Dla autorów

Artykuły przesyłane do redakcji powinny być przygotowane w szablonie czasopisma i zgodnie z instrukcją zawartą w pliku:
Korekta_Szablon i instrukcja wydawnicza TH!NK_MS„.

Artykuły prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres think@student.wsiz.rzeszow.pl

W treści wiadomości prosimy o podanie następujących informacji:

  • dane kontaktowe: telefon, e-mail

  • nazwa uczelni

  • informacja o przynależności do koła naukowego

  • dane kontaktowe do opiekuna naukowego

Przed wysłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się z najczęstszymi przyczynami odrzucenia artykułów – checklista.

Zasady publikowania w czasopiśmie TH!NK:

  • Redakcja nie płaci za opublikowane artykuły i zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i śródtytułów, dokonywania skrótów oraz innych redakcyjnych korekt w porozumieniu z Autorem.

  • Przyjęcie artykułu do druku uzależnione jest od decyzji Rady Naukowej.

  • Wszystkie przyjęte do publikacji zostaną zrecenzowane przy zachowaniu zasad ogólnych dot. recenzji.

  • Odpowiedzialność za poglądy prezentowane w artykułach ponoszą ich Autorzy.

Redakcja informuje również, że artykuły opublikowane w TH!NK mogą być publikowane w innych czasopismach pod warunkiem umieszczenia w pierwszym przypisie przy tytule następującej informacji:

  • Pierwodruk w: TH!NK – Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, http://think.wsiz.rzeszow.pl