sobie z próbami jego zniwelowania, biznes muzyczny ponosi wielkie straty. Internet tym bardziej staje się potencjalnym miejscem gdzie przestępstwo odciska na nas znaczące piętno, a tyczy się to w szczególności właśnie rynku muzycznego i jego funkcjonowania.

Hollywood jako przykład klastra kreatywnego

Na samym wstępie artykuł skupia się nad istotą klastrów prezentując krótko i zwięźle tło historyczne badań nad nimi w ogóle. Klastry możemy podzielić w zależności od zakresu działalności przedsiębiorstw. Do jednego z owych klastrów zalicza się Hollywood. Jest to przykład tzw. klastra kreatywnego, charakteryzującego się silną koncentracją geograficzną przedsiębiorstw z branży filmowej oraz powiązanych z nimi komplementarnych firm. Wspomniane podmioty gospodarcze ściśle ze sobą współpracują tworząc silne pionowe i poziome zależności. Warto zwrócić uwagę na to, że ustanowione w Los Angeles koszty operacyjne z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa są na tyle duże, że osłabiają pozycję rynkową mniejszych podmiotów gospodarczych z branży filmowej.

Rozwój linii niskokosztowych w Polsce na przykładzie Ryanair, Wizzair, easyJet

Tekst zarysowuje ogólny model działalności przewoźnika lotniczego. Wskazuje przykłady zabiegów pozwalających obniżyć koszty operacyjne w różnych obszarach działalności. Ponadto przedstawia stopniową ewolucję tychże przewoźników, odwołując się do pionierów amerykańskich i europejskich. Analizowany jest również polski rynek lotniczy. Wspomniane zostają etapy rozwoju tanich przewoźników na polskim niebie, takie jak otwieranie kolejnych baz, czy też budowa pierwszego polskiego lotniska dla linii nisko-kosztowych. Całość kończy próba prognozy rozwoju tanich przewoźników w przyszłych latach.

Analiza przepływów pieniężnych na przykładzie KRUK SA

W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa jest fakt dysponowania gotówką. W szczególnym przypadku rentowne przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, co następnie może doprowadzić do jego upadłości, mimo wykazywania zysku. Dlatego rachunek przepływów pieniężnych dostarcza wielu praktycznych informacji do przeprowadzenia analizy finansowej. Celem artykułu jest określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa windykacyjnego KRUK SA przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące analizy rachunku przepływów pieniężnych oraz zastosowano jej metody do oceny spółki KRUK. W badanym przedsiębiorstwie odnotowano relatywnie bardzo duże nakłady inwestycyjne oraz wpływy gotówki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Świadczy to o realizowaniu nadzwyczaj ekspansywnej strategii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Dalsza analiza wykazała zbyt małą zdolność do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do spłacanych zobowiązań finansowych i wydatków inwestycyjnych, jednak zdaniem autora jest to sytuacja przejściowa związana z dynamicznym rozwojem badanej spółki. Wydatki inwestycyjne spółka w bardzo dużej mierze finansuje z zaciągniętych zobowiązań. Znaczne wydatki inwestycyjne w okresie objętym badaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej rentowności przedsiębiorstwa KRUK SA w przyszłości.

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa X
w latach 2008-2010

Płynność finansowa jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu finansami każdego przedsiębiorstwa. Sam termin płynności można definiować na wiele sposobów, w zależności od punktu widzenia i od tego, jaki aspekt płynności jest akcentowany. W niniejszej pracy termin ten będzie rozumiany jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych i koniecznych wydatków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wskaźników służących do pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także ich interpretacja w oparciu o dane finansowe przedsiębiorstwa X w latach 2008-2010, zawarte w sprawozdaniach finansowych analizowanego przedsiębiorstwa. Analizy płynności dokonano metodami statycznymi oraz dynamicznymi.

Reklama jako narzędzie skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reklamy jako narzędzia skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń. Marketing wiąże się z procesem planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji, dystrybucji towarów czy usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców. Jednym z ważniejszych elementów skutecznego marketingu jest właśnie reklama. Zadaniem reklamy przedstawianej przez zakłady ubezpieczeń jest budowanie świadomości korzyści danego produktu oraz wywołanie natychmiastowej reakcji u potencjalnego klienta. Wszystkie działania promocyjne towarzystw ubezpieczeniowych sprowadzają się do budowania całościowego obrazu firmy. Pozytywny wizerunek zakładów ubezpieczeń, wysoka reputacja, duże zaufanie, jakim jest obdarzona przez potencjalnych i aktualnych klientów decydują o jej pozycji na rynku.

Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie OC i AC

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na przykładzie OC i AC. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, a także scharakteryzowano ubezpieczenia OC i AC. Następnie przedstawiono graficznie podział ubezpieczeń komunikacyjnych na dobrowolne i obowiązkowe. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń, dokonano analizy Sprawozdań statystycznych KNF w latach 2009-2011 z uwzględnieniem liczby polis, składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto.

Kształtowanie kultury organizacyjnej w służbie cywilnej

Artykuł porusza problematykę kształtowania kultury organizacyjnej w służbie cywilnej. Rozważania podjęte w artykule wychodzą od teoretycznego ujęcia genezy zjawiska, definicji i funkcji kultury organizacyjnej. Następnie dokonuje się ukazanie szkolenia z cyklu „Vademecum pracownika” w służbie cywilnej jako instrumentu kształtowania kultury organizacyjnej instytucji. Autorka opisuje zagadnienia, jakie obejmuje szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników jako określające pożądany wizerunek kultury organizacyjnej, a tym samym wyznaczające kierunek jej kształtowania. Informacje dotyczące szkolenia zostały pozyskane przez autorkę poprzez badania społeczne przeprowadzone w jednym z ministerstw w 2009 r.

Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat

Zawarcie umowy sprzedaży niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, szczególnie gdy dotyczy nieruchomości zbywanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tym przypadku sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególnych sytuacjach, gdy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych, opodatkowanie dochodu sprzedawcy na tle wspomnianego podatku może nie nastąpić. Artykuł ukazuje przez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku wskazane powyżej zagadnienie, udzielając odpowiedzi na pytanie, na jakim podmiocie prawa będzie ciążył oraz w jakich okolicznościach powstanie obowiązek podatkowy. W ramach artykułu wskazany zostanie również sposób obliczania podatku poprzez wskazanie podstawy oraz stawki podatku.

Kilka słów o podologii – czyli jak dbać o swoje stopy?

Praca poświęcona jest propagowaniu wiedzy na temat działu nauki, jakim jest podologia. Pomimo faktu, iż już w czasach starożytnych ówcześni medycy skupiali się na pielęgnacji stóp i usuwaniu ich defektów, jedynie niewielka część dzisiejszego społeczeństwa wie, kim jest i czym zajmuje się podolog. Opisane zostały tu wybrane choroby występujące w obrębie kończyn dolnych oraz sposoby zapobiegania im i leczenia. Ponadto, przeprowadzone zostały badania własne, których wyniki przedstawiono w artykule.

Dobro płynące z kwasów owocowych

Praca została poświęcona działaniu kwasów owocowych i korzyściom wynikającym z ich stosowania. Przedstawione zostały wskazania i przeciwskazania do zabiegu oraz możliwe do uzyskania efekty. Omówiono również preparaty na bazie kwasów owocowych, przeznaczone do pielęgnacji domowej. By przybliżyć temat zastosowania kwasów AHA przeprowadzone zostały badania (przy pomocy kwestionariusza ankiety) mające na celu uzyskanie informacji o wiedzy ankietowanych na temat stosowania, użytkowania, przeznaczenia oraz efektów otrzymanych dzięki eksfoliacji kwasami owocowymi. A także rodzaju posiadanej przez nich cery oraz jej niedoskonałościach.

 Pobierz PDF

4 ( 16 ) 2013

Niebezpieczeństwo w Gabinecie Kosmetycznym – Choroby Zakaźne

W gabinecie kosmetycznym jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami zakaźnymi różnego pochodzenia. Są to miedzy innymi zakażenia wirusami (wirusem zapalenia wątroby typu B i C, wirusem HIV, wirusem papilloma – HPV), bakteriami (gronkowcem złocistym, paciorkowcami ropotwórczymi), grzybami (drożdżakami, grzybami z rodzaju Pityrosporum wywołującymi łupież). Przestrzeganie higieny w takich placówkach jest bardzo istotną kwestią. W salonach kosmetycznych niejednokrotnie mamy do czynienia z naruszeniem ciągłości skóry, co sprzyja powstawaniu zakażeń. Brak przestrzegania zasad higieny, czy też nieodpowiednia sterylizacja narzędzi może doprowadzić do przenoszenia chorób zakaźnych z jednego klienta na drugiego.

