3 ( 4 ) 2010

Media, organizacje i manifestacje LGBT w polsce

Tekst ten jest krótką analizą mediów i instytucji kierowanych do homoseksualistów. Opisane zostały tu najważniejsze tytuły prasy gejowskiej – m.in. „Inaczej”, „Interhome” i „Replika”. Przedstawiona krótko została historia i ewolucja tego rodzaju prasy. Kolejnym zagadnieniem omówionym w teksie, razem ze swoją klasyfikacją i historią, są portale internetowe skierowane do homoseksualistów. Wśród opisanych stron znajdują się takie adresy jak: innastrona.pl, gejowo.pl, kobiety-kobietom.pl, a także jomiki.pl. W tekście nie zostały pominięte także inne media skierowane do środowisk LGBT, jaki i również organizacje działające na ich rzecz i organizowane przez nie manifestacje.

Prawo do Wyznania

Niniejszy tekst jest poświęcony zagadnieniu praw religijnych, które odgrywają dużą rolę w życiu społeczeństw. Zawiera on opis historycznego rozwoju tych praw i aktów prawnych, które zapewniają wolność wyznania. W historii pojawiło się wiele konfliktów na tle religijnym i istnieje wiele różnic pomiędzy prawami religijnymi w różnych krajach – dlatego temat ten jest tak ważny. Studium przypadku obejmuje problemy wynikające ze zróżnicowania religijnego w społeczeństwie francuskim. Wskazane są także amerykańskie próby unikania konfliktów na tle religijnym oraz obrona praw religijnych w Polsce i na Ukrainie. Ponadto w tekście pojawia się odwołanie do roli Kościoła Katolickiego i papieża Jana Pawła II w związku z wolnością wyznania.

Analiza Dyskursu Medialnego Spotu Reklamowego PiS pt. Młodzież

Niniejszy artykuł podejmuje próbę krytycznej analizy dyskursu medialnego jaki prezentuje polityczny spot reklamowy PiS pt.: „Młodzież”. Aby uniknąć różnych nieporozumień, a zarazem w trosce o prawidłowe zrozumienie prezentowanych powiązań i argumentów, do analizy wybrałam metodologię triady Teuna van Dijka,  holenderskiego językoznawcy, który jest uważany za twórcę krytycznej analizy dyskursu medialnego. W publikacji starałam się wykazać jak ważna w procesie analizy dyskursu jest specyfika języka, przekazywane idee oraz interakcja społeczna. Charakterystyka ta istotna jest podczas wzrostu świadomości ludzi, przejawiającej się najbardziej podczas politycznych kampanii reklamowych i zbliżających się wyborów. Dla ukazania roli i znaczenia analizy dyskursu medialnego przybliżyłam zarówno teoretyczne aspekty krytycznej analizy dyskursu jak i praktyczne jej wykorzystanie oraz jej ciągłej świadomej aktywności i obecności w życiu codziennym. W podsumowaniu rozważań wskazałam na płynność, jednorazowość i niepowtarzalność analizy dyskursu medialnego.

Analiza Dyskursu Medialnego Akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”
– Kampania Charytatywna czy Chwyt Marketingowy?

Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce” jest największym przedsięwzięciem marketingu społecznego w Polsce. Pod pozorem akcji charytatywnej ukryte są działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów spółki. Najbardziej znaczącymi elementami kampanii społecznej są: spoty reklamowe, naklejki z logo kampanii społecznej (jako element wywoływania pozytywnych emocji), działania promocyjne w supermarketach. Wykorzystywanie wrażliwości człowieka może przynieść ogromne dochody, ale pojawia się pytanie: gdzie jest w tym przypadku – gdy pojawiają się możliwości znacznych zysków – etyka biznesu?

Analiza Dyskursu Medialnego Teledysku Doroty „Dody” Rabczewskiej „Nie daj się”

Ten artykuł jest analizą dyskursu medialnego wideoklipu „Nie daj się” Dody (Dorota Rabczewska). Analizuje trzy wymiary dyskursu – kontekst społeczny, przekazywaną ideę oraz języka przekazu wideo. Tekst pokazuje, które części teledysku destabilizują wizerunek kobiet i mężczyzn, i postrzeganie stereotypów typowej blondynki i brunetki.

Analiza Dyskursu Tekstów Zamieszczonych w Portalach Internetowych Pudelek.pl i Kozaczek.pl

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza dyskursu tekstów opublikowanych na stronie internetowej portalu Pudelek.pl i Kozaczek.pl. Teksty te dotyczą wywiadu udzielonego przez Dorotę Rabczewską magazynowi „Urody”. Analizy tekstów dokonano na podstawie trzech głównych aspektów dyskursu: użycia języka, przekazywanej idei i interakcji społecznej. Dodatkowo, przy wykorzystaniu tych trzech aspektów, przedstawiono, jak różnie portale internetowe prezentują tę samą informację.

