1 ( 27 ) 2017

Bezpieczeństwo i zagrożenia na placu budowy

Sylwia Paluch, Karolina Misztal

Praca na budowie wiąże się narażeniem pracowników na niebezpieczne czynniki, które są obecne w środowisku pracy. Budownictwo jest jedną z najbardziej wypadkogennych grup zawodowych. Ryzyko zawodowe w budownictwie jest bardzo wysokie, ponieważ w tym otoczeniu istnieje wiele czynników, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Najwięcej wypadków można przypisać upadkom z wysokości. Pracownik budowlany narażony jest także na porażenie prądem elektrycznym, zapylenie, hałas, wibracje oraz zmienne warunki mikroklimatyczne. Budowlańcy często skarżą się także na choroby układu ruchu, spowodowane niewygodną pozycją ciała podczas wykonywania swojej pracy. Corocznie w wyniku zaniedbań, nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp i niestosowanie środków ochronnych na placach budowy ginie kilkadziesiąt osób. Bezpieczna praca na budowie polega m.in.: na stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz szkoleniu pracowników.

 

Zjawisko metroseksualizmu i lumberseksualizmu w kulturze XXI wieku

Marta Andrusiv

Modne tendencje zmieniają się zaskakująco często. Potrzeby współczesnego człowieka powodują szybkie zmiany trendów. Ubrania, fryzury, styl życia, które dzisiaj są na topie, jutro mogą stać się już niemodne. W dodatku to, co kiedyś uważano za bezguście, współcześnie może triumfować w świecie mody. Tak początek XXI wieku już zaprezentował szybką metamorfozę w świecie męskiej mody – od mertoseksualizmu do lumberseksualizmu. Typ mężczyzny metroseksualnego (wrażliwego, delikatnego) przeciwstawia się lumberseksualiście, który stał się symbolem dominacji i nadwyżki testosteronu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czym się różnią te dwie modne tendencje, jakie są ich atrybuty i czym spowodowana jest taka drastyczna zmiana w kulturze XXI wieku. Analiza pomoże zrozumieć proces zmiany trendów w modzie męskiej i ujawni jej stan dzisiejszy z perspektywą na przyszłość.

 

DOSTRZEC WIĘCEJ

Aneta Rolek

Celem artykułu jest przedstawienie muzyki jako jednego z elementów przekazów reklamowych, który coraz częściej dla odbiorcy staje się istotniejszy niż pozostała treść, która z reguły uważana jest za kluczową. Do niedawna muzyka w reklamie dla niektórych była tylko muzyką, dziś staje się równie ważna jak obraz i słowo. Stosowanie w reklamie telewizyjnej muzyki jako zastępnika dla słowa nie jest jeszcze dość mocno popularne, ale jest obecne. Gdy dźwięk nie zastępuje słów, musi być na tyle spokojny by nie zagłuszyć treści, a stawać się „umilaczem”. Nie pojawia się przypadkowo, jako jedna z kilkunastu wybranych melodii, ale jest dokładnie taki, aby pasować do całej reklamy. Opracowanie analizuje także siłę i wielkość dźwięku, na którą bardziej wrażliwi i wyczuleni stają się ci, dla których muzyka jest czymś więc niż tylko melodią i słowami z nią połączoną.

 

Kura czy jajo? Kultura czy religia?

Vira Yaremchuk, Klaudia Kucharska

Religia od zawsze pełniła funkcję integrującą społeczeństwo, wpływała na ludzkie zachowania i poglądy, kształtując przy tym społeczną hierarchię wartości. Poprzez wpływ na ludzkie życie i sposób myślenia, tworzyła nie tylko osobistą kulturę każdego człowieka jako jednostki społecznej, ale również ogólny dorobek kultury międzyludzkiej. Jej system wartości, wierzeń i praktyk religijnych, nawet z uwzględnieniem wszystkich zmian mających miejsce na płaszczyźnie czasowej, niewątpliwie zalicza się do skarbu kulturowego, tworząc trwałe relacje religijno-kulturowe. Celem analizy jest przedstawienie związku między pojęciem religijności i zjawisk kulturowych oraz wskazanie przyczyn ich odrębności funkcjonalnej i niezależności instytucjonalnej oraz historycznej.

 

ZJAWISKO BEZROBOCIA WŚRÓD POLAKÓW W WIEKU 15–24 LAT JAKO PROBLEM SPOŁECZNY, KTÓRY MOŻNA ZNIWELOWAĆ

Filip Karwat

Artykuł omawia zjawisko bezrobocia wśród Polaków w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia. Jest to problem społeczny, który dotyczy grupy ponad kilkuset tysięcy osób, a do jego przyczyn  należą między innymi: przedwczesne zakończenie edukacji, niski poziom wiedzy praktycznej, błędy rodziców przy procesie socjalizacji, a także niechęć do pracy. Bezrobocie jako problem społeczny w Polsce pojawił się po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w 1990 roku. Stopa bezrobocia wśród omawianej kategorii wiekowej w Polsce na przełomie lat 2013–2016 znacznie spadła. W 2014 roku osiągnęła najwyższą wartości 29,20 %, jednak już w 2016 roku nastąpił spadek do 17 %. Polska jako członek Unii Europejskiej ma przywilej korzystania ze strategii i programów unijnych. Najważniejszą jest Strategia EUROPA 2020, która w swoich założeniach za cel przyjmuje zwiększenie poziomu zatrudnienia, inwestycje w badania i rozwój, walkę z ubóstwem, a także ograniczenie liczby uczniów, którzy przedwcześnie kończą edukację.

 

Quality Function Deployment jako średnioterminowa metoda zarządzania jakością

Marzena Szawara

Artykuł omawia kwestię zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych w oparciu o jedną z średnioterminowych metod zarządzania, jaką jest Quality Function Deployment. Opisano poszczególne etapy tworzenia tej metody. Podjęto również tematykę umiejscowienia „Domu jakości” w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ta metoda zarządzania jakością jest przydatna podczas zarządzania jakością. Przedstawiono również główne wady i zalety omawianej metody. Zaprezentowano również podstawowe zasady zarządzania jakością.

Pobierz PDF