Regulacje Prawne w Zakresie Zwalczania Chorób Zakaźnych i Zapobiegania Im

Choroby zakaźne określane są jako choroby wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, nadto, ze względu na charakter i sposób szerzenia się, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W ustawodawstwie polskim zostały ujęte w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji z zakresu chorób zakaźnych u ludzi w przypadku rozpoznania oraz analiza zadań administracji publicznej w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Klastry i Ich Znaczenie Dla Rozwoju Regionów w Polsce ze Szczególnym Uwzględnieniem Podkarpacia

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów dla regionu. Na początek wyjaśniono definicję klastrów, a także scharakteryzowano podmioty je tworzące . Następnie opisano proces tworzenia klastrów, oraz ich rolę i znaczenie. Po ogólnej charakterystyce klastrów, dokonano opisu podkarpackich klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Na koniec przedstawiono możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw klastrowych.

Risk management w Zakładzie Ubezpieczeń – Czyli Jak Zarządzać i Nie Ryzykować

Risk management, czyli zarządzanie ryzykiem to jedna z nowych dziedzin zarządzania. Biorąc pod uwagę definicje przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę fakt, iż jest ono adresatem wielu ryzyk. Zatem w przedsiębiorstwie liderami prowadzenia prac identyfikujących i opanowujących ryzyko są służby wyspecjalizowane w tej dziedzinie. Zarządzanie ryzykiem to działania nakierowane na  identyfikacją zagrożeń, na które narażone są wszelkiego rodzaju podmioty i wyboru metod, służących zabezpieczeniu się przed nimi.

Proces wprowadzenia na rynek nowego produktu – koncepcje, działania

Wprowadzenie na rynek nowych produktów wiąże się z szeregiem działań, jakie należy podjąć w celu rozpoznania rynku, potrzeb konsumentów i ich preferencji. Działania te pozwalają skutecznie zaplanować proces wdrażania nowego produktu i w dużej mierze przyczyniają się do uniknięcia niepowodzenia. Podstawowymi działaniami, jakie należy podjąć, jest segmentacja nabywców, wybór rynku docelowego, analiza mikro – i makrootoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT, określenie celów marketingowych, opracowanie strategii marketingowych oraz ustalenie kontroli efektywności wprowadzanych działań. Niniejsza praca ma na celu opracowanie niezbędnych działań, jakie należy podjąć w przedsiębiorstwie X, w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, czyli pustaków szklanych. 

Social Media Kluczem do Promocji Biznesu

Istnieje wiele możliwości promowania przedsiębiorstw za pomocą social media. Dysponują one bowiem wachlarzem możliwości oraz zaawansowanymi technikami, które są niezawodne jeżeli chodzi o skuteczne reklamowanie i promowanie firm. W tekście zostały dokładnie opisane te techniki:. forming, pisanie artykułów, blogi marketingowe, informacje prasowe, tworzenie portali społecznościowych oraz tworzenie filmów wideo. Praca ma na celu przybliżenie wiedzy na temat technik wykorzystywanych w social media, na temat skutecznych metod promocji i reklamy w Internecie oraz wiedzy o samych portalach społecznościowych z uwzględnieniem roli, jaką odgrywają one w komunikacji, która jest niezbędnym elementem udanej promocji.

„Umasowienie” czy „Demokratyzacja”? Rosnąca Liczba Studentów
w Polsce a Tradycja Liberal Arts Education

Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia w liberal education alternatywy dla negatywnej koncepcji studiów uniwersyteckich w dyscyplinach humanistycznych i społecznych. Z jednej strony autor argumentuje,  że aktualny system nie kładzie wystarczającego nacisku na dydaktykę, co wynika z braku założeń o celu procesu edukacyjnego na studiach. Z drugiej strony zauważa, że model liberal education opiera się w dużej mierze na ideale wykształconego człowieka, zmiennym historycznie, ale zawsze istotnym dla procesu edukacji. Po przywołaniu ograniczeń myślenia o „umasowieniu” studiów uniwersyteckich (rzekomo odpowiedzialnym za niski poziom studiów), przeanalizowane zostają główne założenia liberal education oraz jej współczesna kondycja w USA. Artykuł kończy się refleksją nad rozwojem inicjatyw spod znaku liberal education na świecie, ich związkami z demokracją i możliwymi korzyściami z upowszechnienia znajomości tej filozofii edukacyjnej dla ostatnio znów gorącej polskiej debaty edukacyjnej.