Perswazja Słowna w Języku Polityki jako Forma Oddziaływania na Społeczeństwo

Język jest najbardziej uniwersalnym środkiem komunikacji. Fakt ten jest doceniony także przez polityków. Używają języka wpływając na osobiste przekonania i opinie odbiorców, czyli społeczeństwa. Jeśli przekonają wyborców, będą mieli większe szanse osiągnięcia głównego celu – władzy. Język polityki jest mniej zrozumiały i bardziej irrelewantny niż język potoczny, jakiego używamy na co dzień. Z tego powodu, bardzo trudno jest oprzeć się jego wpływowi. Ze względu na fakt, że politycy wykorzystują mechanizmy perswazji, tak ważne jest, aby wiedzieć, jakiego rodzaju językiem mówią do nas, aby nas przekonać. Jeśli będziemy umieli rozpoznać ten język, będziemy także w stanie ochronić się przed manipulacją.

Drastyczne Przypadki Analiza Pragmatyczna Relacji: Słowo – Obraz

Tekst ten opisuje stosunki między słowem i obrazem. Analiza przedstawia ich połączenie na podstawie polskiego wydania komiksu „Drastyczne przypadki”, stworzonego przez Neila Gaimana i zilustrowanego przez Dave’a McKeana. W analizie skoncentrowano się na  presupozycjach i implikaturach. Ilustrator gra z odbiorcami, pozwalając im na ich własną interpretację opowieść Gaimana. Słowa i obrazy tworzą świata, w którym każdy może znaleźć swój własny sposób rozumienia komiksowego przekazu.

Pobierz PDF

2 ( 3 ) 2010

Lobbing, jako skuteczna forma reprezentowania interesów w Brukseli

W pracy przedstawiona zostanie próba odnalezienie odpowiedniej definicji lobbingu oraz skali i znaczenia tego zjawiska w Brukseli. Bardzo ważną kwestią jest skuteczne lobowanie. Dlatego nie każdy może być lobbystą, a posiadanie odpowiednich cech i wiedzy jest rzeczą kluczową. Opracowanie podparte jest praktyczną wiedzą zdobytą od pracowników instytucji, które zawodowo zajmują się lobowaniem w Brukseli. Zostaną przestawione także przykłady organizacji lobbingowych.

Żywność Genetycznie Zmodyfikowana

Praca wyjaśnia czym są organizmy transgeniczne i jaka jest ich historia. Przeprowadzona analiza dotyczy m. in. takich aspektów tematu jak hodowla organizmów transgenicznych, stosowane metody mutacji genetycznych, statystyka dotycząca powszechności upraw i spożycia poszczególnych rodzajów żywności modyfikowanej genetycznie w Polsce i na świecie. W pracy przedstawiono liczne przykłady organizmów transgenicznych także tych, które zostały stworzone w Polsce. Autor przytoczył sondaże opinii społecznej obrazujące nastawienie Polaków do tematu GMO. W podsumowaniu, opierając się na obszernym piśmiennictwie, przedstawiono wady i zalety żywności modyfikowanej genetycznie.

Rozstępy – Problem nie tylko kobiet

Rozstępy, czyli wrzecionowate pasma ścieńczałej, pomarszczonej skóry są problemem nie tylko kobiet i nastolatków. Pojawiają się też coraz częściej u dorosłych mężczyzn. Nie jest to problem uciążliwy, ale na pewno nieestetyczny. Rozstępy trudno usunąć, dlatego znacznie lepiej jest im zapobiegać niż je leczyć. W celu profilaktyki wskazane jest stosowanie preparatów na rozstępy, wprowadzanie zdrowej diety, unikanie częstych wahań wagi a także właściwy dobór aktywności fizycznej. Warto wiedzieć, że z dolegliwością tą można walczyć, choć wymaga to cierpliwości. Istnieje szereg metod niwelowania rozstępów, począwszy od stosowania preparatów profilaktyczno- leczniczych, poprzez zabiegi wykonywane w gabinetach kosmetycznych lub dermatologii estetycznej (np. peelingi chemiczne, mikrodermabrazja, mezoterapia, laseroterapia), skończywszy na interwencji chirurgicznej w gabinecie chirurgii plastycznej, polegającej na wycięciu fragmentu skóry dotkniętego zmianą.