Wirusowe Tańce Jako Narzędzie Nowoczesnego Marketingu

W czasach pokolenia „Y” ukryta reklama nie jest już tak skuteczna jak dawniej. Marketingowcy liczą na chwytliwość psychiczną oraz emocjonalną tworzonych przez siebie kampanii. W ciągu ostatnich 5 lat taniec stał się narzędziem, wykorzystanym w reklamach różnorodnych produktów, od obuwia, przez odzież, po napoje. Wykorzystany w formie reklamy wirusowej, trafił do mainstreamu, a reklamodawców nie kosztował prawie nic. Wystarczyła popularna muzyka, łatwe albo nietypowe ruchy. Artykuł przedstawia sposób, w jaki taniec stał się narzędziem skutecznego marketingu sieciowego oraz jak to się stało, że został zaadaptowany przez świat reklamy, a równocześnie stał nowym rodzajem memów kulturowych.

Funkcjonowanie i Kompetencje Pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego na Przykładzie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Centra zarządzania kryzysowego stanowią narzędzia w rękach kierownictwa organizacji sektora publicznego, które mają na celu kompleksowo obsługiwać decydentów i organy administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania kryzysom biorącym swe źródła w najbardziej powszechnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Pracownicy tych tworów stanowią ich najcenniejszy zasób, dlatego zarządzanie zasobami ludzkimi i szeroko pojęty rozwój kompetencji ludzi zatrudnionych w centrach musi opierać się na przemyślanych i nowoczesnych standardach. W tym obszarze funkcjonowania państwa aktualizacja wiedzy i ciągły rozwój pracowników ma fundamentalne znaczenie dla jakości zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli. W pracy został zaprezentowany podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe na szczeblu rządowym, którym jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiono zarządzania zasobami ludzkimi w ramach tej organizacji.

Pobierz PDF

3 ( 15 ) 2013

Teoria Trzeciego Sensu W Odniesieniu do Filmowej Twórczości Rosyjskiej – Ideologia Filmów Siergieja Eisensteina

Radziecki reżyser, Siergiej Eisenstein, był jednym z najbardziej świadomych i wszechstronnych twórców kina. Kino w rozumieniu reżysera – to najważniejsza ze sztuk, otwierająca nowe możliwości realizacji jego teoretycznych koncepcji artystycznych. W dziełach S. Eisensteina czerpał swoje inspiracje znany francuski semiolog i teoretyk Roland Barthes. Tak w 1979 roku powstała teoria „Trzeciego sensu”, nawiązująca do znaku jako pojęcia semiologicznego. „Trzeci sens” zostawia szerokie pole do popisów oraz uwzględnia różnicę dostrzeganego w zależności od osobistych poglądów widza.

Analiza Cech Charakterystycznych Konstruowania Sfery Ikonicznej Postaci Nieumarłych w Świecie Przedstawionym Wybranych Filmów o Zombie w Perspektywie XX I XXI Wieku

Celem artykułu jest omówienie problematyki tworzenia sfery obrazów w wybranych filmach o nieumarłych w XX i XXI w. Analizie zostały poddane formy przekazywania treści grozy, ikoniczność postaci zombie, różnice i podobieństwa w przekazie filmowym horrorów jako formie komunikowania oraz nowe wizje ukazywania klasycznych motywów zombie. Podstawowe pytania na jakie stara się odpowiedzieć artykuł, odnoszą się do horroru jako klasyki i nowości: czy i na ile różnią się filmy z postaciami zombie z XX i XXI wieku? Jak przedstawiany był ich obraz dawniej, a jak konstruuje się go dziś? Rozważania zostały ujęte w analizę treści, której zadaniem jest ukazanie cech charakterystycznych motywu nieumarłych w filmach z tego okresu

Zjawisko Foksyfikacji Mediów na Przykładzie Śmierci Kim Dzong Il’a Relacjonowanej w CNN

Artykuł przedstawia rozwijający się na szeroką skalę proces tabloidyzacji mediów, skupiając się przede wszystkim na jego szczególnej odmianie, nazywanej w amerykańskich mediach foksyfikacją. Wnioski oparto na analizie relacji dotyczących śmierci Kim Dzong Il’a przygotowanych przez dziennikarzy, reporterów i prezenterów amerykańskiej telewizji CNN (zaczerpniętych z jej strony internetowej). CNN uważana jest za jedną z najbardziej obiektywnych stacji amerykańskich, jednak ostatnio wprowadzane zmiany zaburzają ten wizerunek. Medium coraz częściej podąża za sensacją, mając na względzie nie dobro odbiorcy, a jedynie korzystne dla siebie słupki oglądalności.

Kulturowe Uwarunkowania Seksualności

Tekst ten jest krótką analizą seksualności w dyskursie władzy w kręgu cywilizacji europejskiej jak również pozaeuropejskiej. Przedstawię relację łączącą erotyzm i moralność w kontekście koncepcji władzy Michela Foucaulta. Przytoczenie myśli Foucaulta uważam za konieczne, gdyż stanowią fundament dla rozważań społeczno-kulturowych. Dodatkowo przemyślenia swoje wzbogaciłam o pracę Georgesa Bataille`a (który podkreśla człowieczą egzystencję naznaczoną lękiem przed płciowością), a także rozważań feministycznych, gdzie kobiety „rozmawiają” ze swoją seksualnością.

Distance Learning – Nauczyciele do Lamusa?

Podręcznik elektroniczny, określany także jako e-book, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna, jest to treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytu za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Dzięki podręcznikowi elektronicznemu możemy zdobywać informacje za pomocą metody distance learning, czyli kształcenia na odległość. Jest to innowacyjny sposób pozyskiwania wiedzy. Autorzy w tekście badją, czy distance learning może zastąpić tradycyjne metody uczenia się oraz sprawdzania nabytych wiadomości. Distance learning umożliwia swobodny dostęp do informacji, jednak należy zbadać, czy przekłada się to na efektywność uczenia się? Autorzy próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy we współczesnym świecie pozycja nauczyciela fizycznie przekazującego treść informacyjną jest zagrożona?

Wpływ Warunków Klimatycznych na Nawierzchnie Drogowe z Betonu Cementowego

W dobie intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej, szczególnie w zakresie budowy dróg betonowych, niezwykle istotnym jest aby efekt finalny – nawierzchnia z betonu cementowego – wykazywała w okresie użytkowania bezawaryjność i trwałość. Sposobem na spełnienie tego wymogu jest staranne postrzeganie reżimu i wytycznych technologicznych na każdym etapie prowadzonego „projektu drogowego”. Bardzo istotnym jest, aby zastosowane materiały pozwoliły na zaprojektowanie betonu o wyspecyfikowanych parametrach, a jednocześnie aby rozwiązanie materiałowe zaprojektowane było ekonomicznie i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Olejki Eteryczne w Kosmetologii

Rośliny ze względu na obecność w nich licznych związków o pielęgnacyjnym działaniu są często wykorzystywane w kosmetologii. Jednym ze składników pozyskiwanych z roślin są olejki eteryczne. Te bezbarwne lotne ciecze otrzymuje się poprzez destylacje wodną, destylacje z parą wodną, ekstrakcje, macerację, absorpcję lub wytłaczanie. Rośliny bogate w olejki eteryczne należą do wielu rodzin. Olejki eteryczne posiadają wiele właściwości m. in. antyseptyczne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz gojące. Ułatwiają przenikanie substancji aktywnych przez skórę, pobudzają układ immunologiczny, zwiększając odporność na zakażenia, a także poprawiają krążenie. Ponadto działają przeciwbólowo, pobudzają metabolizm komórkowy poprawiając strukturę skóry, działają odmładzająco, gdyż przyspieszają procesy regeneracyjne. Olejki eteryczne posiadają działanie przeciwutleniające oraz poprawiają ukrwienie skóry, która staje się bardziej elastyczna. Dzięki tylu właściwościom znajdują zastosowanie w aromaterapii. Niestety niosą ze sobą pewne zagrożenia. Niektóre mieszanki mogą posiadać własności uczulające, a nawet toksyczne. Do najczęstszych alergenów zalicza się terpeny i ich pochodne.

Istota Ubezpieczeń na Życie

Celem niniejszego artykułu jest omówienie dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie. Następnie przedstawiono graficznie podział owych ubezpieczeń na ochronne, ochronno-oszczędnościowe i oszczędnościowe, a także scharakteryzowano każde z nich. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń na życie dokonano analizy rynku ubezpieczeń na życie z perspektywy klienta. Ponadto przedstawiono graficznie oraz przeanalizowano główne powody braku polisy na życie oraz podsumowano owe zagadnienie.

Ocena Ryzyka w Ubezpieczeniach na Życie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu) w ubezpieczeniach na życie, stosowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Underwiting określa całość czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na odpowiednich warunkach bądź odrzucenie ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego to podstawowy element zawierania umowy ubezpieczenia. Undewriting ma na celu przede wszystkim ograniczanie zjawiska antyselekcji (selekcji negatywnej) wnioskodawców.

Pobierz PDF