Różnorodność i znaczenie masażu w kosmetologii

Praca opisuje zastosowanie masażu w kosmetologii. Podkreślone zostaje wykorzystanie różnych technik masażu w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej, wraz z wyjaśnieniem roli jaką pełnią poszczególne typy masażu: liftingujący twarzy, antycellulitowy, relaksacyjny, ajurwedyjski, bańkami, kobiet w ciąży i po porodzie. Część pracy poświęcona jest wywiadowi przeprowadzonemu na terenie miasta Rzeszowa. Wywiad dotyczy korzystania z masażu na terenie miasta.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – problem, który może dotyczyć każdego z nas

Problem zakażenia HCV jest dużym wyzwaniem dla ochrony zdrowia. Wymaga nakładów finansowych, zarówno jeśli chodzi o badania diagnostyczne, jak i samo leczenie. Coraz lepsza dostępność testów diagnostycznych sprawia, iż u coraz większej liczby osób zakażenie jest rozpoznawane, co może zmniejszyć transmisję tego wirusa. Wprowadzenie testów typu antygen/przeciwciało skraca okres okienka serologicznego, co może pomóc w rozpoznawaniu zakażenia HCV już we wczesnym okresie. Opanowanie problemu zakażeń HCV wymaga kompleksowych działań, natomiast leczenie osób zakażonych tym wirusem – doświadczonego personelu medycznego oraz zapewnienia właściwych środków na ten cel.

Turystyka wiejska formą rekreacji i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

Celem pracy jest przedstawienie możliwości uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne na terenach wiejskich i wskazanie jej pozytywnego oddziaływania na turystów o specjalnych potrzebach.

W pracy wykorzystano obserwacje poczynione w trakcie wyjazdów turystycznych z osobami niepełnosprawnymi oraz technikę bezpośredniego wywiadu, uzupełniając całość odpowiednio dobraną literaturą.

Pobierz PDF

1 ( 2 ) 2010

Kształtowanie pojęcia liczby – Wybrane Aspekty

Pojęcie liczby znane jest człowiekowi już od czasów prehistorycznych. Wraz z ewolucją gatunku ludzkiego postępowi ulegały także metody liczenia, powstawały nowe sposoby notacji cyfr (arabskie) oraz pierwsze systemy pozycyjne. Wykształcenie się tych ostatnich wymagało wprowadzenia nowego pojęcia cyfry – a w czasach późniejszych liczby – zero. Akceptacja tego terminu w kontekście liczby – określanego jako Figura Nihili – wymagała równie długiego czasu co „Nihilo Minores” – liczby ujemnej. Jednakże obecnie ich użyteczność jest nie do zakwestionowania.

Zmierzyć się z kalkulatorem

Referat w prosty sposób przedstawia niekonwencjonalne sposoby mnożenia liczb. Tematyka została przedstawiona w bardzo prosty sposób, dzięki czemu mnożenie można wykonać w znacznie krótszym czasie niż standardowe wykonanie tej operacji na kalkulatorze.

Rachunek zysków i strat w prawie bilansowym i w regulacjach międzynarodowych

W artykule zwrócono uwagę na procedurę ustalania wyniku finansowego określonego w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Przedstawiono ujęcie czynników określających kształtowanie się wyniku finansowego – przychodów i kosztów w tychże rozpatrywanych regulacjach z zakresu rachunkowości. Wskazano też na podobieństwa i różnice w ujmowaniu wyniku finansowego w aktualnie obowiązujących aktach prawnych krajowych i międzynarodowych.

Wybrane i stosowane metody oceny w zarządzaniu jakością usług

W obliczu nieustannych zmian w sektorze usług, usługodawcy muszą dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i wymagań klientów by utrzymać ich lojalność. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na jakość świadczonych usług, jako że dzięki niej można sterować zadowoleniem klientów. Dużą rolę odgrywają tu metody mające na celu zbadanie lub zmierzenie osiągniętej jakości usług. Poznanie tych metod pozwoli na właściwe ich dopasowanie do potrzeb badawczych danej firmy, oferującej usługi a tym samym właściwą interpretację zgromadzonych danych i wyciągnięcie wniosków rzutujących na przyszłe jej decyzje.

Cechy współczesnego przedsiębiorcy – analiza porównawcza przedsiębiorca – właściciel, a przedsiębiorca – manager

Obecnie to umiejętność szerszego spojrzenia na pozycję firmy w otoczeniu świadczy o jej pozycji. Długofalowe strategie i skuteczne oraz efektywne systemy zarządzania decydują o sukcesie bądź upadku przedsiębiorstwa. Spróbujemy określić, jaki zestaw cech powinien posiadać przedsiębiorca, czy to właściciel, czy manager, by móc z powodzeniem prowadzić firmę i utrzymać się na rynku.

Mam prawo! Dlaczego warto znać prawo

Tematem referatu jest określenie świadomości prawnej Polaków, wpływu prawa na przedsiębiorczość oraz wskazanie, że w dzisiejszym świecie znanie podstawowych zagadnień prawnych (jak również korzystanie z profesjonalnego pełnomocnika) jest po prostu niezbędne.

Rola funduszy unijnych i programów operacyjnych w mobilności i elastyczności zawodowej na przestrzeni pięcioletniego członkostwa Polski w UE. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.

Referat jest krótką analizą pierwszych pięciu lat członkostwa  Polski w Unii Europejskiej  w kontekście wykorzystywania przez Polskę instrumentów finansowych zalokowanych w odpowiednich funduszach  i programach operacyjnych przez Unię Europejską, przeznaczonych na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w krajach „nowoprzyjętych do UE” w 2004 roku. Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych rezultatów dotyczących zarówno kształcenia się ludzi w wieku produkcyjnym, zmian preferencji zawodowych, tworzenia się nowych miejsc pracy, jak i budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w oparciu o środki unijne w ramach Wspólnej Polityki Regionalnej. Fluktuacje na rynku pracy, nowe trendy edukacyjne to determinanty, które znacząco wpływają na koniunkturę gospodarczą w państwie, co równocześnie przekłada się nastroje mieszkańców państwa. Dlatego też niniejsza analiza zawiera w sobie również treści odnoszące się do nastrojów i refleksji Polaków po pierwszych pięciu latach Polski w UE.

Produkty tradycyjne i regionalne – dziedzictwo i smaki Podkarpacia

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia produkcji i promocji wyrobów tradycyjnych i regionalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podano informacje dotyczące ochrony nazw i miejsc pochodzenia produktów oraz zaprezentowano wybrane produkty tradycyjne i regionalne wytwarzane w województwie podkarpackim, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziedzictwo kulinarne Podkarpacia może stanowić atrakcyjny produkt turystyczny regionu, wymagający jednak intensywnych działań promocyjnych.

Rodzice i ich udział w edukacji dzieci w Belgii i w Polsce

Artykuł ma na celu przedstawienie udziału rodziców w edukacji swoich pociech w Polsce i w Belgii, ponieważ to rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci. W artykule przedstawiono udział rodziców według różnych regulacji prawnych, a także spostrzeżenia z własnej obserwacji. Zaangażowanie rodziców w szkole objawia się na kilku poziomach  i jest interesujące jak rodzice są zaangażowani w edukację swoich dzieci. Warto spojrzeć na  proces kształcenia i jak rodzice mogą uczestniczyć w edukacji swoich dzieci zarówno w Polsce jak i w Belgii.

Pobierz PDF

1 ( 1 ) 2009

Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w ostatnich latach została uznana za chorobę cywilizacyjną. Rozwija się powoli, prowadząc do znacznego ograniczenia czynności biodra. Wywołuje silne dolegliwości bólowe, dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu i wystąpienia przykurczy.

Leczenie w chorobie zwyrodnieniowej jest leczeniem kompleksowym, uzależnionym od rozległości zmian i stopnia zaawansowania choroby. Przedstawiono aktualną wiedzę na temat kompleksowego leczenia koksartrozy, które obejmuje leczenie farmakologiczne, kinezyterapię, fizykoterapię i aspekty leczenia operacyjnego. Zaprezentowano również rehabilitację pooperacyjną.

Endoprotezoplastyka powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych i daje choremu możliwości powrotu do zdrowia i pracy zawodowej oraz odzyskania samodzielności psychofizycznej.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości życia 35 pacjentów w przedziale wiekowym 44 do 86 lat, leczonych w Oddziale Rehabilitacji oraz Gabinecie Rehabilitacji Ambulatoryjnej SP ZOZ w Lubaczowie. Badaniem objęto pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym. Przeprowadzone badania wykazały znaczącą poprawę jakości życia po wykonaniu endoprotezoplastyki w porównaniu z wcześniejszym stanem pacjenta.

Fizjoterapia w chorobach naczyniowych centralnego układu nerwowego

Udary mózgu i ich następstwa stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny. Pomimo dużego postępu nauk medycznych, wzrostu wiedzy na temat ich epidemiologii i patofizjologii oraz podejmowania prób optymalizacji leczenia, pozostają one jedną z przyczyn zgonów i niepełnosprawności w krajach wysoko rozwiniętych. Naczyniowe choroby układu nerwowego występują głównie u ludzi w podeszłym wieku, ale stale wzrasta częstość zachorowań wśród osób młodych i w średnim wieku.

Symptomatologia udarów zależy od niewydolności krążenia mózgowego w obrębie określonego systemu naczyniowego i w następstwie tego uszkodzenia określonych struktur mózgu. W obrazie klinicznym występują zaburzenia ruchowe, czuciowe, wegetatywne oraz wyższych czynności nerwowych.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i wymaga szybkiej i dobrze zorganizowanej interwencji medycznej. Stało się to podstawą szpitalnych oddziałów udarowych, których zadaniem jest zapewnienie pacjentom diagnostyki, leczenia i wczesnej rehabilitacji.

Istnieją dowody, że dobrze zorganizowane, wielospecjalistyczne programy usprawniania zmniejszają umieralność z powodu udaru, konieczność przebywania w domach opieki zwiększają stopień samodzielności chorych.

Powyższy artykuł prezentuje wyniki postępu rehabilitacji pacjentów z Uszkodzeniem Naczyniowym Mózgu, leczonych w Oddziale Rehabilitacji w S.P Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

Uzyskany postęp w zakresie rehabilitacji był podobny zarówno w grupie osób w przedziale wiekowym 30 do 41 lat jak i w grupie osób starszych 60 do 77 lat. Należy bez względu na wiek podejmować próby wczesnej rehabilitacji w oddziałach stacjonarnych.

Trójpłaszczyznowy Wzorzec Chodu Fizjologicznego – w Praktyce Klinicznej

Chód jest jedną z najbardziej złożonych czynności ruchowych wykonywanych w życiu codziennym. Do prawidłowej kompleksowej analizy chodu najodpowiedniejsze obecnie są systemy składające się z modułu:

  • optoelektronicznego systemu do zbierania sygnału z markerów rozmieszczonych na powierzchni ciała pacjenta
  • zbierania sygnału SEMG
  • platformy reakcji sił podłoża
  • wideo w czasie rzeczywistym

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych możliwości analizy chodu w oparciu o optoelektroniczne systemy analizy ruchu.

Praca poglądowa oparta na aktualnie dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, a także na własnych dotychczasowych doświadczeniach z pracowni analizy ruchu – System BTS „Smart”.

Otrzymane wyniki badań wykorzystywać należy do: leczenia farmakologicznego toksyną botulinową, rekonstrukcyjno – naprawczych zabiegów operacyjnych w obrębie narządów ruchu, konstruowania protokołów rehabilitacyjnych, dobierania odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego, a także do prognozowania przyszłych możliwości i końcowego celu usprawniania. Badania wykonane w trakcie trwania procesu rehabilitacji służą do weryfikacji indywidualnego programu usprawniania.

Znaczenie świadomości ekologicznej w dobie zmian klimatycznych

W niniejszym artykule przyjęto hipotezę, iż w dobie zmian klimatycznych właściwie ukształtowana świadomość ekologiczna ma kluczowy wpływ na jakość życia na Ziemi. Przedstawiono w nim definicję świadomości ekologicznej, wskazano jej wymiary i komponenty, nakreślono działania, które może wykonywać codziennie jednostka na rzecz środowiska naturalnego. Przestawiono także trzy organizacje ekologiczne oraz działania przez nie podejmowane w celu uwrażliwiania ludzi na zagrożenia związane z nieodpowiednim postępowaniem w stosunku do środowiska naturalnego, jak i na działania, za pomocą których mogą do pewnego stopnia je eliminować. Ponadto w pracy zawarto opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Bielska-Białej.

Zastosowanie zasady maksimum Pontriagina do zagadnienia dynamicznych lokat kapitałowych

Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania zasady maksimum Pontriagina. Dla matematycznego formułowania problemu korzystamy ze znanego modelu dynamicznych lokat kapitałowych, który w badanym przez nas zagadnieniu jest liniowym układem równań różniczkowych. W naszych rozważaniach będziemy się starać wyznaczyć warunki w jaki sposób podzielić nasze zasoby tak, aby przy zadanych ograniczeniach finansowych w końcowym momencie czasu uzyskać maksymalny zysk z inwestycji.

Założenie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta

W referacie omówione jest zakładanie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta. Główne aspekty, które są poruszane w niniejszym opracowaniu to: formalno-prawne problemy wynikające z zakładania firmy – jak je rozwiązywać, pozytywne i negatywne aspekty bycia młodym przedsiębiorcą – udogodniania i utrudnienia w życiu gospodarczym. Szczególny nacisk położony jest na ukazanie praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, które może napotkać przedsiębiorczy student.

Pobierz PDF